Industrier

Våra lösningar skyddar både människor och processer. Låt inte dålig kvalitet på inom­hus­luften påverka verksamheten. Skaffa en lösning från QleanAir Scandinavia, undvik vanliga luft­rela­terade problem och spara pengar. Vi hjälper er att arbeta smartare, renare och mer effektivt.


Tung industri

Vi vet vilka utmaningar företag inom den tunga industrin, som t.ex. bil­industrin och till­verknings­industrin, ställs inför när det gäller inomhus­miljön och hur man ska tillmötesgå rökares respektive ickerökares krav och önskemål. Dessa problem kan stundtals påverka företagets produktion negativt. Läs mer här nedanför om hur vi med QleanAir Scandinavias lösningar kan skydda både personal, processer och produkter.

Vanliga utmaningar relaterade till rökning

Säkerhet


Dörrar som inte får vara öpp­na är ändå öpp­na, per­soner rök­er där de inte ska röka, problem med brand­säker­het och passiv rök­ning.

Effektivitetsförluster


Anställda som tar onödigt långa paus­er på grund av den tid det tar tid att gå till ett rökområde.

Osunda pausrum


Många pausrum har en bristfällig miljö, de luktar in­stängt och är ned­smutsade av rök och cigarett­fimpar. Intrycket blir raka motsatsen till en av­kopp­lande och trivsam ge­men­sam social miljö.

Social samvaro


Att behöva röka i ett rökfritt område eller tvingas ut­sätta sig för passiv rök­ning gör att det inte finns något ”bekvämt” gemensamt ut­rymme där både rökare och icke-rökare kan ta en paus till­sammans.

Vanliga utmaningar inom luftrening

Föreskrifter


Att följa gällande miljö­regler och uppfylla ställda håll­bar­hetskrav är viktigt för till­verknings­företag.

Driftstopp


En stor utmaning är att balan­sera under­håll mot pro­duk­tion. Maskin­er måste ofta servas på grund av igen­sätt­ning och över­hett­ning som or­sakas av damm, sot och andra partik­lar i luft­en.

Hälsa och säkerhet


Många ventilations­system flyttar mest bara runt luft­partiklar­na mel­lan olika ut­rymmen utan att avlägsna dem. Dålig luft­kvalitet kan på­verka personers hälsa och även deras för­måga att utföra sitt arbete. För­orenad inom­hus­luft är både skadlig att andas in och ansträngande att arbeta i.

Onödiga kostnader


Onödigt höga energi­kostnader på grund av dåligt luft­flöde (varm­luften vid taket, kalluften vid golvet).

Lösningarna finns här

QleanAir erbjuder lösningar för luftrening anpassade för varje situation, med syfte att skydda människor, processer och produkter. Stora kostnadsbesparingar är möjliga genom att in­stal­lera lösningar med t.ex rökkabiner och luftrenings­utrusting. Reningssystemen fångar in alla typer av partiklar och föroreningar i luften och släpper ut helt ren luft. Luftrenings­lösningar från QleanAir drar även ner kostnaderna för t.ex. uppvärmning, kylning och städning.

Fördelar med våra rökstationslösningar

Flexibilitet Undertext
Med våra olika ström­linje­formade modeller av rök­stationer kan du spara ut­rymme. Det enda du be­höver är ett el­uttag. Kabinerna är också mobila om du skulle vilja anpassa dem till arbets­situationen.
Säkra Undertext
Våra rökstationer fångar in rökpartiklarna direkt vid källan så att de inte kommer ut i rums­miljön. Vårt paten­terade ask­hanterings­system eliminerar såväl brand­risk som dålig lukt från aska och fimpar.
Inbjuder till umgänge Undertext
Både rökare och icke-rökare kan nu njuta av en trivsam paus i gemensamt utrymme.
Effektivt Undertext
Mindre tid går åt till att ta sig till områden där man kan röka – vilket gör arbetstiden mer effektiv.

Fördelar med våra luftreningslösningar

Framtidssäkra Undertext
En investering i vårt paten­terade luft­renings- och filt­rerings­system gör att du alltid följer de senaste föreskrifterna.
Hälsosammare arbetsmiljö Undertext
Ren inom­hus­luft skapar välmående personal och färre sjuk­dagar. Personalen trivs bättre – och det sprider sig.
Lägre driftskostnader Undertext
Lägre energi­kostnader tack vare smarta luft­flöden som ger bättre luft­distribu­tion.
Effektiva processer Undertext
Färre avbrott och mer drifts­tid i produk­tionen, längre service­inter­vall för maskiner och ut­rustning.

Så här säger våra kunder


”Nu kan rökare och icke-rökare vara tillsammans igen.”


Horst Berndroth
Förman och medlem av arbetsrådet, Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG (KMW), Tyskland 

FÖRETAGET


Kraftwerke Mainz-Wies­baden AG (KMW) är ett före­tag vars huvud­gren är kraft­gene­rering och värme­distribu­tion.

UTMANINGEN


För ett par år sedan var det rök­förbud inom alla kraft­verks­områden. Ett alter­na­tiv måste skapas som tillät perso­nalen att röka, men som även skyddade icke-rökare från rök­ningens effek­ter.

LÖSNINGEN


Installation av en rök­kabin i kontroll­rum­met gav per­so­nal som inte kan lämna sin sta­tion i kontroll­rum­met möj­lighet att röka. En sär­skilt posi­tiv observa­tion är att icke-rökare går dit för att ta en kopp kaffe med rök­arna, vilket gör att rökare och icke rökare kan ta rast till­sammans.

Här gör vi skillnad idag

Produkter för luftrening


Kolla upp vårt utbud av luftrenare och våra lösningar för en rökfri miljö – och se vad som passar er.

Uppgradera ditt företag med lösningar från QleanAir Scandinavia!

Läs mer här om hur ett samarbete kan se ut »