Frågor och svar

om coronapandemin

Medical photo created by freepik - www.freepik.com

Informationskällor och allmänna definitioner

Det finns en mängd informationssajter över hela världen med rekommendationer angående COVID-19-pandemin. Hur viruset sprids, hur man undviker sjukdomen och vilka åtgärder som bör vidtas i samhället i allmänhet för att stoppa spridningen. Vi arbetar med luftrening och har fokuserat på det område där vi och våra produkter kan skapa en säkrare miljö. Vi utgår från de ledande informationssajterna – WHO, ECDC (EU), RKI (DE), CDC (USA) och Folkhälsomyndigheten (SVE). 

Hur sprids SARS-CoV-2-viruset?

Enligt WHO och större hälsoorganisationer sprids SARS-CoV-2-viruset främst genom direktkontakt eller droppar/aerosoler, och i mindre utsträckning genom indirekt kontakt från förorenade ytor.

Läs mer information från WHO, CDC, ECDC och RKI i slutet av detta dokument.

Droppinfektion, luftburen infektion eller aerosolinfektion?

Det är viktigt att påpeka att termen droppinfektion inte är densamma som luftburen infektion, även om dropparna finns i luften under en viss period. Om dropparna kan torka till mikroskopiskt små korn kan viruset färdas mycket längre sträckor i luften. Detta ökar risken för spridning och inandning avsevärt och kallas luftburen infektion. Mässling och vattkoppor är exempel på sådana virus. Ibland används även termen aerosolinfektion. Aerosoler är en term för små partiklar som är finfördelade i en gas, vanligtvis luft. Följaktligen kan både droppinfektion och luftburen infektion ingå när man använder termen aerosolinfektion.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/more/scientific-brief-sars-cov-2.html

Hur stora är aerosoler och SARS-CoV-2-viruset?

Influensa B-viruset uppskattas till ca 0,12 μm och det nya coronaviruset till högst 0,16 μm. De kan under en tid vara inkapslade i de droppar (ca 10 μm) som sprids i luften när vi hostar och nyser samt i aerosolerna (ca 1 μm) i vår utandningsluft. Ett enda andetag kan innehålla allt från 1 000 upp till 50 000 mikrodroppar.

Vad är en μm?

μm är en förkortning av mikrometer och är en längdenhet som används för partikelstorlek. 1 μm är 0,000 001 meter (en miljondels meter).

Hur länge kan SARS-CoV-2-viruset finnas kvar i luften?

Droppar som vi avger när vi pratar, nyser eller hostar stannar i luften – från några sekunder för de större dropparna till några minuter för de minsta dropparna. Aerosoler är mindre än droppar och stannar kvar från några minuter till flera timmar.

Är risken att bli smittad högre inomhus eller utomhus?

För direkt överföring via droppar är avståndet den viktigaste faktorn oavsett om du är inomhus eller utomhus. Det är större risk för indirekt överföring via aerosoler inomhus eftersom aerosoler kan ackumuleras. Trånga, dåligt ventilerade områden bör undvikas.

Vilka är de nuvarande rekommendationerna för att minska aerosolöverföringen av SARS-CoV-2-virus inomhus?

WHO – ”Det bör finnas frisk, ren luft på alla arbetsplatser. För jobb och arbetsuppgifter med medelhög eller hög risk för exponering rekommenderar WHO en ökad ventilationshastighet genom naturlig vädring eller artificiell ventilation, helst utan återcirkulation av luften. När det gäller återcirkulation av luft bör filtren rengöras regelbundet.”

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-tips-for-health-and-safety-at-the-workplace-in-the-context-of-covid-19

Hur kan jag skydda mig mot aerosolöverföring av SARS-CoV-2-virus inomhus?

Se om möjligt till att byggnaden är ordentligt ventilerad genom ett ventilationssystem eller genom att öppna fönster. Luftrenare tillför ytterligare cirkulation av luften och HEPA-filter minskar mängden luftburna partiklar, t.ex. virus, bakterier, förorenat damm och aerosoler samt andra skadliga partiklar som sot från förbränning etc. damm och aerosoler samt andra skadliga partiklar som sot från förbränning etc. 

Fungerar fristående luftrenare mot aerosolöverföring av SARS-CoV-2-viruset?

