Offentliga utrymmen

I offentliga utrymmen är det viktigt att miljön uppfyller viss standard. Dålig inomhusluft kan göra människor trötta och dåsiga, och irritationen ökar. Det kan även påverka lusten att spendera pengar. Offentliga inomhusmiljöer med ren frisk luft innebär fördelar för alla parter, både för företag och besökare.

Sjukhus

Patienter, anställda och besökare är de tre huvudgrupper som sjukhus bär ett ansvar för.
Efter­som sjukhusets uppgift är att hantera och bota människor med olika sjukdomar är väl ingen förvånad över den mängd virus och bakterier, infek­tioner och sjukdoms­alstrande organismer som hela tiden är i omlopp.

Känns detta igen...?

Höga kostnader

Dålig ventilation och dåligt luft­flöde håller varm­luften kvar i tak­nivå och kal­luften på golv­nivå, vilket gör att sjuk­husen får höga energi­kost­nader för att reglera luft­tempe­ra­turen.

Luftburna partiklar

Partiklar som damm, pollen, virus, bak­terier och andra aller­gener.

Dålig ventilation

Gamla ventilations­system ren­gör inte luft­en. De flyttar bara runt dålig luft.

Infektionsspridning

Många sjuka människor inom be­gräns­ade utrym­men, och ett fler­tal av dessa med dåligt immun­försvar, gör att sjuk­domar lätt kan spridas via luften.

Här finns lösningen

Vi erbjuder säkra, kostnads­effek­tiva system­lös­ningar för att åtgärda de vanliga problem­en med luftrening i sjukhus­korri­dorer, receptions­utrymmen, patientrum, labora­torier, vård­avdel­ningar och opera­tions­salar. Våra paten­terade luft­filtrerings­system tar hand om reningen av inom­hus­luften och använder tek­niken ”smart luft­flöde” som sänker upp­värmnings- och klima­tiserings­kost­nader­na. Viktigast är dock de luftburna föroreningarna som fångats in av våra HEPA-filter och resul­terar i avsevärt min­skad sprid­ning av infek­tioner.


Vår schemalagda service och det miljövänliga omhändertagandet av förbrukade filter är ytterligare anledningar att känna trygghet. Läs avsnittet ”service och garanti” här så får du mer information.


Fördelar med QleanAirs lösningar

Hälsosammare luftkvalitet
Mindre damm och smuts i luft och på ytor be­tyder min­skad städ­tid men också avse­värt färre allergi­känningar som orsakas av damm och partik­lar i luften och på ytorna.
Infångade föroreningar
Våra luftrenare eliminerar alla typer av luft­burna partik­lar, där­ibland virus, bak­terier, mögel och aller­gener, vilket resul­terar i en avse­värd min­sk­ning av infek­tions­sprid­ning.
Minskade
utgifter
Vårt filtreringssystem an­vänd­er ”smart luft­flöde” som stabi­li­serar rums­tempera­turen, och där­för fungerar upp­värmning och kyl­ning perfekt i dessa ut­rymmen.
Tyst
drift
Våra luftrenings­system är tysta och patienterna kan sova, vila och ta igen sig utan att bli störda.

Här gör vi skillnad idag

Produkter för luftrening


Ta en titt på  vårt utbud av luftrenare och rökfria lösningar och ser vad som passar er.

Uppgradera ditt företag med lösningar från QleanAir Scandinavia!

Läs mer här om hur ett samarbete kan se ut »