Större luftrenare

Med över 25 års erfarenhet av luftrening i inomhusmiljöer har vi med vår expertis och kundkännedom utvecklat ett sortiment av kraftfulla, fristående luftrenare som skapar hälsosam luftkvalitet för människor, produkter och processer.

I många inomhusmiljöer är kapaciteten och effektiviteten hos den installerade ventilationen inte tillräcklig för att upprätthålla en bra och hälsosam luftkvalitet. Luftburna föroreningar och höga partikelhalter kan ha negativ effekt på människor, produkter och processer. Fristående luftrenings­lösningar är ett kostnads- och energi­effektivt komplement till det befintliga ventilations­systemet.

Vårt sortiment av större luftrenare består av fyra kraftfulla och effektiva luftrenings­lösningar. Respektive enhet konfigureras med de filter­konstella­tioner och tillbehör som är optimala för er verksamhet.

Samtliga luftrenare från QleanAir har mekanisk filtrering, automatisk luftflödes­reglering och regelbunden service. Det säkerställer konstant effektivitet och luftflöde över tid.

FS 70 – en flexibel luftrenare med ett brett användnings­område
Passar för dammiga industri- och lager­miljöer likväl som för kontor och i offentliga verk­samheter. Kan användas för att rena luft i lokaler liksom för att förse processer med filtrerad luft. QleanAirs bäst­säljande luftrenare med en stor kundbas över hela Europa.

FS 70 FG (Food Grade) – för dryckes- och livsmedelsindustrin
Samma filtrerings­teknik som FS 70 men med konstruktion och detaljer anpassade för hygien­kraven inom livsmedels­industrin. Chassi av rostfritt stål, tätningar och packningar av livsmedels­kvalitet samt släta och rundade kanter.

FS 70 HEPA – luftrening i sjukhus och vårdmiljöer
FS 70 med HEPA 14-filter, den filter­klass som vanligtvis används för att filtrera bort bakterier, virus och andra luftburna föroreningar i känsliga sjukvårds­miljöer. Riktar sig främst till vård­miljöer med höga krav på renlighet, mobilitet och låga ljudnivåer, men passar också i andra verk­samheter med behov av HEPA-filtrerad luft.

FS 90 – en extra kraftfull luftrenare för stora utrymmen
FS 90 är en av de mest kraftfulla luft­renarna på marknaden, med ett luftflöde på upp till 10 000 m3/timme. Lämplig för stora hallar och utrymmen, t.ex. lager, logistikcenter, distributionscentraler, produktions­anläggningar och andra liknande industri­miljöer. Finns även tillgänglig i en takhängd version.


Är du osäker på vilken lösning som passar er verksamhet? Kontakta oss så guidar vi dig till den lösning som är mest effektiv för era specifika behov.

Välj luftreningslösning för att läsa mer

QLEANAIR FS 70 HEPA


Luftrening för sjukhus och vårdmiljöerVårdcentraler, akutmottagningar, infektions­avdelningar, äldrevård och tandläkar­mottagningar. Det är bara några exempel på alla de verksamheter som finns inom vård- och omsorgssektorn.

Hygienkraven kan variera starkt mellan olika vårdmiljöer, men de är alla samhällskritiska funktioner med behov av en inomhus­miljö och luftkvalitet som främjar god hälsa och minskar smitt­spridning.

Luftrening i vårdmiljöer

Den inbyggda ventila­tionen är inte alltid tillräckligt effektiv för att tillgodose hälsosam luft­kvalitet och kontrollera spridningen av luftburna mikroorganismer. Fristående luftrenings­lösningar är ett effektivt komplement till den befintliga ventila­tionen, i vårdrum såväl som allmänna utrymmen.

En bra luftrenings­lösning är anpassad för den miljö den ska stå i. Luftrenare för vårdmiljöer bör hålla en jämn effektivitets­nivå över tid, kunna flyttas vid behov och ha hög kapacitet utan att störa patienter eller personal. Luftrenare som ska stå i känsliga miljöer, t.ex. intensivvårdsrum, bör ha HEPA 14-filter.

Skydda personal, patienter & besökare

Vårdmiljöer har en konstant ström av nya människor, alla potentiella bärare av bakterier och virus. Hälsosam luftkvalitet är viktigt för alla som vistas i lokalerna, personal såväl som patienter och besökare.

