Renrom / Rene soner

Forskrifts­messig klassi­fiserte arbeids­sta­sjoner
Lagring av farlige eller føl­somme stoffer
Farmasi / medisinsk­teknisk bransje
Andre ISO-klassi­fiserte områder

Under kan du lese om våre spesi­fikke sta­sjoner for å se hvilke som er de riktige for deg

NOEN AV KUNDENE SOM STOLER PÅ OSS

UTFORSK LØSNINGENE VÅRE


Beskyttelse av produktene dine er en av de tre pilarene vi baserer selskapet vårt på. Derfor har vi utviklet bruksklare løsninger for bransjer som din som opererer med svært høye krav til rene og sterile miljøer. Løsningene våre har blitt forbundet med de fremste sykehusene og med lege­middel­bransjen og den medisin­tekniske bransjen, og vi har skaffet oss et omdømme som er uten sidestykke på vårt felt. Under kan du lese om våre spesifikke stasjoner for å se hvilke som er de riktige for deg

Sikre driften mot endringer som kommer i fremtiden


Når du har trygg, men samtidig lett tilgang til farlige medikamenter, kan du spare verdifull tid, samtidig som det gir deg fordelen av ikke å måtte sette oppgaver ut til andre. QleanStore er vår oppbevaringsstasjon for farlige medikamenter slik at de holdes atskilt fra andre lagerbeholdninger å unngå forurensninger og eksponering for personell. QleanStore er konstruert som et rom med negativt trykk med minst 12 utskiftinger av luften i timen, og oppfyller standardene USP <800>. Oppbevaringsstasjonene for farlige medikamenter plasseres i eller under øyehøyde på sikre hyller med en klaff foran for å hindre at de utilsiktet faller i gulvet. Vi har utstyrt QleanStore med alle disse egenskapene for å beskytte mennesker, produkter og prosesser.

Bruksklare renrom med garantert funksjonalitet

Kontinuerlig overvåking
QleanSpace overvåker hele tiden nivået av luftbårne partikler, trykknivåene, temperaturen og fuktigheten og viser dem på skjermen for å gjøre det lett for alle medarbeidere i og utenfor området å lese av dataene. Det avgis varselsignaler ved forhåndsinnstilte nivåer når nivåene nærmer seg de nominelle grensene for renrommet.RENROM BYGGET PÅ STEDET sammenliknet med FLEKSIBLE RENROM FRA QLEANAIR


Viktige hensyn ved valget av en renromsløsning for i dag og i morgen


RENROM
BYGGET PÅ STEDET*

*Triplett, Choosing a Pharmacy Clean Room Solution For 2014 and Beyond, 2014

FLEKSIBLE RENROM
FRA QLEANAIR

LAV 
Når et rom som er bygget på stedet, står ferdig og du senere opplever vekst eller må plassere ny automatikk eller utstyr inni, er det vanligvis svært upraktisk å prøve å utvide rommet. En utvidelse innebærer at anlegget må kobles fra, og at man må starte et nytt byggeprosjekt.
HØY
QleanSpace vil hjelpe deg å forvandle ditt eksi­sterende apotek­miljøet til et USP <797/800>-godkjent renrom med full garanti for at det er god­kjent og oppfyller krav fra USP og myndig­hetene. Qlean­Spaces gruppe av fag­folk arbeider sammen med deg for å konstruere, levere, montere og vedlike­holde det nye ren­rommet. Det kan bygges så godt som hvor som helst på kort tid, og det er lett å tilpasse det til dine egne spesifika­sjoner. Vårt nyskapende panel og våre ikke-porøse materialer gir økt renhet og syn­bar­het i arbeids­områder og gir kontinuerlig over­våking av luft­bårne partik­ler, luft­trykk, tempera­tur og fuktig­het sammen med regi­strering av data og alarmer.
IKKE RELEVANT 
Ikke praktisk.
HØY
QleanSpace kan gjøres mindre eller større, og det er lett å flytte det til et annet sted uten at det koster noe. 
LAV 
Det er komplisert å bygge disse rommene, og de med­fører høye kostnader både i form av tid og bygge­ledelse når de skal bygges, samt betydelig risiko hvis viktige faktorer blir oversett. Avskrivnings­planen er svært lang.
SVÆRT HØY
QleanSpace-rommene er kostnadseffektive og kan leies eller kjøpes, avhengig av hva som passer din økonomi best. «Betal for det du trenger nå, og utvid senere når behovene endrer seg i frem­tiden.» Med oss behøver du ikke lenger å gjette deg til kostnader og funksjon.
HØY for umiddelbare behovLAVERE for fremtidige endringer av forskrifter 
Muligheten til å oppfylle kravene fra myndighetene – ganske høy når du har konstruert og bygget det perfekt ut fra beregninger over fremtidige behov, hvor du må gjøre mange gjetninger.
HØY for umiddelbare og fremtidige behov
QleanSpace har en svært god historie når det gjelder sertifisering etter forskrifts­standardene USP <797>.  Med vår «garanti om ingen risiko og fullt ansvar» sikrer vi kvaliteten på renrommene våre mot USP <797> og offentlige standarder, og vi tilbyr kvartalsvise funksjons­kontroller for å vedlikeholde, opprettholde og dokumentere renrommenes funksjon slik at du kan være trygg på pasientenes og helsepersonalets sikkerhet.

Hvor vi gjør en forskjell i dag

Leiealternativ med funksjonsgaranti

Vårt RPG-leiealternativ (Rental with Performance Guarantee – leie med funksjonsgaranti) inkluderer full service og vedlikehold, med full garanti for anlegget og dets funksjon uten noen forhånds- eller oppstartskostnader.MONTERINGLevering og montering med start og kontroll av funksjonen «Som bygget» og «I ro».

OVERVÅKINGGratis jevnlig opp­gradering av den sentrale over­våkings­program­varen.

VEDLIKEHOLDJevnlig forebyggende ved­likehold og funk­sjonskontroll av produktene for å sikre full funk­sjonalitet og filtrerings­­effekt.

SAMSVAR MED FORSKRIFTERJevnlige kontroller for å sikre samsvar med sertifiserings­standardene ISO og USP.

FORDELENE MED Å VÆRE EN QLEANAIR-PARTNER


Bli en QleanAir-partner og sikre deg at driften kan tilpasses endringer i fremtiden, ved hjelp av fleksible og innovative løsninger.

Vil du snakke med noen om dette, eller ønsker du mer informasjon?

Gi ekspertene våre en utfordring med å hjelpe deg å finne smarte og kostnadseffektive løsninger for anleggene dine eller be om mer informasjon. Bare fyll ut kontaktinformasjonen, så tar vi kontakt.