Industrier

Våra lösningar skyddar både människor och processer. Låt inte dålig kvalitet på inom­hus­luften påverka verksamheten. Skaffa en lösning från QleanAir Scandinavia, undvik vanliga luft­­rela­terade problem och spara pengar. Vi hjälper er att arbeta smartare, renare och mer effektivt.

Magasin / Lager / Logistik

Sämsta inomhusluften hittar man ofta i lageranläggningar och logistikterminaler. Huvudorsaken är bland annat äldre ventilationssystem som endast flyttar runt luft­partiklar, skräp och föroreningar mellan olika platser. Kartong, gummi och andra förpackningsmaterial suger in fukten från luften och släpper ut små luftburna partiklar som ökar föroreningen till luften som blir svår att andas. Även maskinell utrustning kan drabbas av problem med partiklar och damm på grund av dålig omgivningsluft.  

Känns detta igen...?

Smuts och damm

Smuts, sot och damm från last­platsen hamnar i luften och där­med i personalens luft­vägar, i produkt­erna och dras även in i maskin­erna.

Sjuk personal

Dåliga luftkvalitet skapar en ohälso­sam arbets­miljö och på­verkar personalens hälsa och deras för­måga att prestera. Van­liga symp­tom är trött­het, huvud­värk, hud­irritation och koncentra­tions­­svårigheter.

Äldre ventilationssystem

Äldre ventilations­system ren­gör inte luften. De flyttar mest bara runt för­orening­arna mellan de olika ut­rymmena och på det sättet kan arbets­miljön generellt t.o.m. för­sämras.

Processproblem

Anställdas sjuk­frånvaro, drift­stopp i produk­tionen, smuts och damm på pro­duk­ter och em­ballage bidrar till att före­tag kan ha svårt att hålla sina dead­lines.

Här finns lösningen

Våra mobila och golv­stående luft­renare används över hela världen. De sparar tid och pengar åt företag i magasin-, lager-, paketerings- och logistik­industrin, och skyddar samtidigt personalen som arbetar i lokalerna. Alla våra luft­renare använder en unik patenterad filt­renings­teknik som fångar upp för­orening­arna i inom­hus­luften och släpper ut helt ren luft.

Fördelar med QleanAir-lösningarna

Hälsosammare arbetsmiljö
Ren luft reducerar sjuk­från­varon och minskar problem med ast­ma och allergiska reak­tioner. En hälso­sammare arbets­miljö kan med­föra att de anställ­da stannar kvar längre.
Mindre
damm
Renare ytor och klart mindre smuts och damm på pro­duk­ter och em­ballage.
Färre
driftstopp
I en renare miljö behöver inte maskin­parken under­hållas lika ofta, vilket i praktiken inne­bär färre av­brott och mer drifts­tid i produk­tionen.
”Smart
luftflöde”
Lägre energi­kostnader tack vare smarta luft­flöden som ger bättre luft­distribu­tion.

Så här säger våra kunder

”Jag har nu rekommenderat lösningen för andra TNT-enheter”


Magnus Lindberg, General Service Coordinator, TNT Sverige

FÖRETAGET


TNT Distribution är ett globalt logi­stik­företag med 58000 anställda, har egen drift i 61 länder, är aktivt i mer än 200 länder och distri­buerar mer än 1 miljon sänd­ningar/dag.

UTMANINGEN


Man upplevde problem med par­tikel­nivån i luft­en. Det noterades att det fanns en mängd av­gaser, paket­damm och gummi­partiklar. Per­so­na­len klagade på torra ögon samt huvud­värk.

LÖSNINGEN


QleanAir mätte upp luft­partiklar och hyrde ut två luft­renings­enheter, inklu­sive av­tal med före­bygg­ande service och byte av filter. Efter in­stalla­tion­en kom posi­tiva kommen­tarer från perso­nalen som noterat en stor för­ändring av luft­kvaliteten.

Här gör vi skillnad idag

Produkter för luftrening


Kolla upp vårt utbud av luftrenare och våra lösningar för en rökfri miljö – och se vad som passar er.

Uppgradera ditt företag med lösningar från QleanAir Scandinavia!

Läs mer här om hur ett samarbete kan se ut »