QleanAir elever skola

Luften upplevs ofta som väldigt dålig i skolmiljöer och liknande verksamheter inom barn- och äldreomsorg. Dålig luft påverkar inte bara måendet för de som vistas i lokalerna utan även resultaten för eleverna.

Utmaningarna med luften i skolmiljöer beror bland annat på:

 • att många människor vistas på en begränsad yta under lång tid vilket gör att koldioxidnivåerna stiger
 • att verksamheterna bedrivs i gamla byggnader med föråldrad ventilation
 • att ventilationssystemen inte kontrolleras regelbundet
 • att ventilationssystemet inte har anpassats när verksamheten har växt
 • att det finns fukt eller mögel i lokalerna
 • att det städas med rengöringsmedel som innehåller starka kemikalier
 • att verksamheten bedrivs i moderna lokaler men huset är konstruerat så tätt och energisnålt att föroreningar inte ventileras bort effektivt
 • att verksamheten ligger nära en plats med höga partikelhalter, t.ex. områden med mycket trafik

Fukt & mögel

Utöver att luften ”känns dålig” kan avvikande lukt vara ett varningstecken. Mögelsporer finns överallt runt omkring oss men när de börjar växa och sprida sig får de negativ påverkan på vår hälsa. Vid tillväxt av mögel avges MVOC (Microbial Volatile Organic Compounds), små kolväten som kan upptäckas av en känslig näsa redan i ett tidigt stadie. Många beskriver lukten i mögeldrabbade områden som ”konstig”, ”söt” och ”gammal”.

För att mögel ska kunna växa behövs fukt. Fukt bildas på grund av läckor, vattenskador, bristfällig ventilation eller efter många års slitage. Mögel växer vanligtvis i dolda utrymmen som ventilationsschakt, väggar, tak och under golv. Det kan göra det lite lurigt att upptäcka och därför bör man vara uppmärksam för avvikande lukt.

Fysiska symtom som kan betyda reaktion på mögel är exempelvis konstant huvudvärk, trötthet, klåda, rinnande näsa, hudirritation, astma och luftvägsbesvär.

Alla som besöker en mögeldrabbad lokal påverkas, men det är värre för barn då deras immunförsvar inte är fullt utvecklade. Hur farligt det är beror bland annat på hur utbrett och långt gånget mögelangreppet är samt känsligheten hos den som blir utsatt. Fukt och mögel är vanligt i skolmiljöer och kan i värsta fall leda till allvarlig sjukdom hos de utsatta samt att verksamheten måste stänga.

Dammallergi & astma

Trots att de flesta skolor har daglig städning så är det vanligt med hög förekomst av damm i lokalerna. Skolmiljöer är relativt stora och man hinner helt enkelt inte städa alla utrymmen varje dag. Dammet lägger sig under och ovanpå skåp, i böcker i biblioteket, bakom element, i ventilationskanaler och på andra mindre synliga och svåråtkomliga platser.

Dammallergi och astma kan påverka måendet i väldigt hög grad, i form av t.ex. trötthet, klåda, andningssvårigheter och försämrad koncentrationsförmåga. Höga nivåer av dammpartiklar påverkar inte bara allergiker, utan alla som vistas i lokalerna.

Ventilation & luftrening

För en hälsosam miljö måste först och främst ventilationen fungera och vara anpassad efter verksamheten. En godkänd OVK (Obligatorisk VentilationsKontroll) är inte alltid detsamma som tillräcklig ventilation. Godkänd OVK visar att ventilationen fungerar enligt de krav som fanns vid installation, men behoven kan ha förändrats (t.ex. utökat antal elever på samma yta).

Uteluften filtreras när den passerar ventilationsfiltret, efter det sker ingen ytterligare filtrering av inneluften. Det innebär att de föroreningar som genereras inomhus inte filtreras om ventilationen inte kompletteras med luftrening.

Därför kan lokalen, även när ventilationen bedömts som tillräcklig, behöva luftrenare i specifika problemområden. Ett problemområde är en del av lokalen med höga nivåer av partiklar eller gaser, t.ex. slöjdsalar.

Med luftrening minskar förekomsten av allergener (som damm och pollen), spridningen av luftburna virus (som maginfluensa och förkylning) och tillväxten av mikrobiella organismer (som mögelsporer). Istället skapar luftrening en miljö som främjar hälsa, välmående och resultat.

Vad kan jag som förälder göra?

I årtionden har frågorna om luften i skolmiljöer viftats bort. Det har dock hänt mycket senaste tiden och kunskapen om luftens påverkan på vår hälsa är idag mycket större. Det viktigaste är att uppmärksamma problem i god tid, innan de gjort för stor skada på både hälsa och ekonomi.

 • Prata med barnen. Hur mår de när de är i skolan? Luktar det konstigt någonstans? Rapportera misstänkt lukt till skolan.
 • Ta upp frågan om inomhusmiljön på föräldramöten. Är det någon mer som har reagerat? Hur upplever du själv luften när du besöker skolan?
 • Håll utkik efter symtom. Är ditt barn återkommande sjuk, trött eller har andningssvårigheter kan det vara en reaktion på något i luften.
 • Rektor/huvudman har ansvar för miljön och ska budgetera för underhåll. Om du är orolig över luften, föreslå en luftmätning som ger konkreta svar. Våga ställa krav!

Skolmiljöer faller under arbetsmiljölagen. Vill du läsa mer om vad som gäller så rekommenderar vi den här broschyren från Arbetsmiljöverket.

På vår egen branschsida för skolmiljöer finns mer information. Kontakta oss gärna om du har några frågor.