Arbetsområden

Oavsett om din arbets­plats är ett kontor, en skola, ett gym eller en klinik kan du med luft­rening upp­leva många för­delar, för både männi­skor och lokal. Vi er­bjuder lös­ningar för en hälso­sammare arbets­miljö och har ett brett ut­bud av luft­renare, inklu­sive rök­lös­ningar som till­freds­ställer både rök­are och icke-rökare.

Kontor

Kontoret är normalt företagets centrala punkt, platsen där anställda, kunder, produk­tions­planering och dead­lines är i fokus, allt lika viktigt. Drift­stopp, planerat underhåll, problem som dyker upp i kombina­tion med sjuk­skrivningar, dålig inomhus­luft och hela gruppens allmänna välbefinnande. Detta är utmaningar alla företag står inför och som tar hårt på både ekonomi och planering. Se här vilka lösningar som finns och vad många företag väljer i dag.

Känns detta igen...?

Dålig luftkvalitet

Med dålig lukt som kommer från utom­hus­miljön och med stilla­stående in­stängd luft som antingen är för varm eller för kall blir arbetet lidande och effek­tivi­teten minskar.

Säkerhet och tid

De som är rökare måste ofta ta sig flera våningar i kontors­bygg­naden för att komma till ett om­råde där rök­ning är tillåt­en, vilket kan bli ganska tids­ödande. Det före­ligger också en säker­hets­risk om folk skulle röka inom områden med rök­förbud.

Damm/allergier/förkylningar

Dålig luftkvalitet kan bidra till sprid­ning av sjuk­domar som för­kyl­ning och influ­ensa, vilket i sin tur ökar personal­från­varon. Damm och pollen kan ge aller­giska och ast­matiska reak­tioner.

Dålig ventilation

De flesta kontor har äldre ventila­tions­system som just inte renar luften utan mest bara flyttar runt den mellan de olika kontors­lokal­erna.

Här finns lösningen

De flesta av våra kunder och partners som arbetar på kontor har väl någon gång brottats med problem orsakade av dålig inomhusluft. Till slut fann man den rätta lösningen. Luft­filtrerings­systemen från QleanAir använder en paten­terad renings­teknik för föroreningar och skadliga mikroorganismer. Såväl tak- som golv­modeller­na skapar en frisk och neutral miljö med absolut ren luft.


En storsäljande produkt för kontorsmiljöer är våra rök­stationer som löser problemet med ned­smutsning och tobaks­lukt i samband med rökning. Förutom att skapa bra luft och en ren miljö ger de också rökare och icke-rökare en möjlig­het att träffas och umgås utan risk för passiv rökning.

Tidsåtgången för att röka kan också kortas ner efter­som man tack vare rök­kabinen inte behöver gå iväg så långt för att ta sig till ett område där rökning är tillåten. På vår produkt­sida finns mer informa­tion om rök­kabiner från QleanAir och hur de kan passa in i era lokaler och i er budget.

Fördelar med QleanAir-lösningarna


Anpassning
Låt både rökare och icke-rökare ta pauser till­sammans i en delad om­giv­ning av ren luft. Inga stinkande och rök­fyllda rök­områden längre!
Mindre
damm
Kontor och utställnings­hallar kräver mindre städ­ning efter­som damm­ansam­lingen minskar.
Lägre energikostnader
Kostnaderna för upp­värm­ning och klima­ti­sering min­skar i och med ett effek­tivare och mer väl­balanserat "smart luftflöde".
Produktivare arbetsgrupper
Att arbeta i ren, frisk miljö med luft fri från för­oreningar gör att personalen bli mer alert, mer produk­tiv och får färre sjuk­dagar p.g.a. förkyl­ningar och aller­gier.

Så här säger våra kunder


”Vi har fått bort all dålig lukt och har nu frisk luft – och då har vi bara haft vår luftrenare inställd på halvfart.”


Jonas Jonsson, VD, Initiativ, Stockholm, Sverige
 

FÖRETAGET


Initiativ är en event­byrå som driver ut­veck­ling inom projekt­hante­ring, pro­duk­tion och upp­hand­ling av event.

UTMANINGEN


Ett kontor i ett över­befolk­at område i stan med luft­förore­ningar och osmak­liga odörer från sop­tunnor utom­hus som stör arbetet inom­hus.

LÖSNINGEN


Initiativ köpte en lite större modell av luft­renare från QleanAir. De valde AirQlean Low 115. Den har nu elimi­nerat alla odörer inom­hus och de får ren luft även när den är in­ställd på halv­fart.

Här gör vi skillnad idag

Produkter för luftrening


Sök bland vårt utbud av luftrenare och rökfria lösningar och se vad som passar er.

Uppgradera ditt företag med lösningar från QleanAir Scandinavia!

Läs mer här om hur ett samarbete kan se ut »