Ja, den inbyggda ventilationen är inte alltid tillräckligt effektiv för att ge en hälsosam luftkvalitet och för att kontrollera spridningen av luftburna mikroorganismer. Fristående luftreningslösningar är ett effektivt komplement till den befintliga ventilationen. Utrustade med rätt filter och korrekt dimensionerade är luftrenare en effektiv lösning för att minska koncentrationen av luftburna partiklar, virus och bakterier. Ett HEPA 14 har en filtreringseffektivitet på minst 99,995 % för partiklar av storlek 0,1–0,2 μm som ligger inom intervallet för SARS-CoV-2-virus.

Hur filtreras luften i allmänhet på kontor i skolor och i offentliga byggnader?

I äldre byggnader tillhandahålls frisk luft antingen via fönsterventilation, vilket betyder att den inte filtreras, eller via ett ventilationssystem som använder låggradig filtrering, vanligen ePM Coarse eller ePM10 enligt ISO16890-filterstandard. Modernare byggnader är normalt utrustade med ventilationssystem och filter av högre grader, dvs. ePM2,5 eller i vissa fall ePM1-filtrering. Normalt är det svårt att i särskilt stor utsträckning öka filtreringen eller luftflödet i ventilationssystemet på grund av systemets konstruktion. Konstruktionen bygger normalt på det antal personer byggnaden är byggd för, gånger X liter frisk luft per sekund. (Exempel för nybyggen i SVE – 7 liter/sekund/person + 0,35 l/sekund/m2). Luften i byggnaden späds kontinuerligt ut över tiden eftersom frisk luft pumpas in i byggnaden.

Kan man byta de befintliga luftfiltren i byggnaden mot HEPA-filter?

Nej, ett HEPA 13/14-filter har mycket tätare filtermedia än komfortfilter för ventilationssystem och tryckfallet (motståndet) i HEPA-filtret är mycket högre. Ventilationsaggregatet är inte avpassat för HEPA-filtrets densitet och är därför inte tillräckligt starkt och resultatet blir ett mycket lågt luftflöde i systemet.

Vad behöver jag om jag vill minska aerosoler och partiklar av samma storlek som SARS-CoV-2-virus på ett säkert och effektivt sätt?

Luftrenare med HEPA 13- eller 14-filter är ett effektivt och säkert sätt att reducera aerosoler och partiklar i inomhusluften. Var uppmärksam på rumsstorleken och hur mycket luft luftrenaren kan bearbeta per timme. Det är också lämpligt att ta en titt på enhetens ljudnivå. Det uppfattas normalt som bullrigt att köra en luftrenare på maxhastighet.

Hur ska jag beräkna mitt behov?

Det beror på rummets storlek, önskade luftbyten per timme och hur känsligt det är med ljud och luftflöde för komforten i rummet. När man vet hur stort rummet är i kubikmeter (L x B x H), fastställs det antal luftbyten som behövs per timme. Kritiska områden på sjukhus behöver normalt 10–12 gånger/timme, skola eller kontor 5–6 gånger/timme och industri 0,5-1 gång/timme. Användning av luftrenarens maximala hastighet leder till högre bullernivåer och en större risk för drag. I miljöer där komforten kan påverkas bör luftrenaren vara inställd på tyst drift. I miljöer med höga bullernivåer och mycket rörelse kan luftrenaren ha ett högre luftflöde utan att uppfattas som störande. Som ett exempel rekommenderar vi att driva vår FS 70 på 800–1 200 m3/h på sjukhus, skolor och kontor där ljudnivån är viktig. Samma enhet kan köras på 3 000 m3/timme i en industrimiljö och enhetens maximala hastighet är 4 000 m3/timme.

Vad är definitionen på en HEPA-luftrenare?

En HEPA-luftrenare innehåller ett certifierat filter enligt EN 1822-1. De finns i två klasser: HEPA 13 och HEPA 14. QleanAir använder bara HEPA 14 som har den högsta avskiljningsgraden. Enligt vår definition måste luftrenaren dessutom ha en helt tät konstruktion och ett luftflöde anpassat till filtret.

Finns det en alternativ teknik till en HEPA-luftrenare för att förhindra aerosolöverföring av SARS-CoV-2-virus inomhus?

Mekaniska filter av HEPA-kvalitet rekommenderas av alla större sjukhus och andra aktörer inom sjukvården för att minska aerosolöverföring av SARS-CoV-2-virus inomhus. Det finns andra tekniker; filterladdningstekniker, jonisatorer, UV-lampor etc., men dessa rekommenderas normalt inte för sjukhus eller andra känsliga områden. För ISO-klassificerade renrum är HEPA14-filter de enda filter som godkänts av FDA (USA) och Läkemedelsverket (SVE).

