Offentliga utrymmen

I offentliga utrymmen är det viktigt att miljön uppfyller viss standard. Dålig inomhusluft kan göra människor trötta och dåsiga, och irritationen ökar. Det kan även påverka lusten att spendera pengar. Offentliga inomhusmiljöer med ren frisk luft innebär fördelar för alla parter, både för företag och besökare.

Väntrum

Kliniker är extra utsatta för luftburna föroreningar på grund av den mängd och typ av personer som kommer varje dag. Förkylningar, virus och influensa kan svepa fram genom det här området och snabbt smitta ner dig, dina anställda och dina patienter. Patienter med dåligt immunförsvar är mer mottagliga för infektioner och andra typer av sjukdomar.

Känns detta igen...?

Höga kostnader

Dålig ventilation och ett mini­malt luft­flöde gör att varm­luften hålls kvar vid taket och kal­luft­en vid golvet. Detta innebär att kli­nik­erna får betala en högre kost­nad för att reg­lera tempe­ra­turen i lokalen.

Luftburna partiklar

Pollen, rök, dam, virus och bak­te­rier kommer uti­från och stan­nar kvar inom­hus.

Infektionsspridning

Luftburna mikoorganismer, virus och bak­te­rier, kan smitta pati­enter, sär­skilt dem som har dåligt immun­för­svar, t.ex. sjuka, äldre och späd­barn.

Dålig ventilation

Äldre ventilationssystem rengör inte luften. De flyttar mest runt dålig luft och sprider därmed alla sorters föroreningar som kan påverka personal och patienter.

Här finns lösningen

QleanAir erbjuder säkra och effektiva lösningar för de vanliga utmaningar som de flesta som driver kliniker och väntrum står inför. Allt­efter behov kan vi leverera lösningar i form av diskreta tak­modeller eller mobila golv­enheter. Samt­liga enheter använder vår paten­terade renings­teknik som eliminerar alla för­oreningar från inom­hus­luften. Lös­ningen med ”smart luft­flöde" sänker dess­utom värme- och klimati­serings­kost­naderna. Viktigast är dock att de luft­burna för­orening­arna som fångats upp i våra effek­tiva HEPA-filter resul­terar i en avse­värt mindre spridning av infek­tioner.

Fördelar med en QleanAir-lösning

Renare miljö
Föroreningar från luft­burna infek­tioner och virus min­skar avse­värt. Vårt filtrerings­system fång­ar in luft­burna partik­lar och för­oreningar och släpper ut ren luft.
Allergifri zon
Personer med allergiska reak­tioner slipper sina symtom när de vistas i en miljö med ren luft. Oavsett hur mycket pollen eller för­orening­ar det finns utom­hus kommer din klinik att erbjuda en ren och neutral miljö inomhus.
Minskade utgifter
Våra filtreringssystem an­vänder ”smart luft­flöde” som jämnar ut och stabi­li­serar rums­tempe­ra­turen, och där­för fungerar upp­värm­ning och kylning per­fekt i dessa utvrymmen.
Mindre damm
Renare luft innebär mindre problem med damm och par­tiklar, och där­med minskar också tids­åt­gången för städ­ning.

Här gör vi skillnad idag

Produkter för luftrening


Ta en titt på  vårt utbud av luftrenare och rökfria lösningar och ser vad som passar er.

Uppgradera ditt företag med lösningar från QleanAir Scandinavia!

Läs mer här om hur ett samarbete kan se ut »