QleanAir luftkvalitet


Luft. Den finns överallt, både utomhus och inomhus. Hemma, på jobbet, i skolan, i bilen, på restaurangen, på gymmet. Vi kan välja vad vi ska äta och dricka, men vi har inget annat val än att andas den luft som finns kring oss. Samtidigt skrivs det mer än någonsin om luftföroreningar och vilka enorma skador de kan innebära för vår hälsa och miljö. Hur vet jag om luften jag andas är bra eller dålig?

Vad är luftföroreningar?
Luft är en gasblandning som till största del består av kväve. Ungefär en femtedel består av syre, en förutsättning för att vi ska överleva. Luft i dess ursprungsform går varken att se, lukta eller smaka. Luftföroreningar är ett samlingsnamn för de gaser och partiklar som släpps ut i luften och på något sätt har en negativ effekt på miljön och/eller människors hälsa. Några av de vanligaste luftföroreningarna är kväveoxid, svaveldioxid, marknära ozon, tobaksrök och partiklar.

Luftens påverkan på människor
En människa kan beroende på ansträngningsnivå andas in upp till 100 liter luft per minut. Att det som finns i luften påverkar vår hälsa och vårt välmående är inte svårt att förstå.

Luftburna partiklar kan kopplas till många hälsoproblem t.ex. hjärt- och kärlsjukdomar, lungrelaterade sjukdomar, diabetes, demens, astma och fetma.

PM10, partiklar mindre än 10 mikrometer, kan vid inandning nå lungorna. Många rapporter fokuserar på PM2.5, partiklar mindre än 2.5 mikrometer, de är så små att de kan nå lungalveolerna1 och spridas i blodomloppet. Barn är extra känsliga - de rör sig mer och andas snabbare, har mindre lungor och ett immunsystem som inte är fullt utvecklat.

Symtom på dålig luftkvalitet kan vara trötthet, huvudvärk, kliande ögon, nysningar, astma och andningssvårigheter. Utöver fysiska symtom kan du uppleva sämre kognitiv förmåga, koncentrationssvårigheter och minskad produktivitet.

Hur vet jag om luften är bra?
Människans sinnen klarar inte av att detektera skadliga luftföroreningar, för korrekt information om luftkvaliteten krävs ett avancerat mätinstrument. För luftkvalitet och partikelvärden utomhus (AQI - Air Quality Index) kan man klicka in på Naturvårdsverkets hemsida för realtidsmätningar. SMHI är utsett som nationell datavärd för Sveriges luftkvalitet, på deras portal finns all statistik samlad (i skrivande stund fram till och med 2017).

För inomshusluft (IAQ – Indoor Air Quality) krävs en separat mätning inomhus. Kvaliteten på inomhusluften påverkas av nivåerna utomhus, men varierar också starkt mellan olika miljöer beroende på vad som sker i miljön, lokalens storlek, byggnadsmaterial, vad som finns i lokalen, hur ventilationen fungerar och hur många som befinner sig i lokalen samtidigt. Föroreningarna inomhus kan vara skadligare än utomhus, då luften ute späds över en enormt stor yta.

Hur mäter man luften inomhus?

  • Fast mätstation: En fastmonterad luftmätare kan fungera bra i ett litet utrymme, men nackdelen är att mätningen sker i en statisk position och inte tar hänsyn till alla de variabler som kan påverka luftkvaliteten i utrymmet. Statistik från en luftmätare monterad på fel plats kan därför ge missvisande information om miljön, då mätningen bara är gjord på en liten yta.
  • Manuell mätning: För korrekt återgivning av luftkvaliteten är det bästa en luftmätning utförd av en specialist. En manuell luftmätning görs vid flera mätpunkter och kan ta hänsyn till de variabler som påverkar luften just då. En specialist kan rekommendera den luftreningsteknik och placering av luftrenare som är mest effektiv för miljöns specifika behov.

QleanAir luftmätning

Är "ren luft" och "bra luft" samma sak?
Det kan vara svårt att svara på om luften är ”ren”, det är en tolkningsfråga och beror på vilka partikelstorlekar man tittar på, hur nivåerna beräknas och vilka gränsvärden och mål som finns för den specifika miljön och området. Hygieniska gränsvärden för luftföroreningar i arbetsmiljöer regleras av Arbetsmiljöverket, men nivåer under tillåtna gränsvärden är inte alltid detsamma som bra och hälsosam luft. Nivån för tillåtna gränsvärden kan variera mellan olika länder.

För inomhusluft på arbetsplatser & i skolmiljöer bör man fråga sig: är vår luftkvalitet bra för verksamheten och människorna som vistas i den?

Vanligtvis utgår man från ett problem eller något man vill förbättra t.ex. mycket damm, höga städkostnader, återkommande driftstopp, hög sjukfrånvaro, problem med passiv rökning, önskan om ökad produktivitet eller en generell önskan att förbättra inomhusmiljön trivseln.

Vem har ansvaret att kontrollera luften?
Inom EU har vi gemensamma gräns- och målvärden för utomhusluft, miljökvalitetsnormerna, som återfinns i svensk lagstiftning. Sveriges kommuner har tillsammans med Naturvårdsverket ansvaret att kontrollera att tillåtna gränser inte överskrids. Utöver miljökvalitetsnormerna finns nationella och regionala miljömål. Det är kommunernas ansvar att se till att skolmiljöer och offentliga byggnader har god och hälsosam inomhusluft.

På arbetsplatser är det arbetsgivaren som har skyldighet att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö för sin personal och verksamhet.

Sammanfattning
Det finns inget enkelt svar på vad som är ”bra” luft, det beror på vilka utmaningar och önskemål som finns och hur personal och verksamhet mår. Luften påverkar allt som finns i den, att göra en utvärdering och förbättring av inomhusluften kan innebära många fördelar för både människor och företag.

Vill du kontrollera luften på din arbetsplats? Kontakta oss så bokar vi ett besök för luftmätning.

1 Lungalveoler är de små blåsor som sköter gasbytet mellan syrgas från luften och koldioxid från blodet. Utanpå lungblåsorna ligger ett nät av små blodkärl, kapillärer. En vuxen människa har flera hundra miljoner alveoler, med en sammanlagd yta på ungefär 90 kvadratmeter.
Övriga källor:
Naturvårdsverket
Hjärt- och lungfonden