QleanAir försämrad produktion worldwide

En ny kinesisk studie, publicerad 3 jan i American Economic Journal: Applied Economics, bekräftar att de företag som inte investerar i sin luftkvalitet och inomhusmiljö kan förlora på det i längden. Att förorenad luft har negativ effekt på människors hälsa är väl känt, men i studien kunde man även koppla försämrad produktivitet till långvarig exponering för dålig inomhusluft.

Studien genomfördes av NUS Economics (National University of Singapore) med mål att öka kunskapen om de ekonomiska effekter luftföroreningar kan ha. Under ca ett års tid samlade teamet information genom att bland annat intervjua arbetsledare från ett dussin fabriker i Kina. Analysen fokuserade på data från två fabriker i Henan och Jiangsu.

Fabrikerna, som producerar trådspolar, har en resultatbaserad lönemodell – operatörernas lön baseras på antalet producerade produkter (trådspolar) från de maskiner de ansvarar för. Det gjorde det möjligt att studera data om den enskilda arbetstagarens dagliga produktivitet. De siffrorna jämfördes sedan med de nivåer av luftföroreningar och partikelhalter som registrerats samma dag.

Resultatet
De partiklar studien tittade på var PM2.5, partiklar mindre än 2.5 mikrometer1. Partikelhalterna varierade från dag till dag men var konsekvent höga. I en av fabrikerna uppmättes halter ca sju gånger högre än den rekommenderade säkerhetsgränsen2, 85 mikrogram per kubikmeter.

Långvarig exponering för höga partikelhalter visade en betydande minskning av produktionsnivån över tid.

En intressant upptäckt var att de dagliga skillnaderna i partikelnivåer inte hade en omedelbar effekt på produktiviteten, men vid en långvarig exponering på upp till 30 dagar kunde man se en betydande minskning i produktivitet.

Analys
Förorenad luft påverkar människor på flera olika sätt. Utöver att man blir fysiskt påverkad av att andas in höga halter av partiklar så påverkas man även mentalt.

”Att arbeta i en förorenad arbetsmiljö under en längre period påverkar humöret och inställningen till arbetet”, förklarar docent Liu från NUS-teamet.

I en tidigare studie av fruktpackare i Kalifornien kunde man se en direkt effekt vid exponering för höga halter av PM2.5. När nivåerna steg med 10 mikrogram per kubikmeter minskade arbetarnas produktivitet med 6 % redan samma dag. Tack vare den nya studien kan man nu konstatera att även i en miljö där man inte ser en omedelbar skillnad så kan långvarig exponering för luftföroreningar i arbetsmiljön ge negativ effekt på produktion och lönsamhet.

Studien är ett viktigt steg i diskussionen om arbetsmiljö och dess påverkan på företagets och individens resultat.

Upptäck fördelarna med ren luft
Att investera i luftkvalitet och arbetsmiljö kan ge både långsiktiga och omedelbara fördelar:

  • ökad produktivitet, både kortsiktigt och långsiktigt
  • mer hälsosamma arbetstagare med mindre sjukfrånvaro
  • renare utrustning och produkter
  • mindre underhåll av anläggningen
  • minskat städbehov
  • färre driftstopp och störningar i produktionen

Klicka på branschlösningar i vår toppmeny för mer information om luftrening i just den bransch du tillhör. Vill du lära dig mer om hur olika luftreningstekniker fungerar rekommenderar vi att du läser den här artikeln.

Studien från NUS finns att läsa här.

1 Partiklar i PM2.5 anses mer skadliga för hälsan än större partikelstorlekar då de är så små att de vid inandning kan nå lungalveolerna och blodomloppet. PM2.5 är därför det mått som oftast används när man studerar och mäter luftföroreningar.
2 85 mikrogram/m3 är den rekommenderade gräns som fastställts av US Environmental Agency.


Övriga källor:
NUS artikel om studien
NUS pressrelease
Science Daily
American Economic Journal