Industrier

Våra lösningar skyddar både människor och processer. Låt inte dålig kvalitet på inom­hus­luften påverka verksamheten. Skaffa en lösning från QleanAir Scandinavia, undvik vanliga luft­­rela­terade problem och spara pengar. Vi hjälper er att arbeta smartare, renare och mer effektivt.

Fartyg / Offshore

Rederier ställs inför stränga internationella krav när det gäller rökning ombord på fartygen. Rökning är inte tillåten på däck av säkerhets- och miljömässiga skäl. Brandrisken, tillsammans med hälso- och säkerhetsregler, gör att rökning inomhus är förbjuden.

Känns detta igen...?

Illaluktande pausutrymmen

Många pausutrymmen luktar illa och är ned­smutsade med rök och cigarett­­fimpar. Det bjuder inte in till um­gänge.

Säkerhet

Att passagerare som vill röka hän­visas ut på däck medför ofta en risk som till och med kan strida mot de lokala säker­hets­före­skrifterna. Rök­ning på otillåtna plat­ser skapar problem med brandsäkerhet och passiv rökning.

Bristande hänsyn

Anställda som inte röker måste antingen andas in sina kollegers rök eller und­vika paus­ut­rymmen. Rök­arna tycker det är tråkigt att inte få träffa icke-rökare under paus­erna efter­som dessa hellre går till rök­fria ut­rymmen.

Föroreningar

Ofta sker rökning nära dörrar och venti­la­tions­galler, samt i rum som inte är av­sedda för rök­ning. Rummen smutsas ned med aska och cigarett­fimpar sam­tidigt som cigarett­röken sprids lätt in i an­gräns­ande ut­rymmen.

Lösningen finns här

QleanAir erbjuder flera olika varianter av rök­stationer. Alla upp­fyller gällande lagar och stand­arder, de är enkla att in­stallera och kräver inte ut­vändig venti­la­tion. QleanAirs rök­stationer ut­märker sig genom hög kvalitet och säkerhet, och klarar alla brand­säkerhets- och själv­­släcknings­tester. Vår avan­cerade och patenterade filtrerings­­teknik garan­terar kvali­teten på den om­givande luften. 


Rökstationer från QleanAir ger en hundra­procentig rening av luften och det är därmed möj­ligt att skapa en unik miljö som kan möta upp be­hovet av rök­ning inom­hus. Genom våra rök­stationer kan både rökare och icke-rökare kan umgås utan problem.Fördelar med QleanAir-lösningar

Brandsäkra och säkra
Kontrollerad rökning i där­för av­sett om­råde ökar säker­heten. Dörrar som ska vara stängda för­blir stängda och ger bättre skydd. Brand­säker hantering av cigarett­fimpar och aska minskar risken för brand.
Enkel
installation
Ingen anslutning till venti­la­tion krävs och rök­station­en kan när som helst flyttas.
Skydd för icke-rökare
Effektiv filtrering ger skydd mot passiv rökning.
Ren och fräsch miljö
Rökrums­lösningarna från QleanAir kombi­nerar effekten av unik filter­teknik med säker hantering av aska och fimpar. Rökaren väl­komnas in till ett rum med helt ren och fräsch luft.

Här gör vi skillnad idag

Produkter för luftrening


Kolla upp vårt utbud av luftrenare och våra lösningar för en rökfri miljö – och se vad som passar er.

Uppgradera ditt företag med lösningar från QleanAir Scandinavia!

Läs mer här om hur ett samarbete kan se ut »