Facility Solution

QleanAir Scandinavia erbjuder produkter och lösningar för luftrening i befintliga utrymmen. Luftrenarna fångar in och renar luften med hjälp av ett högteknologiskt filtreringssystem innan luften släpps tillbaka till omgivningen igen. Typiska användningsområden är bland annat inom logistik, lager, produktion, kontor och offentliga byggnader, sjukhus och andra miljöer med höga krav på ren luft.


I arbetslokaler, beroende på verk­samhet, är kapacitet och effek­tivitet hos det installerade ventilations­systemet ofta inte till­räckligt för att bibehålla en bra och hälso­sam luft­kvalitet. Damm och skadliga partiklar som genereras i verk­samheten, eller som kommer in utifrån, kan ha en negativ effekt på männi­skor, produkter och pro­cesser.

Förbättra medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö
Idag lägger vi ett stort fokus på kvalitet och hälso­effekter av vad vi äter och dricker. Vi på QleanAir Scandinavia anser att samma fokus bör läggas på luften vi andas. I genom­snitt spenderar gemene man 80 % av sin tid inom­hus, äter 1 kg mat, dricker mot­svarande 2–3 kg vätska och andas 20–30 kg luft. Dålig luft­kvalitet kan påverka personalens hälsa och deras för­måga att utföra sitt arbete.

Renare produkter och lokaler säljer bättre
Att skapa en renare miljö i hela din verksamhet, genom att ta bort för­orenad luft, damm och skadliga partiklar, kan också ha en positiv effekt på din för­säljning. Det kan t.ex. ge service­verk­sam­heter som hotell, gym och butiker ett förstärkt intryck och känsla av renhet. För vissa verk­sam­heter kan det till och med vara ett unikt försäljnings­argument. Renare produkter på hyllan för­bättrar produktens intryck och gör dem mer attrak­tiva för kunderna än dammiga och smutsiga produkter.

Sänkta kostnader för upp­värmning och underhåll
Ren luft ger möjlighet till en optimerad ventilation vilket sänker uppvärmnings­kostnaderna. Färre luft­burna partiklar ger mindre slitage på maskiner och utrustning som därmed kan klara sig med mindre och enklare under­hålls­service. Ren luft kan helt enkelt för­bättra företagets vinst. År efter år.


LUFTRENARE FÖR MINDRE YTOR

Tekniken bakom lösningen

Här gör vi skillnad idag

Uppgradera ditt företag med lösningar från QleanAir Scandinavia!

Läs mer här om hur ett samarbete kan se ut »