Var ska jag placera en HEPA-luftrenare för att förhindra aerosolöverföring av SARS-CoV-2-virus inomhus?

Så nära som möjligt till potentiella källor eller områden i direkt anslutning till kritiska områden. Det är också viktigt att tänka på vart du vill rikta utloppsluften från luftrenaren. En luftreningsspecialist kan ge dig råd om vilken som är den bästa placeringen av din luftrenare. En partikelmätning samt kontroll av luftrörelserna i rummet är verktyg för att säkerställa optimala placeringar utifrån förhållandena i rummet.

Hur länge lever/kan SARS-CoV-2-virus leva på ett luftfilters yta?

FHM – ”Det är ännu inte klart hur länge viruset kan överleva utanför kroppen. Forskning om relaterade coronavirus visar att de under speciella förhållanden kan leva i flera dagar på ytor och föremål. Deras överlevnad beror på temperatur, luftfuktighet och solljus. Coronavirus är känsliga för uttorkning”, enligt Folkhälsomyndigheten i Sverige.

I allmänhet gäller att ju mjukare material, desto kortare tid är SARS-CoV-2-viruset livskraftigt enligt flera studier. Med allt detta i beaktande är det mest troligt att SARS-CoV-2-virus endast är livskraftigt några timmar efter att det fångas i ett luftfilter.

Hur och när ska ett filter bytas ut?

För professionell användning rekommenderar vi att du tecknar ett fullservicekoncept. Detta säkerställer att ditt filter byts korrekt enligt regler och riktlinjer och att enheten underhålls av utbildade tekniker.

Har alla QleanAir luftrenare HEPA 14-filter?

Alla QleanAir-produkter (förutom den nya industrienheten FS 90) kan utrustas med HEPA 14-filter. Vi använder HEPA 14-filter som huvudfilter i luftrenare som ska installeras i miljöer där det är viktigt att minimera spridningen av partiklar, virus och bakterier. HEPA 14 är en del av standardutrustningen för våra rökstationer och renrum. Filtersammansättningen i våra fristående luftrenare är anpassad till den specifika miljön och kundens behov, och HEPA 14 ingår som tillval.

När det gäller sjukhus, vad rekommenderar QAS för att förhindra aerosolöverföring av SARS-CoV-2-virus?

För sjukhus rekommenderar vi QleanAir FS 30 eller QleanAir FS 70, beroende på rummets storlek. De är båda utrustade med en filterkonfiguration och egenskaper som är optimala för miljöer med höga krav på renlighet.

Vi använder mekanisk filtrering som inte tillför några ämnen till luften, vilket säkerställer effektivitet över tid. Huvudfiltret i FS 70 HEPA är HEPA 14, med minst 99,995 % filtreringseffektivitet för partiklar av storlek 0,1–0,2 μm (MPPS). Enheten har också ett klass ePM1 60 % förfilter som skyddar och förlänger HEPA-filtrets livslängd. I tyst läge arbetar FS 30 vid en ljudnivå på 28 dB(A) och FS 70 vid 35 dB(A). Detta kan jämföras med en viskning som vanligtvis ligger på runt 30 dB(A), och en normal tyst samtalston på omkring 60 dB(A).

När det gäller kontor, vad rekommenderar QAS för att förhindra aerosolöverföring av SARS-CoV-2-virus?

Detta beror på kontorets storlek och layout. För öppna kontorslandskap rekommenderar vi FS 70 HEPA. Placera enheterna där människor går och möts och rikta den renade luften in i det öppna landskapet. För mindre kontor eller med en utspridd layout rekommenderar vi att du installerar enheter där människor möts, t.ex. mötesrum eller matsal. Vi rekommenderar FS 70 HEPA för dessa applikationer.

För mindre mötesrum (upp till ca 15 m2) eller rum som delas av 2–3 personer är en mindre luftrenare som AirQlean Low 115 HEPA eller FS 30 HEPA en bra lösning.

När det gäller skolor, vad rekommenderar QAS för att förhindra aerosolöverföring av SARS-CoV-2-virus?

Ett standardklassrum är normalt runt 60 m2 och tillgodoses lätt av en FS 30 eller en FS 70 HEPA. Tyst drift är viktigt i skolor och FS 70 HEPA kan drivas under 35 dB och fortfarande tillgodose ett helt klassrum.

När det gäller offentliga utrymmen, vad rekommenderar QAS för att förhindra aerosolöverföring av SARS-CoV-2-virus?

