Arbetsområden

Oavsett om din arbets­plats är ett kontor, en skola, ett gym eller en klinik kan du med luft­rening upp­leva många för­delar, för både männi­skor och lokal. Vi er­bjuder lös­ningar för en hälso­sammare arbets­miljö och har ett brett ut­bud av luft­renare, inklu­sive rök­lös­ningar som till­freds­ställer både rök­are och icke-rökare.

Skolor

På många skolor är hanteringen av inom­hus­luften förbi­sedd. På grund av budget­restrik­tioner och brist på informa­tion till­hör det vanlig­het­erna att man får nöja sig med det in­stal­lerade ven­tila­tions­systemet. Dess­värre är venti­la­tionen ofta av låg kapa­citet med dålig cirku­la­tion av inom­hus­luften, vilket istället kan öka sprid­ningen av virus, bak­terier, pollen, damm och andra för­oreningar i klass­rum, korri­dorer och admini­stra­tiva ut­rymmen.

Känns detta igen...?

Spridning av virus


Sjukdomar som för­kyl­ning, mag­influ­ensa och olika virus­infek­tioner är kända för att lätt kunna spridas i skol­miljöer.

Frånvaro


Att personal och elever ofta är från­varande på grund av sjukdom in­verkar negativt på skolans arbete och drabbar även skolans ekonomi.

Pollenallergier


Det är vanligt idag att både elever och lärare lider av pollen­allergi och astma. Att drabbas av astma- eller allergi­reak­tioner på grund av miljön i skolan är besvärande.

Energikostnader


De flesta standard­mässiga venti­la­tions­system­en ger ojämnt flöde och dålig luft­cirkula­tion vilket medför sämre klimat­kontroll högre energi­kostnad (varm­luften hamnar i taket och kalluften på golvet).

Här finns lösningarna

Allt fler skolor och universitet ser långtidsfördelar med att installera en renluftslösning. Våra luftfiltreringssystem fångar in luftburna partiklar och släpper ut helt ren luft. Fri från aller­gener, föroreningar, virus och bakterier. Detta åstadkoms med hjälp av vår prisbelönta patenterade filtreringsteknik. För att passa alla utrymmen och uppfylla alla platsbehov finns våra luftrenings­enheter både som diskreta takmodeller och mobila golvenheter.

Fördelar med QleanAir-lösningarna

Frånvaron minskas Undertext
Frånvaron på skolan minskar avse­värt. Mag­influensa, för­kylning och andra snabb­spridande virus får inte en chans att spridas inom skolans byggnader.
Allergifri zon Undertext
Allergiproblem som härrör från luft­burna partik­lar kan min­skas avse­värt även om före­komsten av pollen och för­oreningar utomhus är hög.
Lätt att koncentrera sig Undertext
Eleverna blir mer alerta när de hela tiden andas in ren luft.
Energieffektivt Undertext
Eftersom våra system gene­rerar ett smart luft­flöde blir inom­hus­tempera­turen mer jämn och behag­lig och möjlig­heten att sänka energi­kost­nader­na ökar.

Så här säger våra kunder

”Vår personal har inte längre hälsoproblem orsakade av dålig luftkvalitet och antalet sjukdagar har sjunkit.”


Ralf Dik, Lokalsamordnare, Royal Dutch Kentalis, Nederländerna 

FÖRETAGET


Royal Dutch Kentalis är en riks­om­fat­tande or­ga­nisa­­tion i Neder­länderna som är spe­cia­liserad på att er­bjuda diagno­­stik, vård och ut­bild­nings­tjän­ster till per­soner som är döva, hör­sel­skadade och/eller syn­skadade samt per­soner med all­var­lig tal­rubb­ning/språk­stör­ning eller olika diag­noser inom au­tism­spekt­rumet.

UTMANINGEN


Man hade pro­blem med dålig luft på grund av brist­fällig ven­ti­la­tion. För att få in frisk luft öpp­nade de fön­stren, men efter­som skolan ligger rela­tivt nära en motor­väg blev det störande med allt trafik­buller. Dess­utom var utom­hus­luften inte sär­skilt bra på grund av den tunga trafiken.

LÖSNINGEN


Så här säger Kentalis: ”Den viktigaste för­delen är per­sonalens och elever­nas hälsa. Vår personal har inte längre hälso­problem orsak­ade av dålig luft­kvalitet och an­tal­et sjuk­dagar har sjunkit.”

Produkter för luftrening


Sök bland vårt utbud av luftrenare och rökfria lösningar och se vad som passar er.

Uppgradera ditt företag med lösningar från QleanAir Scandinavia!

Läs mer här om hur ett samarbete kan se ut »