Industrier

Våra lösningar skyddar både människor och processer. Låt inte dålig kvalitet på inom­hus­luften påverka verksamheten. Skaffa en lösning från QleanAir Scandinavia, undvik vanliga luft­­rela­terade problem och spara pengar. Vi hjälper er att arbeta smartare, renare och mer effektivt.

Livsmedelsindustri

Vare sig företagets verksamhet är matberedning eller livsmedelsproduktion är renlighet ett måste. Kvaliteten på inomhusluften är en viktig faktor för produktens slutkvalitet och för dess lagringstid. Myndigheternas krav blir allt striktare när det gäller hantering och bearbetning inom livsmedelsindustrin.

Känns detta igen...?

Kvalitetsproblem

Dåligt filtrerad inom­hus­luft kan inne­hålla mikro­skop­iska mögel­partik­lar och svamp­sporer som snabbt kan för­störa mat och för­korta håll­bar­heten.

Produktionsproblem

Damm kan påverka för­pack­ningar­nas tät­het vil­ket i sin tur leder till säm­re håll­bar­het.

Ventilationsproblem

Undermålig luftväxling skapar en sämre arbets­miljö och kan även bidra till ökade energi­kost­nader.

Allergisymtom

Luftburna mat-allergener kan ut­lösa aller­giska reak­tioner hos personalen i synner­het vid han­tering av rökt mat och kryd­dor, men även ex­pone­ring för aero­soler i sam­band med mat­hante­ring kan ge kli­ande ögon och irri­terade luft­vägar.

Här finns lösningen

Vi kan erbjuda två olika lösnings­alternativ bero­ende på typ av pro­blem. Den för­sta lös­ningen är att an­vända en enhet ur vårt luft­renings- och filtrerings­program avsedd för icke kontrol­lerade inom­hus­miljöer. Alla våra tak- och golv­monterade en­heter an­vänder en paten­terad tek­nik som fångar in de luft­burna partik­lar som för­orenar miljön, av­lägsnar dessa och släpper ut helt renad luft. Van­liga för­oreningar som våra luft­renare avlägs­nar är virus, bak­terier, mögel, luft­burna kemi­kalier och aero­soler, damm, hår, kvalster/mindre in­sekter, pollen mm.


Den andra lösningen är våra ren­rum avsedda för verk­samheter där högre krav ställs, och/eller där myndighets­krav före­ligger. Våra ren­rum är nyckel­färdiga lös­ningar som finns i olika stor­lekar och ut­för­anden. På produkt­sidan finns ytter­ligare produkt­informa­tion, tek­niska speci­fika­tioner och illu­stra­tioner.

Fördelar med luftreningssystem från QleanAir

Mindre problem med allergener
Personalen får bättre arbets­miljö och slip­per pro­blem med irri­terade ögon och luft­vägar.
Längre hållbarhetstid
Livsmedel och pro­duk­ter kan få längre håll­bar­hets­tid.
Förbättrad produktkvalitet
Säkrare förslutning av för­pack­ning­ar minskar risken för angrepp av mögel- och svamp­­sporer som för­kortar håll­bar­heten.
Kostnadseffektiva lösningar
Vårt system använder så kallat ”smart luft­flöde” vilket reg­lerar temp­era­turen och min­skar kost­nader­na för upp­värm­ning och klima­tisering.

Så här säger våra kunder

”Vi har en bättre arbetsmiljö och det finns inget damm på varorna som därmed kan levereras rena och fräscha till våra butiker.”


Carl Ceder, Logistikchef, Lidl Sverige
 

FÖRETAGET


Lidl Sverige, dotterbolag till Lidl Stiftung & CO KG, har fler än 170 butiker över landet och sysselsätter i dagsläget ca 3 600 personer. Lidl Sverige har två central­lager, i Halmstad och Rosersberg, samt ett tredje lager som byggs i Örebro med invigning 2019.

UTMANINGEN


Efterfrågan om luftrening uppkom på centrallagret i Halmstad under 2014, då en ombyggnation av lagret i pågående drift skulle innebära stor spridning av damm. Med kvalitet som ledord är det viktigt för Lidl att leverera rena varor till sina butiker samt upprätthålla en bra arbetsmiljö.

LÖSNINGEN


QleanAir gjorde en tillfällig installation under ombyggnationen, men skillnaden och fördelarna blev så pass tydliga att Lidl beslutade att permanent installera luftrenarna och dessutom installera luftrenare även på deras andra lager. Resultatet är minskad städning, bättre arbetsmiljö och dammfria varor.

Här gör vi skillnad idag

Produkter för luftrening


Kolla upp vårt utbud av luftrenare och våra lösningar för en rökfri miljö – och se vad som passar er.

Uppgradera ditt företag med lösningar från QleanAir Scandinavia!

Läs mer här om hur ett samarbete kan se ut »