Om ventilationen eller luftflödet är lågt i trånga utrymmen kan du lösa detta med luftrenare. Större områden som stationer, stora hallar, tunnelbanor etc. har inget direkt behov av luftrening eftersom droppar/aerosoler späds ut och det är inte sannolikt att koncentrationer av virus som SARS-CoV-2-viruset byggs upp.

I dessa områden går det att hålla avstånd och det är den viktigaste faktorn för att undvika virus.

När det gäller produktionsområden som en fabrik, vad rekommenderar QAS för att förhindra aerosolöverföring av SARS-CoV-2-virus?

I stora produktionsanläggningar finns det i allmänhet ingen anledning till HEPA-rening av luften. Det går att hålla avstånd och potentiella aerosolvirus har liten möjlighet att ackumuleras och därför är behovet av luftrening ur virusperspektiv begränsat. Riskområden i industrin är omklädningsrum med begränsat utrymme där människor är nära och luftfuktigheten normalt är högre. Andra riskområden är matsalar och fikarum. AirQlean Low 115 HEPA eller FS 30 HEPA är effektiva verktyg i dessa miljöer och om matsalen är stor kan en FS 70 HEPA vara mer effektiv.

Men allmän luftrening rekommenderas starkt eftersom skadliga föroreningar kan minska din förmåga att bekämpa infektioner. Ökad luftkvalitet har positiva effekter på produktivitet och koncentrationsförmåga. För denna typ av luftrening finns FS 70 och FS 90 i olika konfigurationer beroende på koncentrationerna i luften och partiklarnas storlek och ursprung.

När det gäller livsmedelsproduktion, vad rekommenderar QAS för att förhindra aerosolöverföring av SARS-CoV-2-virus?

Livsmedelsproduktionen är känslig av många skäl och sker i slutna inomhusmiljöer och ofta med ökad luftfuktighet. Vi har utvecklat en speciell version av vår FS 70 till ett komplett system som har gjorts om med betoning på hygien inom livsmedelsproduktion, förbättrad säkerhet, kvalitet och effektivitet i verksamheten, samt bevarande av livsmedel. Denna enhet, QleanAir FS 70 FG (Food Grade), är hygieniskt utformad med sömlösa, rundade kanter, läckagebeständigt aggregathus och korrosionsbeständiga material. Den kan utrustas med HEPA-filter som en av filterkonfigurationerna.

Riskområden inom livsmedelsindustrin är t.ex. omklädningsrum med begränsat utrymme där människor trängs och luftfuktigheten normalt är högre. Andra riskområden är matsalar och fikarum. AirQlean Low 115 HEPA är ett effektivt verktyg i dessa miljöer och om matsalen är stor kan en FS 70 HEPA vara mer effektiv.

När det gäller offentliga utomhusområden, vad rekommenderar QAS för att förhindra aerosolöverföring av SARS-CoV-2-virus?

I allmänhet har luftrenare ingen effekt utomhus, utrymmet är för stort för att uppnå någon effekt.

För direkt överföring via droppar är avståndet den viktigaste faktorn oavsett om du är inomhus eller utomhus. Indirekt överföring via aerosoler utomhus är ganska osannolik eftersom aerosoler inte kan ackumuleras. Folkmassor där människor är nära varandra och sjunger, skriker eller pratar högt bör undvikas.

https://www.qleanair.com/se/hem

https://www.qleanair.com/se/produktsortiment/facility-solutions/storre-luftrenare/qleanair-fs-70-hepa

https://www.qleanair.com/se/nyhetsrum/hepa-14-filter-for-virus-och-bakterier

WHO – Världshälsoorganisationen

”Viruset kan spridas från en smittad persons mun eller näsa i små flytande partiklar när denne hostar, nyser, talar, sjunger eller andas tungt. Dessa flytande partiklar är olika stora, allt från större ”andningsdroppar” till mindre ”aerosoler”. Andra människor kan få COVID-19 när viruset kommer in i deras mun, näsa eller ögon, vilket mer sannolikt händer när människor är i direkt eller nära kontakt (mindre än 1 meter från varandra) med en smittad person. Aktuella bevis tyder på att det viktigaste sättet viruset sprider sig är genom andningsdroppar bland människor som är i nära kontakt med varandra. Aerosolöverföring kan ske i specifika miljöer, särskilt inomhus, i trånga och otillräckligt ventilerade utrymmen där en eller flera smittade personer tillbringar lång tid tillsammans med andra, t.ex. restauranger, körövningar, gruppträningslokaler, nattklubbar, kontor och/eller kyrkor.”

