Facility solutions

QleanAir Scandinavia leverer produkter og løsninger for luftrensing i eksisterende anlegg ved å spe ut forurensningene eller fange dem ved kilden. Typiske bruksområder spenner fra venteværelser og infeksjonsavdelinger på sykehus, røykerom, kontorer og offentlige anlegg til produksjonsbransjer og lagerlogistikk.Ved profesjonelle fasiliteter er kapasiteten og effekti­viteten til den monterte ventila­sjonen oftest ikke til­strekkelig til å opprettholde et godt og sunt inne­klima. Støv og skadelige partikler som dannes i anlegget, eller som føres inn fra utsiden, kan ha en negativ virkning på mennesker, produkter og prosesser.

Bedre helse og produktivitet for medarbeiderne
I dag er det et stort fokus på kvaliteten og de helse­messige effektene av det vi spiser og drikker. Vi hos QleanAir Scandinavia mener dette også bør gjelde luften vi puster. I løpet av en vanlig dag opp­holder en person seg vanligvis 80 prosent av tiden innen­dørs, inntar 1 kg mat og 2 til 3 kg væske og puster 20 til 30 kg luft. Dårlig luftkvalitet påvirker de ansattes helse og arbeidsevne.

Økt oppmerksomhet på produkter og tjenester
Når du sørger for et renere miljø i hele bedriften og fjerner forurenset luft, støv og skadelige partikler, kan det også ha en positiv effekt på salget, da det kan gi kundene et innbydende inntrykk av virksomheten i tjenestesektorer som hoteller, trenings­sentre og butikker. I noen miljøer kan det også være et unikt salgs­poeng.

Lavere utgifter til varme og vedlikehold
Ren luft gjør det mulig å oppnå optimal ventilasjon og dermed å kutte ned på kostnadene til oppvarming. Mindre mengder luftbårne partikler vil føre til mindre slitasje på maskiner og utstyr, noe som kan gi færre og mindre om­fattende services. Ren luft vil ganske enkelt gi deg økt fortjeneste. År etter år.LUFTRENSER FOR STØRRE OMRÅDER


QleanAir FS 70Luftrenseren QleanAir FS 70 er ut­viklet for for­urensede om­givelser og større an­legg. Den fanger opp og renser luften ved hjelp av et høy­tekno­logisk filt­rerings­system før den føres tilbake til omgivel­sene. Typiske bruks­områder inklu­derer logi­stikk, lager, produksjon, mat­industri, syke­hus og andre miljøer med høye krav til ren luft. QleanAir FS 70 kommer med en livs­tids­garanti på ytelse, som sikrer at din løs­ning vil fungere hver dag, over tid.

Vi har vært i luft­rensings­bransjen i mer enn 25 år, med liden­skap for å be­skytte menne­sker, pro­dukter og pro­sesser mot for­urens­ning. Våre løs­ninger er flek­sible, skaler­bare og til­pasnings­dyktige til et endrende miljø. Vi streber alltid etter å skape en løs­ning som også redu­serer kost­nader eller øker inn­tektene for våre kunder.TEKNISKE SPESIFIKASJONER


 Modell QleanAir FS 70
 Materiale Rustfritt stål, standard
 Dimensjoner:
 Bredde
 Høyde / høyde på hjul
 Dybde

 692 mm
 1527 / 1652 mm
 580 mm
 Kapasitet:
 Luftstrøm

 0–4000 m/ time
 Andre:
 Hastighetsregulering: Fast viftehastighet/styring av gjennomstrømming  

 Sømløs / 3 innstillinger


Slik fungerer det


Luftrensings­systemet vårt skaper et miljø som er helt fritt for røyk og lukt.


1  Luft­inntak – å fange opp for­urens­ning

QleanAir FS 70s smarte luft­strøm omfatter en dobbel funk­­sjonali­tet; den første er evnen til å tvinge for­urens­ning og for­urensende stoffer inn i en­hetens separa­sjons­filtre, mens den effek­tivt re­sirkulerer rommets luft for optimal ren­het.


2  Separa­sjon – filtrerer skade­lige partik­ler

Gjennom vår fler­trinns filtrerings­tekno­logi, fanges partikler og luft­båren for­urensning effek­tivt opp, og fjernes fra luften. Et sett med mekaniske filtre egnet for å hånd­tere dine spesi­fikke ut­ford­ringer blir brukt. Helt fra installasjonsøyeblikket sørger vi for å leve opp til det vi lover, noe som om­fatter våre målinger av umiddel­bar partikkel­reduk­sjon og vår livs­lange funk­sjons­­garanti.


3  Ut­blåsnings­luft – renset luft tilbake til om­givelsene

Etter at luften er renset for skade­lige partikler, slippes den til­bake inn i rommet gjennom et smart luft­strøms­system for optimal sirkula­sjon.

Hvor vi gjør en forskjell i dag

Oppgrader din bedrift med QleanAir Scandinavia!

Klikk for å se hvorfor vi bør samarbeide »