QleanAir ny tobakslag rökförbud uteserveringar

Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter ersätter från och med den 1 juli 2019 den tidigare tobakslagen (1993:581) samt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425). Vad innebär lagändringen och hur påverkar det dig som driver företag?

I december förra året godkände Sveriges riksdag de ändringar som innebär att vi får en ny tobakslag i sommar. Syftet med uppdateringen är att avnormalisera rökning. Med den nya lagen vill man minska tobaksanvändandet och därmed risken för tobaksrelaterade sjukdomar för både rökare och icke-rökare, samt öka tillgängligheten till allmänna platser för dem som är extra känsliga för rök, som t.ex. barn och astmatiker.

Lagändringen har fått mest uppmärksamhet för tillståndskravet för tobaksförsäljning och det utökade förbudet mot rökning på allmänna platser. I den här artikeln ska vi titta närmare på rökförbudet, vad det innebär och vilka möjligheter det finns för företagare att lösa de utmaningar som kan uppstå i samband med det.

Rökförbud utomhus

Förbudet gäller rökning av tobak, elektroniska cigaretter, rökning av örtprodukter, inhalering av förångad tobak samt användning av njutningsmedel som motsvarar rökning men inte innehåller tobak, exempelvis vattenpipor med smaksatta stenar. Utökningen av rökförbudet är välkommet av många, men det har även framkommit kritik. Främst gäller det bristen på information och tydlighet. Folkhälsomyndigheten ansvarar för vägledningsmaterial till kommuner och länsstyrelser och skriver på sin hemsida att det planeras informationsmaterial till de som berörs, det är dock planerat att vara klart först under maj och juni.

En förutsättning för att den nya lagen ska efterföljas i sommar är att både företagare och allmänheten vet vad som gäller och har förståelse för varför lagen blir ändrad. Vi rekommenderar dig att ta del av informationen på Folkhälsomyndighetens hemsida och att du som är företagare förbereder dig och din personal i god tid.

Här gäller rökförbud från den 1 juli 2019
Följande text är ett utdrag från Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter:

 1. i lokaler avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem,
 2. i lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård,
 3. i lokaler som är avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård,
 4. på färdmedel i inrikes kollektivtrafik eller i lokaler och andra utrymmen som är avsedda att användas av den som reser med sådana färdmedel och på motsvarande områden utomhus,
 5. i restauranger och på andra serveringsställen,
 6. i andra lokaler än sådana som avses i 1-5 när en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning som avses i 2 kap. 1-3 §§ ordningslagen (1993:1617) anordnas och i lokaler som är avsedda att användas av den som deltar i sammankomsten eller tillställningen,
 7. i andra lokaler än sådana som avses i 1-6 om allmänheten har tillträde till lokalerna,
 8. på inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning,
 9. på lekplatser som allmänheten har tillträde till, och
 10. vid entréer till sådana lokaler och andra utrymmen som avses i 1-7 som allmänheten har tillträde till.

I de fall rökförbud inte gäller ansvarar arbetsgivaren för att en arbetstagare inte mot sin vilja utsätts för tobaksrök i den arbetslokal där arbetstagaren är verksam.

Det innebär att rökförbudet utökas från tidigare tobakslag och börjar gälla på många platser utomhus som; uteserveringar, på- och avstigningsområden för färdmedel (busshållsplatser, tågstationer, väntplatser), idrottsarenor och entréer till lokaler som allmänheten har tillträde till (så som entréer till butiker, hotell, restauranger, tågstationer, flygplatser, gallerior, sjukhus, biografer etc.)

Länsstyrelsen säger själva att det kommer bli svårt att kontrollera hur exempelvis restaurangägare följer lagen. Det är restaurangägarnas ansvar att det inte röks på uteserveringen eller vid entréen, men det finns inget tydligt svar om hur långt avstånd det krävs för att det ska vara tillåtet. Det är upp till kommunen att bedöma rimligt avstånd i de enskilda fall där det inkommer klagomål, säger Suzanne Bengtsson på länsstyrelsen i Stockholm, i ett uttlande till SVT. Ett svar som skapar förvirring för de restaurangägare och företagare som vill förbereda sig.