 


Vid spridning av smitt­ämnen som bakterier och virus pratar man om olika smitt­vägar, ett och samma smittämne kan ha flera smittvägar. Några av de vanligaste är kontakt­smitta, dropp­smitta och luft­buren smitta. Vi kikar lite närmre på de två sistnämnda.

Vad är droppsmitta?

När en sjukdoms­drabbad person hostar eller nyser sprids små droppar (mikro­aerosoler) i luften. De små dropparna kan komma i kontakt med slem­hinnorna i våra luftvägar, antingen direkt via luften eller via våra händer när vi tar oss i ansiktet. Cellerna i slem­hinnorna är väldigt känsliga för kontakt då de inte är täckt av någon skyddad hud. Den här smittovägen kallas dropp­smitta och är vanlig för luftvägs­virus som förkylning och influensa.

Enligt flertalet experter bör även utandnings­luft inkluderas som källa vid dropp­smitta. Vår varma och fuktiga utandnings­luft innehåller vattenånga (det är det lilla fuktmoln du kan se när du andas ut en vinterdag eller när du andas på ett fönster eller en spegel). Dropparna i utandnings­luften är bara kring 1 μm*, väldigt små jämfört med dropparna som sprids när vi hostar eller nyser som är ca 10 ggr större. Mindre droppar svävar längre i luften och är lättare att inhalera. Ett enda andetag kan innehålla 1 000–50 000 sådana mikrodroppar.


Dropparna befinner sig under en viss tid i luften men det är svårt att veta hur länge, hur långt de kan förflytta sig och hur mycket som behövs för att utgöra en risk för smitta. Mikro­dropparna påverkas också av luftens temperatur, fuktighet och rörelser (luftflöden). 

Droppar som faller till en yta och sedan smittar vidare via ett föremål, t.ex. en bords­skiva eller ett handtag, inkluderas istället i kategorin kontaktsmitta.

*µm är en förkortning av mymeter, också kallat mikro­meter, och är en längd­enhet som används för partikel­storlek. 1 µm är 0,000 001 meter (en miljondels meter).


Droppsmitta, luftburen smitta eller aerosol­smitta?

Det är viktigt att poängtera att benämningen droppsmitta inte är detsamma som luftburen smitta, trots att dropparna under en viss tid befinner sig i luften. Om dropparna kan torka ihop till mikroskopiskt små kärnor kan viruset färdas mycket längre sträckor i luften. Det ökar risken för spridning och inhalation markant och kallas för luftburen smitta. Exempel på sådana virus är mässling och vattkoppor.

Ibland används även uttrycket aerosol­smitta. Aerosoler är en benämning för små partiklar som är fin­fördelade i en gas, vanligtvis luft. Både dropp­smitta och luft­buren smitta kan därför inkluderas när man använder uttrycket aerosol­smitta.


Externa källor
Arbetsmiljöverket
WHO transmission of virus causing covid-19
Deutsche Lungenstiftung
AAF International

QleanAir FS 70 HEPA – för känsliga miljöer


QleanAir FS 70 HEPA är baserad på vår bästsäljande luftrenare QleanAir FS 70, utrustad med en filterkonfiguration och egenskaper som är optimala för miljöer med höga krav på renlighet.

  • Filtersammansättning: Vi använder oss av mekanisk filtrering som inte tillför några ämnen till luften och säkerställer effektivitet över tid. Huvudfilter i FS 70 HEPA är HEPA 14, med minst 99,995% filtreringseffektivitet för partiklar i storleken 0,1–0,2 μm (MPPS). Enheten har även ett förfilter, ePM1 60 %, som skyddar och förlänger livslängden på HEPA-filtret.
    Läs mer om HEPA-filtrering lite längre ned.

  • Automatisk luftflödesreglering: FS 70 HEPA är utrustad med automatisk luftflödesreglering, vilket innebär att den själv reglerar fläkten och säkerställer att rätt luftmängd levereras hela tiden. Utan den här funktionen blir luftreningen sämre ju mer filtret fylls.

