Varje år spenderar företag världen över hundratals miljoner kronor på luftreningslösningar för sin verksamhet, men många av människorna bakom besluten vet inte vad det är de köper eller vad de ska titta efter. Hur effektiv är luftrenaren, är den anpassad för verksamhetens specifika behov och hur ska den underhållas?

QleanAir fact vs fiction

Hur bra en luftrenare fungerar beror bland annat på dess filtreringsteknik, luftflöde, placering, underhåll och hur anpassad den är till miljön och verksamheten den används i. I den här artikeln går vi genom de olika tekniker som finns för att filtrera luft, för att guida dig till den mest fördelaktiga luftreningen för er specifika inomhusmiljö.

Placeboeffekten
Att anta är att misslyckas. Genom att bara anta att en luftrenare fungerar och renar luften som utlovat så betyder det tyvärr inte att den gör det. Beroende på det ursprungliga problemet (anledningen till att man har skaffat/ska skaffa en luftrenare) så kan det vara mer eller mindre svårt att med våra mänskliga sinnen avgöra effektiviteten, särskilt över tid.

Det finns varumärken som påstår att en luftrenare åstadkommer ett visst resultat, men som bara är sant under vissa omständigheter, under en begränsad tid eller inte alls. Luftrenare som ”tar bort alla lukter”, ”tar bort 100 % av röken” eller ”100 % av alla luftburna partiklar” är några sådana exempel. Ingen luftrenare kan garantera 100 % filtrering. Men hur vet man vad som är sant och vad man kan förvänta sig? För att göra rätt val behöver man kunskap om hur en luftrenare och olika filter fungerar.

Filter och infångningsteknik
Det finns många källor till förorenad och dålig inomhusluft (människor, pollen, damm, pulver, aerosoler från rengöringsmedel, tobaksrök etc.) Valet av filtertyp och rengöringsteknik blir därför väldigt viktigt och beror på vad det är du vill fånga in och rengöra luften från.

Har ni redan luftrening installerad? Ta reda på vilken typ av filtreringsteknik och filter luftrenaren har och om den är det bästa alternativet för er verksamhet och de behov ni har.

Partikelfiltrering

  • Mekanisk filtrering är en teknik där partiklar filtreras genom fin fiberväv, vanligtvis glasfiber eller syntetfiber. Det finns olika typer av mekaniska filter som passar olika ändamål och klassificeras beroende på avskiljningsgrad efter normerna ISO16890 eller EN1822 för Europa. Vid mekanisk filtrering används oftast två eller fler filterlager, av säkerhetsskäl samt för att öka systemets kapacitet. Förfiltret är ett grövre filter som fångar stora partiklar som t.ex. pollen och damm. Bakom det sitter ett finare filter som fångar de mindre partiklarna från t.ex. förbränning. De finare filtren är vanligtvis EPA- eller HEPA-klassificerade enligt standard EN1822, med en hög garanterad filtreringseffektivitet som håller över tid. Alla HEPA-filter testas individuellt för att garantera prestanda och effektivitet över tid.

  • Elektrostatisk filtrering är en annan vanlig teknik för filtrering av partiklar. Den bygger på principen att det mellan två olikladdade (positivt/negativt laddade) element uppstår en attraktionskraft. Partiklarna i den infångade luften laddas upp genom ett koronafält för att dras till och hållas fast av laddade plattor i luftrenaren. Fördelen med elektrostatisk filtrering är låg energiförbrukning då det inte uppstår samma motstånd i filtret som det gör i en mekanisk filterlösning. Du behöver dessutom inte byta filter, plåtarna i luftrenaren rengörs och återanvänds. Nackdelen är att effektiviteten minskar när de laddade plattorna fylls med partiklar. Ju fler partiklar som redan är infångade desto mindre utrymme finns det för nya och sannolikheten ökar att de kommer åka rakt igenom luftrenaren och ut igen. Om plattorna inte rengörs tillräckligt ofta finns det en stor risk att du har en luftrenare som fungerar mer som en fläkt. Det är också bra att veta att det inte finns någon klassificering för elektrostatiska filter och vad de ska klara av.

