Arbetsområden

Oavsett om din arbets­plats är ett kontor, en skola, ett gym eller en klinik kan du med luft­rening upp­leva många för­delar, för både männi­skor och lokal. Vi er­bjuder lös­ningar för en hälso­sammare arbets­miljö och har ett brett ut­bud av luft­renare, inklu­sive rök­lös­ningar som till­freds­ställer både rök­are och icke-rökare.

Skolor

På många skolor är hanteringen av inom­hus­luften förbi­sedd. På grund av budget­restrik­tioner och brist på informa­tion till­hör det vanlig­het­erna att man får nöja sig med det in­stal­lerade ven­tila­tions­systemet. Dess­värre är venti­la­tionen ofta av låg kapa­citet med dålig cirku­la­tion av inom­hus­luften, vilket istället kan öka sprid­ningen av virus, mögelsporer, bak­terier, pollen, damm och andra för­oreningar i klass­rum, korri­dorer och admini­stra­tiva ut­rymmen.

Känns detta igen...?

Virus, bakterier och mögel

Virus och bakterier sprids lätt i skol­miljöer, mag­influensa och för­kylningar är ökända för sin snabba sprid­ning. Exponering av mögel kan leda till all­var­liga och i värsta fall livs­hotande åkommor.

Frånvaro

Att personal och elever ofta är från­varande på grund av sjukdom in­verkar negativt på skolans arbete och drabbar även skolans ekonomi.

Pollenallergier

Det är vanligt idag att både elever och lärare lider av pollen­allergi och astma. Att drabbas av astma- eller allergi­reak­tioner på grund av miljön i skolan är besvärande.

Minskad kognitiv förmåga

Studier visar att koncentra­tions- och inlärnings­förmågan är betydligt lägre i en inom­hus­miljö med otill­räcklig luft­kvalitet.

Här finns lösningarna

Allt fler skolor och universitet ser långtidsfördelar med att installera en renluftslösning. Våra luftfiltreringssystem fångar in luftburna partiklar och släpper ut helt ren luft. Fri från aller­gener, föroreningar, virus och bakterier. Detta åstadkoms med hjälp av vår prisbelönta patenterade filtreringsteknik. För att passa alla utrymmen och uppfylla alla platsbehov finns våra luftrenings­enheter både som diskreta takmodeller och mobila golvenheter.

Fördelar med QleanAir-lösningarna

Frånvaron
minskas
Frånvaron på skolan minskar avse­värt. Mag­influensa, för­kylning och andra snabb­spridande virus får inte en chans att spridas inom skolans byggnader.
Allergifri
zon
Allergiproblem som härrör från luft­burna partik­lar kan min­skas avse­värt även om före­komsten av pollen och för­oreningar utomhus är hög.
Lätt att koncentrera sig
Eleverna blir mer alerta när de hela tiden andas in ren luft.
Bättre inomhusmiljö
Genom att fånga in farliga luft­burna partiklar, som t.ex. mögel­sporer, ökar skyddet av student­ernas och perso­nalens hälsa avsevärt.

Produkter för luftrening


Sök bland vårt utbud av luftrenare och se vad som passar er.

Uppgradera ditt företag med lösningar från QleanAir Scandinavia!

Läs mer här om hur ett samarbete kan se ut »