Rena rum / Rena zoner

Att skydda ert företags produkter är en av de tre grundpelare vår verksamhet är uppbyggd på. Vi tar fram nyckelfärdiga lösningar för verksamheter som kräver en miljö med hög renhet eller en steril miljö. Våra lösningar uppfyller de krav sjukhus och läkemedelstillvekare ställer.


NÖJDA KUNDER

BEKANTA DIG MED VÅRA LÖSNINGARAtt skapa en miljö som skyddar era produkter är ett av tre ben vårt företag står på. Därför utvecklar vi nyckelfärdiga lösningar för industrier som ställer höga krav på rena och sterila miljöer. Våra renrumslösningar finns på ledande sjukhus, forskningslaboratorier och inom den medicintekniska industrin.  

Läs vidare om våra produkter och speciallösningar för att hitta det som passar dig.

Framtidssäkra er verksamhet 


QleanSpace renrum erbjuder utökat skydd mot exponering av farliga ämnen.

Ett QleanSpace-renrum innebär en säker lösning för fram­tiden när det gäller myndighets­krav och ger sam­tidigt stora val­möjlig­heter när det gäller att ändra, flytta och ut­öka i takt med ändrade behov. Våra nyckel­färdiga ren­rum har speci­fierade och garanterade funk­tioner.


Andra fördelar med ett Qleanspace-renrum är att in­stalla­tions­tiden är kort och där­med inte stör plane­ringen och att rum­men er­bjuder en effek­tiv och säker arbets­miljö för hantering av far­liga ämnen. Qlean­Space kan kon­figureras så att de över­ens­stämmer med kraven för klass 100/ISO 5 med HEPA- eller ULPA-fläkt-/filter­moduler för kon­troll av submi­krona partik­lar. Alla ex­ponerade ytor är icke-porösa och lätta att ren­göra, efter­som vi an­vänder en slät design utan utskjutande föremål. Golvet upp­fyller stränga krav på partikel­fri­släpp­ning, vilket min­skar risken för för­oreningar. Alla kompo­nenter är samman­satta på fabrik och testade före leve­rans.


Vad är USP 800?


Den 28 mars 2014 publi­cerade USP (United States Pharma­copeia) till­sammans med USP-NF (National Formulary) sin all­männa USP-för­ordning <800> som också be­nämns USP 800. Den ska tjäna som ny stand­ard som ger rikt­linjer för hante­ring av farliga kemikalier. Den stora för­delen med USP 800 är det ut­ökade skyddet mot ex­ponering av skad­liga ämnen. Här inklu­deras all personal som arbetar med hantering av skad­liga kemi­kalier (t.ex. apo­tekare, apoteks­tekniker, sjuk­sköter­skor, läk­are, hem­sjuk­vårdare, veteri­närer och veterinär­tekniker).

Nyckelfärdiga renrum

Kontinuerlig övervakning
QleanSpace övervakar kontinuerligt halterna av luftburna partiklar samt lufttryck, temperatur och luftfuktighet. Informa­tionen som visas på skärmen kan granskas av personal både inne i och utanför rummet. Systemet varnar om de förinställda nivåerna för renrummets klassi­fi­cerings­gränser överskrids.KONVENTIONELLT RENRUM
jämfört med
ANPASSNINGSBART QLEANAIR-RENRUM Att tänka på vid val av renrumslösning ... i dag och i framtiden


KONVENTIONELLT BYGGT  
RENRUM*

*Triplett, Choosing a Pharmacy Clean Room Solution For 2014 and Beyond, 2014

ANPASSNINGSBART QLEANAIR-
RENRUM

LÅG 
Väljer man att bygga upp sitt eget ren­rum från grunden och sedan be­höver ut­öka eller komplet­tera med ny auto­matik eller ny ut­rust­ning kan det vara svårt att skapa den plats som be­hövs för detta. En expan­sion kan med­föra att man måste starta ett helt nytt bygg­projekt och kanske göra an­lägg­ningen fri­stående.
HÖG
QleanSpace hjälper till att göra om be­fint­lig mil­jö till ett USP 797/800-certi­fierat ren­rum som är an­passat efter önske­mål, och som snabbt kan leve­reras och in­stal­le­ras. Rummet är konti­nuer­ligt över­vakat och larmat med av­seende på luft­burna partik­lar, luft­tryck, tempera­tur och luft­fuktig­het.
INTE TILLÄMPLIGT 
Inte möjligt att flytta.
HÖG
QleanSpace kan göras mindre/större och kan lätt kon­strueras om eller byggas upp på en annan plats. 
LÅG 
Eftersom dessa rum oftast är kompli­cerade kon­struk­tioner för det med sig höga kost­nader att både kon­stru­era och bygga upp. Det med­för stora risker och kost­nader om någon vik­tig faktor förbi­ses. 

Av­skriv­nings­tiden är mycket lång.

MYCKET HÖG
Ett QleanSpace-rum är kost­nads­effek­tivt och kan hyras eller köpas för att passa dina eko­nomiska för­ut­sätt­ningar. Betala för det du behöver just nu och ändra senare när fram­tiden kräver för­ändring.
HÖG för omedelbara behov,    
MINDRE för framtida krav 
Möjligheten att upp­fylla olika standar­der är hög när rum­met är ut­format och byggt på rätt sätt och alla fram­tida behov är tagna med i be­räk­ningen från början. 
HÖG för omedelbara behov och för framtiden
QleanSpace uppfyller sedan länge kravet på cer­ti­fiering enligt ISO 14644 och USP <797>-stand­arder. Du be­höver inte känna osäker­het för pro­dukt­ernas eller de an­ställdas säker­het.

Här gör vi skillnad idag

Hyresalternativ med prestandagaranti.

Vårt hyresalternativ med prestandagaranti RPG (Rental with Performance Guarantee) innehåller full service och fullständigt underhåll och med full garanti på anläggningen och dess funktion. Detta utan förskotts- eller startkostnader.


INSTALLATIONLeverans och in­stalla­tion med uppstart och funktions­kontroll ”As Built” och ”At Rest”.

ÖVERVAKNINGKostnadsfri regel­bunden upp­datering av program­varan i det centrala över­vaknings­systemet.

UNDERHÅLLRegelbundet under­håll, regel­bunden funk­tions­kontroll och kontroll av säker­het och filter­kapa­citet.

GARANTIPeriodisk kontroll för att säker­ställa överens­stämmelse med ISO- och USP-cer­ti­fierings­standarder.

Vill du få kontakt med någon angående detta – eller få ytterligare information?


Kontakta gärna våra experter och låt dem ta fram smarta, kostnadseffektiva lösningar.
Eller begär mer information. Fyll i kontaktinformation så hör vi av oss!