Industrier

Våra lösningar skyddar både människor och processer. Låt inte dålig kvalitet på inom­hus­luften påverka verksamheten. Skaffa en lösning från QleanAir Scandinavia, undvik vanliga luft­rela­terade problem och spara pengar. Vi hjälper er att arbeta smartare, renare och mer effektivt.


Livsmedelsindustri

Vare sig företagets verksamhet är matberedning eller livsmedelsproduktion är renlighet ett måste. Kvaliteten på inomhusluften är en viktig faktor för produktens slutkvalitet och för dess lagringstid. Myndigheternas krav blir allt striktare när det gäller hantering och bearbetning inom livsmedelsindustrin.

Känns detta igen...?

Kvalitetsproblem


Dåligt filtrerad inom­hus­luft kan inne­hålla mikro­skop­iska mögel­partik­lar och svamp­sporer som snabbt kan för­störa mat och för­korta håll­bar­heten.

Produktionsproblem


Damm kan påverka för­pack­ningar­nas tät­het vil­ket i sin tur leder till säm­re håll­bar­het.

Ventilationsproblem


Undermålig luftväxling skapar en sämre arbets­miljö och kan även bidra till ökade energi­kost­nader.

Allergisymtom


Luftburna mat-allergener kan ut­lösa aller­giska reak­tioner hos personalen i synner­het vid han­tering av rökt mat och kryd­dor, men även ex­pone­ring för aero­soler i sam­band med mat­hante­ring kan ge kli­ande ögon och irri­terade luft­vägar.

Här finns lösningen


Vi kan erbjuda två olika lösnings­alternativ bero­ende på typ av pro­blem. Den för­sta lös­ningen är att an­vända en enhet ur vårt luft­renings- och filtrerings­program avsedd för icke kontrol­lerade inom­hus­miljöer. Alla våra tak- och golv­monterade en­heter an­vänder en paten­terad tek­nik som fångar in de luft­burna partik­lar som för­orenar miljön, av­lägsnar dessa och släpper ut helt renad luft. Van­liga för­oreningar som våra luft­renare avlägs­nar är virus, bak­terier, mögel, luft­burna kemi­kalier och aero­soler, damm, hår, kvalster/mindre in­sekter, pollen mm.

Den andra lösningen är våra ren­rum avsedda för verk­samheter där högre krav ställs, och/eller där myndighets­krav före­ligger. Våra ren­rum är nyckel­färdiga lös­ningar som finns i olika stor­lekar och ut­för­anden. På produkt­sidan finns ytter­ligare produkt­informa­tion, tek­niska speci­fika­tioner och illu­stra­tioner.


Fördelar med luftreningssystem från QleanAir

Mindre problem med allergener Undertext
Personalen får bättre arbets­miljö och slip­per pro­blem med irri­terade ögon och luft­vägar.
Längre hållbarhetstid Undertext
Livsmedel och pro­duk­ter kan få längre håll­bar­hets­tid.
Förbättrad produktkvalitet Undertext
Säkrare förslutning av för­pack­ning­ar minskar risken för angrepp av mögel- och svamp­­sporer som för­kortar håll­bar­heten.
Kostnadseffektiva lösningar Undertext
Vårt system använder så kallat ”smart luft­flöde” vilket reg­lerar temp­era­turen och min­skar kost­nader­na för upp­värm­ning och klima­ti­se­ring.

Här gör vi skillnad idag

Så här säger andra

”Servicen fungerar perfekt, både rökare och icke-rökare är mycket nöjda, särskilt nu när de umgås med varandra.”


Hans-Olov Appelgren
Projektledare, Arla Foods, Linköping
 

FÖRETAGET


Arla Foods är en inter­na­tio­nell koopera­tiv före­ning ba­serad i Aar­hus, Dan­mark, och den stör­sta pro­du­cent­en av mjölk­pro­duk­ter i Skan­di­navien.

UTMANINGEN


När vi reno­verade an­lägg­­ning­en be­hövde vi ta hänsyn till det fak­tum att en del av vå­ra 450 an­ställ­da röker. Att gå ut och röka var inget alter­nativ efter­som per­sonalen bär hygie­niska klä­der. Det be­tyder att de inte kan lämna det hygie­niska om­rådet utan att byta kläder. De har varit hän­visade till rök­rum som läckt ut rök och där­med irri­terat icke-rökarna, och som haft ett all­mänt osunt kli­mat, trots venti­la­tion.

LÖSNINGEN


I dag använder Arla Foods flera en­heter från QleanAir, där­i­bland en stations­lösning i paus­­rum­met inne i det hygie­niska om­rådet. Rök­­station­erna finns i ett fler­tal olika ut­för­an­de och stor­lekar, varan den min­­sta upp­tar min­dre än 2 m2 av kontor­sytan. Det enda som krävs, för­utom de få kvadrat­metrar­na, är ett stand­ard el­ut­tag, vil­ket inne­bär att lös­ningen blir mycket flex­ibel och enkelt kan flyttas vid behov.

Produkter för luftrening


Kolla upp vårt utbud av luftrenare och våra lösningar för en rökfri miljö – och se vad som passar er.

Uppgradera ditt företag med lösningar från QleanAir Scandinavia!

Läs mer här om hur ett samarbete kan se ut »