  • Elektrostatiskt laddade mekaniska filter är en kombination av teknikerna ovan. Det är mekaniska filter av en lägre klass som har blivit elektrostatiskt laddade för att nå samma infångningseffektivitet som ett högre graderat filter. Fördelen med det är att motståndet i filtret är lägre och en mindre fläkt kan användas för att uppnå samma luftflöde. Nackdelen är densamma som vid elektrostatiska filter – i takt med att filtren fylls med partiklar minskar den laddade ytan och luftrenarens effektivitet att avskilja partiklar. Reningsgraden över tid kommer dock aldrig bli lägre än den nivå som det mekaniska filtret hade innan laddning. Observera att vissa gaser som strömmar genom ett laddat filter kan leda till att det laddas ur mycket snabbt, ett exempel på en sådan gas är isopropanol. I den här kategorin kan man på marknaden hitta flertalet filter som heter ”HEPA” med ett tilläggsnamn t.ex. ”HEPA Max” eller ”Quality HEPA”. Observera att de inte äkta HEPA-filter. Ett HEPA-filter måste alltid uppfylla kvalitetsstandarden EN1822, det här är tyvärr bara ett sätta att utnyttja namnet HEPA i marknadsföringsändamål.

Gasfiltrering

  • Kolfilter används för att fånga ett brett spektrum av gaser och består av aktivt kol från t.ex. stenkol eller kokosnöt. Gaserna adsorberas i de fina håligheterna/porerna hos det aktiverade kolet, ju mer kol i filtret desto mer kapacitet att fånga gaser. Kolfiltren kan antingen placeras parallella eller i en serie (olika lager). Fördelen med en serie är att om gasen går genom första lagret är sannolikheten stor att den fångas i lager två. Du kan inte se på ett kolfilter när det är fullt, för att veta när det behöver bytas måste du antingen göra en mätning där du jämför luften vid utloppet av systemet jämfört med inloppet, eller så behöver du på något annat sätt ha koll på hur mycket produkten använts, hur mycket gas filtren har utsatts för. När kolfiltret är fullt måste det bytas ut och hanteras enligt lokala miljöbestämmelser, beroende på vilka gaser det innehåller.

  • UV- och fotokatalytiska filter bryter ner gasmolekyler till ofarliga ämnen som vatten och koldioxid, istället för att fånga dem. När det utförs korrekt är det en effektiv lösning men det finns alltid en risk att processen inte fungerar som den ska, t.ex. då gaskoncentraion eller luftfuktighet överstiger det systemet klarar av. En stor nackdel med en sådan här lösning är att restprodukter från nedbrytningsprocessen kan spridas i luften via luftrenarens utlopp. Det innebär att i stället för att rengöra luften så adderar luftrenaren nya skadliga ämnen till din luft, exempelvis formaldehyd eller ozon. Marknära ozon är en giftig gas som är skadlig för människor, miljö och djur. Ozon är irriterande för slemhinnorna och bör inte andas in. Detta ska inte förväxlas med det ”goda ozonet”, dvs. ozonlagret som finns i stratosfären och skyddar livet på jorden från solens skadliga UV-strålar.

Luftflöde
Effektiviteten hos en luftrenare är ett resultat av luftflöde och filterkapacitet. Flertalet av de tekniker vi gått genom innebär att luftflödet minskar över tid, eftersom luftmotståndet byggs upp när filtren fylls med partiklar. Avancerade luftrenare löser det genom att fläkten automatisk kompenserar för det ökade motståndet med att gradvis accelerera för att kunna leverera samma luftflöde. När det inte går att öka mer är det dags att byta filter. Oavsett om luftrenaren har denna funktion eller inte så är det viktigt att det finns ett varningssystem för när luftflödet blir för lågt och det är dags för filterbyte.

Placering
Kanske har du redan en luftrenare med filter anpassat för ändamålet. Men är den optimalt placerad för att ge bäst effekt i just era lokaler? Placering är oerhört viktigt och kan göra stor skillnad för att nå önskat resultat. Placeringen påverkas av storlek på lokalen, takhöjd, aktivitet, rörelser, luftflöden, vilka gaser och partiklar som finns i luften etc. Arbetsmiljöer utsätts konstant för människor, produkter, processer och yttre faktorer som bidrar till dålig luftkvalitet.

Service och underhåll
Oavsett vilken luftrenare du väljer så är det viktigt att komma ihåg att alla luftrenare kräver service och underhåll för att fungera. Antingen blir filtren fulla och behöver bytas ut mot nya eller så behöver de rengöras. Det är ytterst viktigt att detta görs regelbundet, annars har du en luftrenare som kostar pengar men som inte fungerar och kanske till och med förvärrar problemet.

Alla luftrenare kräver service och underhåll för att fungera korrekt.

Ta hjälp av experter
Vill du undersöka kvaliteten på er inomhusluft eller få råd om vilken filtreringsteknik som passar er bäst så rekommenderar vi att ta hjälp av experter inom området. För att komma i kontakt med oss på QleanAir Scandinavia så hittar du våra uppgifter under kontaktfliken, där kan du fylla i dina egna kontaktuppgifter och ställa en fråga, så återkommer vi inom kort