QleanAir bagare mjöl luftföroreningar

Om du ber någon tänka på riskfyllda yrken så tänker de flesta på poliser, brandmän eller kanske gruvarbetare. Hur riskfyllt kan det vara att arbeta inom livsmedelsindustrin?

Det kanske inte är förstahandsvalet till en thrillerfilm, men statistiskt sett kan inomhusmiljön i livsmedelsproduktioner innebära en hel del risker för personalen.

Här är några exempel på statistik om arbetsmiljön i livsmedels- och dryckesindustrier:

  • Arbetstagare på företag inom livsmedelsproduktion har 60 % fler fall av yrkesrelaterade skador än arbetare inom andra industrier. Risken för arbetsrelaterade dödsfall är 9,5 gånger högre i livsmedelsindustrin än i andra produktionsindustrier.
  • Skador som kräver sjukskrivning är mer än dubbelt så vanligt förekommande inom livsmedelsindustrin.
  • 75 % av de tillfrågade svarade att det är viktigt att känna sig säker och skyddad på arbetsplatsen.

Luftföroreningar i livsmedelsproduktion

Kvaliteten på inomhusluften påverkar inte bara produkterna och företagets processer, den är minst lika viktig för personalen.

Scenario 1: Bagarastma
Bagarastma (också kallat bagarlunga) är en av de vanligast förekommande arbetsrelaterade lungsjukdomarna. Bagarastma kan orsakas av:

  • Främsta orsaken är inandning av fint mjöldamm
  • Damm från andra bakprodukter
  • Mögel
  • VOCs (flyktiga organiska föreningar)
  • Sotpartiklar från vedeldade ugnar

Ovan listade föroreningar kan även orsaka en ökad känslighet, s.k. sensibilisering, för olika ämnen och negativt påverka medbarbetarnas allmäna hälsa och mående. Ett tydligt tecken på att besvär är arbetsrelaterade är om de blir bättre vid ledighet från arbetet.

Scenario 2: Luftburna kemikalier
Arbete i en livsmedels- eller dryckesproduktion som använder smaksättningskemikaler och andra VOCs (flyktiga organiska föreningar) ökar risken för astma och obliterativ bronkiolit (inflammation i bronkiolerna i lungorna). Exponering för diacetyl, acetion, 2-nonanone, acetaldehyde och andra VOCs är kända för att förvärra astmasymtom.

Skydda personalen i livsmedelsindustrin

Enligt Arbetsmiljölagen (AML) är det arbetsgivarens ansvar att säkerställa en sund och säker arbetsmiljö, samt förebygga risker för ohälsa och olycksfall. Produktivitet, säkerhet och hygien är viktigt för alla livsmedelstillverkare, men hur tillämpas det i praktiken? På två distinkta sätt:

  • Intern utbildning
  • Utrustning och teknologi

Intern utbildning

En bra arbetsmiljö är vanligtvis resultatet av ett samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare. Intern utbildning engagerar personalen att aktivt delta i frågor om arbetarskydd och säkerhet på arbetsplatsen. Utbildningen kan t.ex. inkludera säkerhetsrutiner, underhållsprocedurer och renhållning.

Utrustning och teknologi

Tillgång till kvalitativ utrustning kan förebygga arbetsmiljörisker. Första steget är att säkerställa att personalen har tillgång till personlig skyddsutrustning, såsom kläder, hårnät, glasögon och andningsskydd.

Andra steget är att granska behovet av övrig utrustning i lokalerna. QleanAir Scandinavia har utvecklat FS 70 FG (Food Grade), en luftrenare speciellt designad för livsmedels- och dryckesindustrin. FS 70 FG förbättrar signifikant skyddet mot luftburna föroreningar som kan orsaka astma, rinit (besvär i näsan) och andra allergiska reaktioner.

Enheten har egenskaper som bidrar till högre arbetarskydd och bättre renhållning:

Kundanpassad multifilterkonfiguration: Våra mekaniska filter uppfyller standarderna ISO 16890 och EN1822, vilket säkerställer kontinuerlig avskiljningsgrad av luftburna partiklar över tid. Flerstegsfiltrering ökar säkerheten, om första filtret skulle skadas..

Hygieniskt utformad: Alla ytor är släta och tillverkade av icke-porösa material för enkel rengöring. Springor och dolda utrymmen är minimerade, för att undvika utrymmen där partiklar och föroreningar kan ansamlas.

Släta, rundade kanter: Alla packningar, tätningar och fogar är släta, för att undvika ansamlingar av organiskt material samt för att motstå slitage och rengöring.

Läckresistent chassi: Enheten är noggrant tätad för att undvika läckage av infångade partiklar samt för att undvika att skadedjur kan ta sig in i maskinen.

Korrosionsbeständiga material: Ett enhetligt hölje tillverkat i austenitiskt rostfritt stål 304L/ISO 1.4307.

Tätningar och packningar av livsmedelskvalitet: Alla packningar och tätningar har en slät yta och är framtagna enligt livsmedelsbranschens standard. Det minimerar risken för ansamlingar av organiskt material och ger bättre motstånd mot slitage. Materialen uppfyller EC1935/2004, godkända för kontakt med livsmedel och dricksvatten.

Flödesreglering: Säkrar konstant luftflöde över tid, i kombination med mekanisk filtrering innebär det en konstant prestanda över tid.

Tillbehör: FS 70 FG kan vid behov utrustas med extra tillbehör, t.ex. mikrobiella textildon för mjuk spridning av den renade luften.

Garanti & optimerad service:Tekniker från QleanAir utför regelbunden service och filterbyten, för att säkerställa funktionalitet och tillförlitlighet över tid.

QleanAir FS 70 FG livsmedelsindustri

FS 70 FG skyddar både människor och produkter. Genom att kontrollera luftkvaliteten kan ni förlänga produkternas livslängd och förhindra kontaminering. Ren luft hjälper till att minska risken för kvalitetsproblem, kundklagomål, återkallelser, revisioner och skador på varumärket.

Designen och tekniken bakom FS 70 FG kan uppfattas som komplex, men att lära sig att använda och rengöra enheten är enkelt. Vid leverans får ni en användarmanual som är mycket enkel att följa, regelbunden service och filterbyte hanteras av tekniker från QleanAir.

Klicka här för mer information om FS 70 FG. Har du frågor om luftrening i miljöer inom dryckes- och livsmedelsindustrin? Ring oss på 08-556 979 00 eller maila till info@qleanair.se.

Ytterligare källor
Safety Skills
Tasanet Knowledge Center