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-how-is-covid-19-transmitted

RKI – Robert Koch-institutet – Tyskland

”SARS-CoV-2 överförs lätt från person till person. Risken för infektion beror till mycket stor del på individuellt beteende (fysiskt avståndstagande, hygienåtgärder och masker), på den regionala fördelningen och på levnadsförhållanden. I detta avseende spelar kontakter i situationer med ökad risk (t.ex. kontakt ansikte mot ansikte under en längre tid) en särskild roll. Detta gäller även för situationer med kontakt mellan familjemedlemmar och vänner utanför hushållet och i yrkessammanhang. Man släpper ut betydligt mer aerosoler när man talar högt, sjunger eller skrattar. Inomhus ökar detta avsevärt risken för överföring, även om man håller ett avstånd på mer än 1,5 m. Om man inte håller minimiavståndet på 1,5 m bland personer utan ansiktsmask/munskydd, t.ex. när grupper av människor sitter vid ett bord eller vid större sammankomster, finns det också en ökad risk för överföring utomhus.”

”Överföring av SARS-CoV-2 genom aerosoler är i vissa situationer möjlig över längre avstånd, t.ex. när många människor kommer samman i otillräckligt ventilerade rum inomhus med en ökad produktion och ackumulering av aerosoler”.

https://www.rki.de/EN/Content/infections/epidemiology/outbreaks/COVID-19/Risk-assessment.html

ECDC – Europeiska smittskyddsmyndigheten – EU

”SARS-CoV2 sprider sig från person till person (människa-till-människa-överföring) genom direktkontakt. För närvarande beräknas att en smittad person i genomsnitt, om man inte håller fysiskt avstånd och vidtar andra förebyggande åtgärder, kommer att smitta mellan två och tre andra personer. Viruset överförs huvudsakligen via små andningsdroppar, genom nysningar, hosta eller när människor interagerar nära varandra under en längre tid (vanligtvis mindre än två meter från varandra). Dessa droppar kan inandas eller kan landa på ytor som andra kommer i kontakt med och som sedan blir smittade när de vidrör näsan, munnen eller ögonen. Vi vet att viruset kan överföras när människor som är smittade visar symtom som hosta. En person som är smittad kan också överföra viruset upp till två dagar innan de uppvisar symtom; det är för närvarande inte klart i vilken utsträckning sådana asymtomatiska infektioner bidrar till den totala överföringen.”

https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/facts/questions-answers-basic-facts

CDC – Centrum för sjukdomskontroll och förebyggande åtgärder – USA

”COVID-19 sprider sig oftast vid nära kontakt från person till person. Personer som fysiskt är i närheten (inom två meter) av en person med COVID-19 eller har direkt kontakt med den personen löper störst risk för infektion. När personer med COVID-19 hostar, nyser, sjunger, pratar eller andas producerar de andningsdroppar. Dessa droppar kan variera i storlek från större droppar (varav vissa är synliga) till mindre droppar. Små droppar kan också bilda partiklar när de torkar mycket snabbt i luftströmmen. Infektioner sker främst genom exponering för andningsdroppar när en person är i nära kontakt med någon som har COVID-19. Andningsdroppar orsakar infektion när de inhaleras eller deponeras på slemhinnor, t.ex. de som finns på insidan av näsa och mun. Eftersom andningsdropparna färdas längre från personen med COVID-19 minskar koncentrationen av dessa droppar. Större droppar faller ner ur luften på grund av gravitationen. Mindre droppar och partiklar sprids i luften. Med tiden minskar också mängden smittsamt virus i andningsdropparna.”

”COVID-19 kan ibland spridas genom luftburen överföring”

”Det finns bevis för att människor med COVID-19  under vissa förhållanden verkar ha smittat andra som befann sig mer än två meter bort. Dessa överföringar inträffade i slutna utrymmen med otillräcklig ventilation. Ibland andades den smittade personen tungt, t.ex. vid sång eller träning. Under dessa omständigheter tror forskarna att mängden smittsamma mindre droppar och partiklar som producerades av personer med COVID-19 blev tillräckligt koncentrerade för att sprida viruset till andra människor. De människor som smittades befann sig i samma utrymme vid samma tidpunkt eller strax efter att personen med COVID-19 hade gått därifrån.”

”Spridning genom att vidröra ytor betraktas inte som ett vanligt spridningssätt för COVID-19”

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html


Share this page