BACK2WORK


Back2Work – Vägen tillbaka

Allt fler verksamheter är på väg tillbaka och börjar åter välkomna arbetstagare, studenter och besökare. Sakta vågar myndigheter och företag tillåta människor att mötas igen, med nya begränsningar och förhållningsregler.


Covid-19 har på ett eller annat sätt påverkat vardagslivet för alla, oavsett sysselsättning eller bransch. De med möjlighet till distansarbete blev beordrade att jobba/studera hemifrån och många blev kort- eller deltidspermitterade. För alla med arbetsuppgifter som inte går att utföras på distans infördes nya regler och rutiner.

Vissa verksamheter och yrkesroller har drabbats extra hårt, vilket lett till en kraftig ökning av arbetssökande och sjukskrivna. Det har i sin tur inneburit ett hårt tryck på flertalet offentliga verksamheter, som t.ex. arbetsförmedlingen, försäkringskassan och vårdcentraler.

Uppgradera era inomhusmiljöer med luftrening


Årets pandemi har fått oss att kritiskt granska de inomhusmiljöer vi vistas i och reflektera över vilken effekt de kan ha på vår hälsa. Luftkvalitet är en av de faktorer som kan påverka smittspridning och skydda människors hälsa.

Corona-pandemin har ökat allmänhetens kunskap om smittvägar och vikten av eget ansvar. Det är dock arbetsgivare och verksamhetsledare som har ansvaret att säkerställa att lokalerna har bästa förutsättningarna för att vara en hälsosam plats att besöka.

Nu är det viktigt att se över inomhusmiljöer och rutiner, för att i den mån det är möjligt tillhandahålla en trygg och säker plats.

Luftrening för kontor, personalutrymmen, väntrum, skolor och offentliga platser


De senaste åren har det publicerats otaliga artiklar och studier som visar hur stark påverkan luftens innehåll har på oss, vilket inte är så konstigt då en genomsnittlig person andas in över 10 000 liter luft varje dag.

Luftrening kan avsevärt förbättra luftkvaliteten och minska spridning av virus och bakterier, men även andra typer av luftburna partiklar som kan ha negativ påverkan på vår hälsa, t.ex. damm, hår, pollen, mögel och tobaksrök.

Förbättrad luftkvalitet minskar risken för smittspridning och sjukfrånvaro och ger positiva effekter i form av ökad produktivitet och koncentrationsförmåga.

QleanAirs fristående luftrenare i serierna FS 70 och AirQlean används för att skydda människor inom många olika branscher och utrustas med en filterkombination baserat på era specifika behov.


Läs mer om FS-serien här »

Läs mer om AirQlean-serien här »


HEPA 14-filtrerad luft

Våra luftreningslösningar kan vid behov utrustas med HEPA 14-filter. Det är det luftfilter som vanligtvis används i miljöer som är väldigt känsliga för luftburna partiklar, t.ex. sjukvårds­miljöer och laboratorier. Under pågående pandemi har många verksamhets­ledare valt att installera luftrening med HEPA 14-filter även i miljöer som tidigare inte ansetts som extra känsliga (t.ex. kontor, skolor, personalrum, väntrum och offentliga miljöer), som den del i arbetet med att göra inomhus­miljöerna så hälsosamma som möjligt.

Alla äkta HEPA 14-filter testas individuellt för att säkerställa minst 99,995 % filtreringseffektivitet för partiklar i storleken 0,1–0,2 μm*, den partikelstorlek som är svårast att fånga. För större så väl som mindre partiklar har filtret ännu högre filtreringseffektivitet.

I den här artikeln kan du läsa mer om HEPA 14-filtrering och vilka filter­samman­sättningar som är vanligast i QleanAirs lösningar.

Luftrening är en investering i människors hälsa, men också i verksamheten som helhet.

Luften är en av många faktorer

När det gäller virusspridning är det mycket viktigt att poängtera att luftrening inte ersätter befintlig ventilation eller andra skyddsåtgärder som personlig skyddsutrustning, avståndstagande, städning eller handhygien.

HEPA-filter filtrerar effektivt bort (99,995 % av MPPS) de virus som kommer i kontakt med filtret, men det går inte att garantera att viruset hinner fångas upp av filtret innan eventuell kontakt med människor. Luftreningens effektivitet kan påverkas av rummets storlek, placering av luftrenaren, antal människor, luftrörelser etc.

Som citat, fet stil, i ruta eller annat som gör att det sticker ut: Fristående luftreningslösningar är ett effektivt komplement till befintlig ventilation och övriga skyddsåtgärder.

I den här artikeln kan du läsa om de viktiga skillnaderna mellan ventilation och luftrening.


Kan QleanAirs lösningar filtrera alla virus?

Det finns över 600 kända virussorter, hur ett specifikt virus beter sig är en oerhört komplex fråga. När det kommer nya virus krävs djupgående studier på hur det specifika viruset sprids. Sådana studier tar tid och för nya virus, som coronaviruset SARS-CoV-2, finns ännu inga säkra svar.

HEPA-filter i kombination med kontinuerliga luftflöden minskar risken att bli smittad av virus som sprids via luften eller aerosoler. En förutsättning för att förhindra smitta är dock att viruset kommer i kontakt med filtret innan det har kommit i kontakt med en människa, vilket aldrig går att garantera.

Luftrening kan inte ge ett komplett skydd mot virus, utan är en av flera åtgärder för att skapa hälsosamma inomhusmiljöer som gynnar människors hälsa och välmående.

Nyhetsrummet

Läs nyheter och artiklar om luft och dess koppling till hälsa, miljö och företag.

Vill du prata med oss om luftrening?

Välkommen att maila till info@qleanair.se eller ring oss på 08-556 979 00.


Dela denna sida