    Mekanisk filtrering i kombination med luftflödes­reglering och regelbunden service, säkerställer att luftrenaren har konstant effektivitet och luftflöde hela tiden.

  • Energi- och kostnadseffektiv luftrening: FS 70 HEPA är en mycket kraftfull luft­renare med ett luftflöde på upp till 3000 m3 per timme. Luftrenaren ställs in på en nivå baserat på rums­storlek och behov, då komforten kan påverkas av för högt luft­flöde. Vi rekommenderar minst tio luft­växlingar per timme i vård­miljöer. En enhet inställd på 1200 m3/tim. i ett rum på ca 100 m3 innebär att rummets luft byts ut var femte minut. Det är ett mycket kostnads- och energieffektivt sätt att cirkulera och rena luften.

  • Hög reningsgrad med låg ljudnivå: En kraftfull luftrenare behöver inte innebära högt oväsen. I hastighetsläget 1200 m3/tim., en rekommenderad nivå i många rum, ligger ljudnivån under 35 dB(A). Det är jämförbart med en viskning som vanligtvis ligger kring 30 dB(A) och en normal samtalston som ligger på ca 60 dB(A).

  • Enkel installation & hantering: FS 70 HEPA är fristående från befintlig ventila­tion och kopplas enkelt in i ett vanligt eluttag. Luft­flödet justeras via en panel på framsidan och hjulen gör det möjligt att snabbt flytta luft­renaren vid behov. Luften sugs in på framsidan av maskinen och den rena luften distribueras via utloppen på ovansidan. Enheten kan utrustas med spirorör eller textildon för anpassad luftdistribution samt transformeras för att skapa över- eller undertrycksrum.

  • Service & garanti: Ren luft är en kombination av tjänst och vara. Tekniker från QleanAir utför regelbunden service och filterbyten för att säkerställa funktionalitet och tillförlitlighet. Alla våra luftrenare med serviceavtal har livstids funktionsgaranti.


Mekanisk filtrering med HEPA 14


Konstant effektivitet och reningsgrad över tid.

Automatisk luftflödesreglering


Energi- och kostnadseffektiv luftcirkulering.

Hög reningsgrad,
låg ljudnivå


Effektiv luftrening utan att störa patienter och personal.

Skyddar människors hälsa


Hälsosam luftkvalitet för alla som vistas i lokalerna.

Vad betyder HEPA?

HEPA (High Efficiency Particulate Air) är högeffektiva luft­filter, klassificerade enligt standard EN1822 för partikel­filter. Filtren delas in i olika klasser beroende på hur bra de är på att filtrera bort den partikel­storlek som är svårast att fånga, s.k. MPPS (Most Penetrating Particle Size).

HEPA 14 i sjukvården

HEPA 14, också kallat H14, är den filter­klass som vanligtvis används för att filtrera bort bakterier, virus och andra luft­burna föroreningar i känsliga sjukvårds­miljöer, t.ex. i operations­salar och på infektions­avdelningar. 

HEPA 14 har minst 99,995% filtrerings­effektivitet för partiklar i storleken 0,1–0,2 μm*. Det är den partikel­storlek som är svårast att fånga, MPPS. För större så väl som mindre partiklar har filtret ännu högre filtrerings­effektivitet än 99,995%. .

Äkta HEPA

Ibland innehåller ett produktnamn ordet HEPA med ett följeord, t.ex. HEPA Quality eller HEPA Rated, utan att produkten är utrustad med HEPA-filter. Äkta HEPA-filter testas individuellt och levereras från producenten tillsammans med ett testprotokoll. En leverantör av produkter med HEPA-filter kan alltid verifiera det med testprotokoll.


*µm är en förkortning av mymeter, också kallat mikro­meter, och är en längd­enhet som används för partikel­storlek. 1 µm är 0,000 001 meter (en miljondels meter).


Bild: Närbild på glasfiber i ett HEPA 14-filter, förstorat 4000 gånger.


Skapa över- eller undertrycksrum


En fördel med FS 70 HEPA är att den kan transformeras för att skapa över- eller undertrycksrum med HEPA-filtrerad luft, vilket Europeiska smittskyddsmyndigheten rekommenderar för vissa infektionsavdelningar.

