Industrier

Våra lösningar skyddar både människor och processer. Låt inte dålig kvalitet på inom­hus­luften påverka verksamheten. Skaffa en lösning från QleanAir Scandinavia, undvik vanliga luft­­rela­terade problem och spara pengar. Vi hjälper er att arbeta smartare, renare och mer effektivt.

Tung industri

Vi vet vilka utmaningar företag inom den tunga industrin, som t.ex. bilindustrin och tillverkningsindustrin, ställs inför när det gäller inomhusmiljön. Våra luftrenare skapar en luftkvalitet som gynnar verksamheten och skyddar medarbetarna, medan våra rökstationer tillgodoser både rökares respektive icke-rökares krav och önskemål.

Läs mer här nedanför om hur QleanAir Scandinavias lösningar kan skydda både personal, processer och produkter.

Vanliga utmaningar relaterade till rökning

Säkerhet

Dörrar som inte får vara öpp­na är ändå öpp­na, per­soner rök­er där de inte ska röka, problem med brand­säker­het och passiv rök­ning.

Effektivitetsförluster

Det kan ofta bli fråga om onödigt långa pauser för personal som behöver ta sig utomhus eller gå iväg till ett avsett rökområde.

Osunda pausrum

Många pausrum har en bristfällig miljö, de luktar in­stängt och är ned­smutsade av rök och cigarett­fimpar. Intrycket blir raka motsatsen till en av­kopp­lande och trivsam ge­men­sam social miljö.

Social samvaro

Att behöva röka i ett rökfritt område eller tvingas ut­sätta sig för passiv rök­ning gör att det inte finns något ”bekvämt” gemensamt ut­rymme där både rökare och icke-rökare kan ta en paus till­sammans.

Vanliga utmaningar inom luftrening

Föreskrifter

Att följa gällande miljö­regler och uppfylla ställda håll­bar­hetskrav är viktigt för till­verknings­företag.

Driftstopp

En stor utmaning är att balan­sera under­håll mot pro­duk­tion. Maskin­er måste ofta servas på grund av igen­sätt­ning och över­hett­ning som or­sakas av damm, sot och andra partik­lar i luft­en.

Hälsa och säkerhet

Många ventilations­system flyttar mest bara runt luft­partiklar­na mellan olika ut­rymmen utan att avlägsna dem. Dålig luft­kvalitet kan på­verka personers hälsa och även deras för­måga att utföra sitt arbete. För­orenad inom­hus­luft är både skadlig att andas in och ansträngande att arbeta i.

Onödiga kostnader

Onödigt höga energi­kostnader på grund av dåligt luft­flöde (varm­luften vid taket, kalluften vid golvet).

Lösningarna finns här

QleanAir erbjuder lösningar för luftrening anpassade för varje situation, med syfte att skydda människor, processer och produkter. Stora kostnadsbesparingar är möjliga genom att in­stal­lera lösningar med t.ex rökkabiner och luftrenings­utrusting. Reningssystemen fångar in alla typer av partiklar och föroreningar i luften och släpper ut helt ren luft. Luftrenings­lösningar från QleanAir drar även ner kostnaderna för t.ex. uppvärmning, kylning och städning.

Fördelar med våra rökstationslösningar

Flexibilitet
Med våra olika ström­linje­formade modeller av rök­stationer kan du spara ut­rymme. Det enda du be­höver är ett el­uttag. Kabinerna är också mobila om du skulle vilja anpassa dem till arbets­situationen.
Säkra
Våra rökstationer fångar in rökpartiklarna direkt vid källan så att de inte kommer ut i rums­miljön. Vårt paten­terade ask­hanterings­system eliminerar såväl brand­risk som dålig lukt från aska och fimpar.
Inbjuder till umgänge
Både rökare och icke-rökare kan nu njuta av en trivsam paus i gemensamt utrymme.
Effektivt
Mindre tid går åt till att ta sig till områden där man kan röka – vilket gör arbetstiden mer effektiv.

Fördelar med våra luftreningslösningar


Framtidssäkra
En investering i vårt paten­terade luft­renings- och filt­rerings­system gör att du alltid följer de senaste föreskrifterna.
Hälsosammare arbetsmiljö
Ren inom­hus­luft skapar välmående personal och färre sjuk­dagar. Personalen trivs bättre – och det sprider sig.
Lägre driftskostnader
Lägre energi­kostnader tack vare smarta luft­flöden som ger bättre luft­distribu­tion.
Effektiva
processer
Färre avbrott och mer drifts­tid i produk­tionen, längre service­inter­vall för maskiner och ut­rustning.

Så här säger våra kunder


”Personalen bekräftar att avgaserna har minskat och luften är överlag mycket bättre.”


Fredrik Dahlberg, Produktionssamordnare för bilverksamheten, Wallhamn AB 

FÖRETAGET


Wallhamn är Sveriges tredje största fordons­hamn och är en unik kombi­na­tion av hamn, in­spek­tion och verk­stad. Med ett idea­liskt läge på syd­östra Tjörn är Wall­hamn ett viktigt nav för im­port och ex­port av fordon i Sverige.

UTMANINGEN


Varje dag passerar kring 180 fordon in och ut ur an­lägg­ning­en och de an­ställ­da klagade på då­lig lukt och luft­kvali­tet. En luft­mät­ning visade att det fanns höga halter av av­gaser och par­tik­lar i inom­hus­miljön.

LÖSNINGEN


Efter en konsulta­tion med Qlean­Air Scandi­na­via be­slutade man att in­stal­lera luft­renare. ”QleanAir har leve­rerat en mycket håll­bar lös­ning som är skräd­dar­sydd för våra be­hov. Den dåliga lukten har för­svunnit och det har även klago­målen från vår per­sonal. Alla verkar väl­digt nöjda”, berättar Fred­rik Dahl­berg, pro­duk­tions­sam­ordnare för bil­verk­sam­heten på Wall­hamn.

Här gör vi skillnad idag

Produkter för luftrening


Kolla upp vårt utbud av luftrenare och våra lösningar för en rökfri miljö – och se vad som passar er.

Uppgradera ditt företag med lösningar från QleanAir Scandinavia!

Läs mer här om hur ett samarbete kan se ut »