Den som är ansvarig över lokalen ska genom skyltning tydligt informera om rökförbudet och vid behov ingripa med information och tillsägelser.

Det finns dock undantag till förbudet. Rökning är tillåten om: det är i en del av lokalen/utrymmet som är särskilt avsatt för rökning, förutsatt att besökare inte måste passera genom det, servering inte bedrivs och arbetstagare endast tillfälligt behöver vistas i rummet. Det finns också undantag för förbud nummer 1, gällande verksamhet för barn och ungdom, om lokalen enbart är upplåten för personal.

Rökfria miljöer

QleanAir Scandinavia har i mer än 25 år arbetat med att skapa rökfria miljöer över hela världen. Vi får ibland frågan hur vi, som hälso- och miljöföretag, kan utveckla och sälja röklösningar. Det är ganska enkelt:

QleanAir Scandinavias rökkabiner är skapade för att skydda omgivningen från passiv rökning, minska tobakens påverkan på miljön och erbjuda en kostnadseffektiv lösning för företag och offentliga miljöer.

Att röka ett par meter bort från uteserveringen eller entrén tar inte bort problemet med att tobaksrök sprids i luften och att fimpar hamnar på marken. Utan en tydligt hänvisad, säker och tillåten plats för rökning är risken stor att problemet med passiv rökning kvarstår och att det dessutom röks på olämpliga platser, med risk för brand och nedskräpning.

QleanAir Smoking lounge

Fördelar med en röklösning

Hälsa & trivsel:

 • Företag som erbjuder en röklösning uppfattas som proaktiva och skapar en miljö där både rökare och icke-rökare trivs.
 • Alla kan umgås, utan att icke-rökare behöver riskera sin hälsa eller fara illa av lukten och utan att rökare behöver känna skuld för att påverka någon annan.
 • Våra lösningar har funktionsgaranti och underhålls regelbundet av vår servicepersonal, er personal slipper hantera fimpar.

Ekonomi:

 • Våra rökstationer är fristående, kan omplaceras vid behov och behöver bara ett eluttag för att installeras.
 • Arbetstiden effektiviseras om personalen inte behöver gå långa avstånd för att röka. Personalens hår och kläder luktar mindre rök.
 • Besökare stannar i lokalen och intäkter från försäljning ökar.

Säkerhet & miljö:

 • Få kontroll på var och hur mycket det röks. Vårt patenterade askhanteringssystem förhindrar brand och lukt av fimpar, med en inbyggd kapacitetskontroll för optimal säkerhet och funktion.
 • Direkt infångning av röken, som filtreras från farliga gaser och partiklar genom patenterad teknik.
 • Rökstationer tar hand om avfallet och förhindrar att cigarettfimpar hamnar på marken och sprids i miljön och till vårt grundvatten.

Varje år skräpas planeten ned av 4,5 biljoner cigarettfimpar vilket innebär stora kostnader för samhället och har negativ påverkan på stadsmiljö, natur, vatten, växter och djur. Nyligen skrev Malmös lokaltidning om att politiker vill införa rökrutor i centrala Malmö, specifika och avgränsade områden där rökning är tillåtet och fimparna omhändertas.

QleanAir Scandinavias rökstationer tog under 2018 hand om 276 133 500 cigarettfimpar runt om i världen.

Är du företagare eller lokalansvarig och oroar dig inför den kommande lagändringen?

Vi har lång erfarenhet av röklösningar i många olika branscher och ger dig gärna råd och svarar på dina frågor. Vi har kabiner i olika storlekar, säkerhetsklassade rökkabiner för högriskmiljöer, röklounger för utomhusbruk och luftrenare till befintliga rökrum. Läs mer om tekniken och de olika modellerna på vår produktsida för kabinlösningar, smoking lounges för inomhusbruk eller smoking lounges för utomhusbruk.

Kontakta oss för mer information.


Källhänvisningar:
Länsstyrelsen
Riksdagen
Folkhälsomyndigheten