En enhet kan hantera luften i ett eller flera rum samtidigt. Applikationen går snabbt att bygga upp och kan modifieras tillbaka till en fristående luftrenare vid förändrade behov.

Kontakta oss för mer information om över- och undertrycksrum.TEKNISKA SPECIFIKATIONER


Modell QleanAir FS 70 HEPA
Material Pulverlackerat stål
Mått:
Bredd
Höjd / Höjd på hjul
Djup

692 mm
1527 / 1652 mm
580 mm
Vikt 110 kg
Kapacitet:
Luftflöde

0–2000 m3/ tim.
Partikelfilter:
Förfilter
Huvudfilter

ePM1 60% (ISO 16890)
HEPA 14 (EN 1822)
Övrigt:
Varvtalsreglering:
Inkrementella effektnivåer / Automatisk luftflödesstyrning
 
Steglös / 3 lägen

Tekniken bakom lösningen

1 INSUG – Fångar in föroreningar

Insuget på QleanAir FS 70 HEPA är strategiskt placerat på framsidan av enheten för att maximera insugsvolymen. Insuget är av säkerhetsskäl skyddat av ett galler.


2 FILTRERING – avskiljning av partiklar och föroreningar

Skadliga partiklar och luftburna föroreningar, inklusive virus och bakterier, fångas effektivt in och avlägsnas från luften via ett förfilter samt ett HEPA 14-filter.


3 UTBLÅS – renad luft skickas tillbaka till omgivningen

Efter att luften har renats skickas den tillbaka ut i rummet genom två utblås på enhetens ovansida. Enheten kan utrustas med spirorör eller textildon för anpassad luftdistribution.

FAQ / VANLIGA FRÅGORKan QleanAir FS 70 HEPA filtrera alla virus?
Det finns över 600 virussorter, hur ett specifikt virus beter sig är en oerhört komplex fråga. När det kommer nya virus krävs djupgående studier på hur det specifika viruset sprids. Sådana studier tar tid och för nya virus, som coronaviruset SARS-CoV-2, finns ännu inga säkra svar.

Alla HEPA 14-filter testas individuellt för att säkerställa minst 99,995 % filtrerings­effektivitet för partiklar i storleken 0,1–0,2 μm (MPPS). HEPA-filter i kombination med kontinuerliga luftflöden minskar risken för luftburen smitta. Luftrening ska dock betraktas som ett komplement och inte er ersättning för befintlig ventilation och personlig skyddsutrustning.


Hur många luftrenare behöver vi?
Det beror på rummet storlek, önskade luftväxlingar per timme och hur känsligt det är att påverka komforten. När man vet hur stort rummet är i kubikmeter (LxBxH), bestäms hur många luftväxlingar som behövs per timme, vanligtvis minst tio. En luftrenare kan hantera 3000 m3/tim., det är dock på maxnivå vilket innebär högre ljudnivåer och större risk för drag. I miljöer där komforten kan påverkas bör luftrenaren vara inställd på ca 1200 m3/tim. I miljöer med höga ljud och mycket rörelser kan luftrenaren ha ett högre luftlöde utan att upplevas störande. 


Hur byter man filter?
QleanAir är en leverantör av ren luft som en tjänst, inte som en produkt. Vi mäter partikelnivåer innan och efter installation och gör sedan regelbunden service för att säkerställa bibehållen prestanda och effektivitet över tid. Med QleanAirs servicetjänst har FS 70 HEPA livslång funktionsgaranti. Om besök av servicetekniker inte är möjligt i er verksamhet så hittar vi en lösning som passar era behov.  


Jag vill veta mer om luftrening i vårdmiljöer, vem kontaktar jag för snabbast svar?
Du kan maila till info@qleanair.se, då återkommer vi normalt inom 24 timmar (specificera gärna dina frågor i mailet). På vår kontaktsida finns ett formulär, du kan självklart också ringa – du når oss på 08 556 979 00, helgfria vardagar 08:00–17:00.Här gör vi skillnad idag

Nyhetsrummet

Läs nyheter och artiklar om luft och dess koppling till hälsa, miljö och företag.

Ta mig till Nyhetsrummet »

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta gärna kontakt med oss via nedanstående länk.

För mer information, vänligen kontakta oss här »

Dela denna sida