Bransjer

I tillegg til å beskytte medarbeiderne dine beskytter løsningene våre også prosessene dine. Ikke la dårlig inneluft gå ut over driften. Skaff dere en QleanAir-løsning og unngå vanlige tilbakeslag sam­tidig som dere spare penger. La oss hjelpe dere med å fungere smartere, renere og mer effektivt.

Tungindustri

For bedrifter innen tungindustri, som bilindustrien, produsenter av verktøy, leverandører av verktøymaskiner og annet, kjenner vi utfordringene du står overfor hver dag på grunn av dårlig inneklima og problemene med å legge forholdene til rette for både røykende og ikke-røykende arbeidere. Disse problemene kan påføre dere en stor byrde fordi de mange og komplekse oppgavene virksomheten deres står overfor, blir avbrutt. Ta en titt på løsningene våre, som vil være med på å beskytte virksomhetens ansatte, produkter og prosesser.

Utfordringer som følger med røyking

Sikkerhetsutfordringer

Dører åpnes når de skulle holdes lukket, folk røyker der de ikke har lov, utfordringer med brann­sikker­heten og passiv røyking.

Manglende effektivitet

Ansatte som tar unødvendig lange pauser på grunn av tiden de bruker på å finne et god­kjent røykeområde.

Usunne pauserom

Mange pauserom er ikke for­skrifts­messige, de er forurenset og stinkende og er preget av flekker fra røyk og nikotin, og de bidrar ikke til et avslappende eller sosialt miljø.

Ubehag

Enten å måtte røyke i tillatte om­råder eller i den motsatte enden av spekteret: passiv røyking hvor man må puste inn usunn sigarett­røyk, innebærer at det ikke er noen «trygge» fellesområder hvor røykere og ikke-røykere ta pauser og holder hverandre med selskap.

Utfordringer for virksomheten

Regelverk

Lovpålagte miljøbestemmelser og bærekraft kan bli dyre for industri­bedrifter.

Nedetid i produksjon

Det utgjør en stor utfordring å balansere vedlikehold med pro­duksjon: Maskinene må vedlike­holdes ofte på grunn av til­stopp­ing og overoppheting fordi de suger opp støv, sot og andre luft­bårne partikler og smuss.

Helse og sikkerhet

De fleste eksisterende ventila­sjons­anlegg renser ikke luften. De bare flytter på de luftbårne partikler fra ett sted til et annet. Mesteparten av den for­urensede luften kommer enten ut­enfra eller er bi­produkter fra pro­duk­sjonen eller inneholder sot og avfall fra om­lastings­områdene. Dette fører til et dårlig inneklima, noe som gjør det vanskelig og usikkert å arbeide og puste i luften.

Unødvendige kostnader

Unødvendig høye strømregninger på grunn av dårlig luft­strøm som brukes til å regulere rom­tempera­tur og drift (varme oppunder taket, kjølig luft ved gulvet).

Vi har løsningene

QleanAir har teknologien og løsningene du trenger for å holde driftskostnadene nede, fremtids­sikre virksomheten din og beskytte medarbeiderne, produktene og prosessene dine. Se på de overbevisende fordelene bedrifter som din får med røyke­­sta­sjonene og luft­rense­­systemene våre. Luftrenserne våre fanger opp alle typer luftbårne partikler og forurensninger i miljøet og slipper bare ut ren og frisk luft. Les mer om disse løsningene, inkludert tekniske spesifikasjoner og modeller, på produkt­sidene våre.

Fordelene med røykestasjonene våre

Tar liten plass
Med våre forskjellige strøm­linjeformede modeller av røykestasjoner sparer du mye plass. Alt du trenger, er en enkelt veggkontakt, og så er du klar. Det er også mulig å flytte dem hvis dere ønsker å endre på inn­redningen.
Sikker
Røykestasjonene suger og fanger opp røyk og lukt slik at det ikke slippes ut i lokalene. Røykestasjonene er også brannsikre og har et avansert system for hånd­tering av aske og sigarett­stumper.
Komfort
La både røykere og ikke-røykere ta pauser sammen og dele en omgivelse av ren luft.
Effektiv
De ansatte trenger ikke lenger å kaste bort verdifull tid på turen bort til avsatte røykeområder for å kunne ta pauser. Kortere avstand fra arbeidsplassen = et mer produktivt personale.

Fordelene med luftrenseløsningene våre

Fremtids-
rettet
En investering i våre patent­erte luft­filtrerings­systemer vil sikre at du alltid ligge i for­kant av de nyeste pålagte bestemmelsene om sikker­het og drift.
Sunnere arbeidsmiljø
Et renere inneklima fremmer de ansattes velvære og bidrar til at de blir mer produktive, med mindre syke­fravær og klager om allergier og luft­kvalitet. Et sunt arbeids­miljø fører også til mindre gjennom­trekk av personale.
Reduserte driftskostnader
En smart luftstrøm bidrar til bedre fordeling av rom­temp­era­turen, noe som igjen fører til lavere energi­kostnader og er med på å stabilisere visse produk­sjons­­prosesser.
Prosessene blir mer rasjonalisert
Uforutsett driftsstans og vedlikehold utenfor den fast­satte tidsplanen reduseres eksponensielt. Maskineriet vil fungere langt bedre i et rene­re miljø, siden de ikke blir til­stoppet av luftpartikler og støv.

Hør hva andre sier


«Nå bringer vi røykere og ikke-røykere sammen igjen.»


Horst Berndroth
Formann og medlem av samarbeidsutvalget, Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG (KMW), Tyskland  

SELSKAPET


Selskapet Kraftwerke Mainz-Wies­baden AG (KMW) driver sin hoved­virks­omhet innen­for kraft­produk­sjon og fjern­varme.

UTFORDRINGEN


For noen år siden ble det innført et total­forbud mot røyking på alle område­ne på kraft­verket. Dette be­tydde at de måtte finne et alter­­nativ slik at de ansatte fikk mulig­­het til å røyke hvis de ønsket det, sam­­tidig som deres ikke-røyk­ende kollegaer ble be­skyttet mot virk­­ningene fra røykingen.

LØSNINGEN


Ved å sette opp en røyke­stasjon i kontroll­rommet fikk de ansatte som ikke hadde lov til å forlate plassen sin der, mulig­het­en til å røyke. En svært positiv følge er at ikke-røykerne også går dit for å ta en kopp kaffe sam­men med røykerne slik at røykerne og ikke-røykerne føres sammen igjen.

Hvor vi gjør en forskjell i dag

Produkter som renser luften


Les mer om hele vårt utvalg av luftrensere og røykfrie løsninger, og se hvilke som er riktige for dere.

Oppgrader din bedrift med QleanAir Scandinavia!

Klikk for å se hvorfor vi bør samarbeide »