Offentliga utrymmen

I offentliga utrymmen är det viktigt att miljön uppfyller viss standard. Dålig inomhusluft kan göra människor trötta och dåsiga, och irritationen ökar. Det kan även påverka lusten att spendera pengar. Offentliga inomhusmiljöer med ren frisk luft innebär fördelar för alla parter, både för företag och besökare.

Restauranger / Varuhus

En restaurang med ren och hälso­sam luft för­höjer gäst­erna mat­upp­levelse och min­skar risken att störas av matos och dofter. I varu­hus­miljöer, främst med textilier, är damm ett vanligt problem som kan lösas med effek­tiv luft­rening. Med rök­stationer från QleanAir Scandinavia är både besökar­nas och per­sonalens rök­behov till­godo­sedda, utan risk för passiv rök­ning, rök­lukt som sprider sig eller fimpar utan­för entrén.

Känns detta igen...?

Behåll kunderna

Genom att skapa en hälso­sam inom­hus­miljö kan aller­giker, rök­are och icke-rökare umgås på samma plats utan att någon far illa eller behöver lämna lokal­erna.

Lukter

Starka lukter från bland annat mat och par­fym samt andras per­son­liga odörer kan störa mat­upp­level­sen. Vid rökning utanför entrén är det vanligt att röklukt letar sig in i lokalerna.

Förorenad entré

En entré som luktar rök och är ned­­smutsad med aska och cigarett­­fimpar kan irri­tera icke-rökare och vara en stör­­ande fak­tor i hel­­hets­­upp­­level­­sen.

Ökade intäkter

Med en behaglig och ren inom­hus­luft trivs besökarna, stannar längre och spenderar mer pengar. Genom att rökarna inte behöver gå utom­hus minskar risken att de av­viker tidigare än planerat.

Här finns lösningen

En av de främsta orsakerna till att kunder väljer att komma till­baka är hel­hets­upp­levelsen i miljön. Med luft­rening i lokalerna skapas en behag­lig luft där varor och in­red­ning hålls fräscha efter­som det bildas mindre damm. Städ­ningen blir enklare och energi­kost­naderna kan sänkas tack vare funk­tionen ”smart luft­flöde”.

Vår mest populära lös­ning för restaurang­miljöer är våra rök­stationer, som inne­bär en stor för­del för så­väl gäster som personal utan att störa icke-rökare. Med våra patenterade luft­renings­enheter skapar man en hälso­sam inom­hus­luft där besökarna kan njuta av sin mat­upp­levelse utan störande dofter som stark mat eller par­fym.

Våra luft­renings­lös­ningar och rök­stationer finns i olika stor­lekar och modeller och kan an­passas till be­hovet och de ut­rymmen som finns till­gäng­liga.

Fördelar med QleanAir-lösningarna

Ökad
vinst
Färska under­sökningar visar en ökning av intäk­terna i baren för in­rätt­ningar där rök­kabiner finns upp­satta.
Tillfredsställ alla gäster
Rökare ska inte behöva frysa eller bli våta när de röker utom­hus, när de i stället kan röka inom­hus utan att det känns och utan att det på­verkar luft­­kvaliteten.
Renare utomhusmiljö
Trottoarer och parkerings­ytor blir inte ned­smutsade med cigarett­fimpar.
Ingen
lukt
Gästerna njuter mer av sin mat om de slipper andas in andra personers kryddade mat, parfym och främman­de dofter.

Så här säger våra kunder

”Det syns och känns att det är mycket renare och det blir ytterligare bekräftat när man ser allt damm som har fastnat i filtret”


Magnus Larsson, Fastighets­tekniskt ansvarig, Gekås Ullared AB
 

FÖRETAGET


Gekås, beläget i Ullared i syd­västra Sverige, är Skandi­na­viens största varu­hus med 5 miljoner be­sökare per år och en om­sätt­ning på över 5 milj­arder SEK. Gekås äger ett 20-tal fastig­heter i Ulla­red, inklu­sive central­lager och hotell, och har ca 1900 anställda.

UTMANINGEN


Gekås hade behov av rök­lös­ningar för både per­sonal och besökare. Perso­nalen gick långa av­stånd för att röka utom­hus och be­sök­arna rökte på en terrass i an­slut­ning till restau­rangen, vilket innebar problem med rök­lukt i lokal­er­na. Under ett senare skede efter­­frågades luft­rening även i lager­­miljö­­erna, för att rena inom­­hus­­luften från damm och partiklar

LÖSNINGEN


QleanAir löste ut­maning­arna associ­erat till rök­ning genom att instal­lera rök­sta­tioner, SF Square och SF 6000, för be­sökare och personal. Tack vare luft­ren­aren FS70 hanteras textilier och varor utan pro­blem med damm och perso­na­len märker stor skillnad. En med­arbet­are berättar att hon sedan instal­la­tionen inte känner av sin damm- och kvalster­allergi.

Här gör vi skillnad idag

Produkter för luftrening


Ta en titt på  vårt utbud av luftrenare och rökfria lösningar och ser vad som passar er.

Uppgradera ditt företag med lösningar från QleanAir Scandinavia!

Läs mer här om hur ett samarbete kan se ut »