PersonuppgiftspolicyQleanAir Scandinavia värnar om din personliga integritet. Denna policy förklarar hur QA använder dina personuppgifter som vi samlar in. Den förklarar också vilka rättigheter du har gentemot oss.


Vilka personuppgifter samlas in?

QleanAir Scandinavia är ett B2B-företag och vi samlar inte in några känsliga personuppgifter enligt GDPRs definition av känsliga personuppgifter.

Våra främsta lagstöd är:


Syfte

Huvudsyftet med insamlingen av personuppgifter är att fullfölja våra avtal med kunder, partners, leverantörer och övriga intressenter samt att driva vårt företag framåt och skapa nya affärsmöjligheter. Vi kommer också att använda dina uppgifter för att kommunicera relevant information till dig, så som kundundersökningar och information om nya produkter och tjänster.

Dela personuppgifter

Dina personuppgifter kommer i viss mån att kunna delas med våra avtalspartners inom sälj, produktion & logistik och installation & service med vilka vi har biträdesavtal, samt även med;

QleanAir Scandinavia kommer INTE att sälja vidare dina uppgifter till annan part. 


Lagring och åtkomst

QleanAir Scandinavia lagrar dina personuppgifter elektroniskt och sparas minst så länge vi har ett åtagande så som avtal eller lag gentemot dig.

Endast de funktioner inom vår koncern som är nödvändiga för att vi på ett säkert och smidigt sätt kan fullgöra vårt åtagande mot dig har tillgång till dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter och rätta eventuella felaktigheter. Du kan även när som helst begära att bli raderad ur våra register i de fall där uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte den är insamlad för.

Vi kommer också att använda dina uppgifter för att kommunicera relevant information till dig, så som kundundersökningar och information om nya produkter och tjänster. Om du inte önskar den informationen går det att avregistrera sig här.

Du har rätt att invända mot att vi behandlar dina uppgifter med stöd av intresseavvägning.

Du har rätt att höra av dig till oss och begära att behandling av dina personuppgifter begränsas.

Du har rätt begära att få ut dina personuppgifter och att använda dem på annat håll.

Om du anser att vi inte behandlat dina personuppgifter enligt gällande rätt så kan du lämna in ett klagomål direkt till oss. Se kontakt uppgifter nedan.

Incidenter och säkerhetsåtgärder

Vi har en välkänd rutin för incidenthantering och en personuppgiftsansvarig i varje juridisk enhet. Allvarliga incidenter, som innebär en hög risk för den fysiska personens rättigheter och friheter, rapporteras utan onödigt dröjsmål till Datainspektionen i Sverige och hanteras av svenska myndigheter oavsett var i världen incidenten har skett.

För att hålla personuppgifterna vi samlar in och behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder både tekniskt och organisatoriskt. QleanAir Scandinavia har krav på lösenordsskydd på alla mobila enheter samt MDM (Mobile Device Management) vilket innebär att vi utan att ha tillgång till enheten fysiskt (remote) kan radera innehållet på de mobila enheterna. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram som garanterar en lämplig säkerhetsnivå för att kunna skydda de personuppgifterna som QleanAir Scandinavia hanterar och lagrar. All kommunikation över internet är krypterad via SSL (Secure Socket Layer). Vi har tillförlitliga backup rutiner, löpande underhåll och hög driftsäkerhet.

Hemsidor – Vi använder oss av cookies och liknande spårningstekniker för att leverera en så bra upplevelse som möjligt. På våra hemsidor kan du läsa hela Cookie policyn och på ett enkelt sätt godkänna eller icke godkänna cookie hanteringen. Våra hemsidor kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna dataskyddspolicy gäller enbart för QleanAir Scandinavias webbplats.

Kontakta oss

Har du frågor angående vårt dataskydd för din personliga integritet så är du välkommen att kontakta oss på gdpr@qleanair.com eller:
QleanAir Scandinavia AB
Box 1178
171 23 Solna
Tel +46 8 545 788 00