Beleid met betrekking tot persoons­gegevensQleanAir Scandinavia geeft om uw persoon­lijke integriteit. In dit beleid leggen we uit hoe QleanAir Scandinavia de persoons­gegevens die we over u verzamelen gebruikt. We maken ook duide­lijk welke rechten u heeft tegenover ons.


Soorten persoons­gegevens die we verzamelen

QleanAir Scandinavia is een B2B-bedrijf en we verzamelen geen gevoelige persoons­gegevens volgens de definitie van gevoelige persoons­gegevens in de Algemene Verordening Gegevens­bescherming.

Onze belangrijkste rechts­gronden zijn:


Doel

Het voor­naamste doel van het verzamelen van persoons­gegevens is het vervullen van onze overeen­komsten met klanten, partners, leveranciers en andere belang­hebbenden, alsook het verder ontwikkelen van ons bedrijf en het creëren van nieuwe zakelijke kansen. We gebruiken uw gegevens ook om relevante informatie over u, zoals klanten­enquêtes en informatie over nieuwe producten en diensten, door te geven.

Persoons­gegevens doorgeven

Wij kunnen uw persoons­gegevens tot op zekere hoogte doorgeven aan onze contractuele partners in verkoop, productie & logistiek en installatie & onderhoud, met wie wij gegevens­verwerkings­over­eenkomsten hebben gesloten, en tevens met:


QleanAir Scandinavia zal uw gegevens NIET door­verkopen aan derden.

Opslag en toegang

QleanAir Scandinavia slaat uw persoons­gegevens elektronisch op en bewaart deze zolang wij hiervoor een verbintenis hebben tegenover u, zoals een overeen­komst of wettelijke verplichting.

Alleen de functies binnen onze Groep die nodig zijn om onze verbintenis tegenover u op een veilige en vlotte manier na te komen hebben toegang tot uw persoons­gegevens.

Uw rechten

U hebt het recht op toegang tot uw persoons­gegevens en recht­zetting van eventuele fouten. U kunt ook vragen om u uit onze database te ver­wijderen indien de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waar­voor ze werden verzameld.

We gebruiken uw gegevens ook om relevante informatie over u, zoals klanten­enquêtes en informatie over nieuwe producten en diensten, door te geven. Als u deze informatie niet wenst te ontvangen, kunt u zich uit­schrijven op gdpr@qleanair.com.

U hebt het recht om te protesteren tegen onze ver­werking van uw gegevens op basis van uw interesses.

U hebt het recht ons te contacteren met de eis om de verwerking van uw persoons­gegevens te beperken.

U hebt het recht om uw persoons­gegevens te laten wissen en ze elders te gebruiken.

Indien u van mening bent dat wij de geldende wetgeving over­treden bij de behandeling van uw persoons­gegevens, kunt u zich rechtstreeks tot ons wenden om een klacht in te dienen. U vindt onze contact­gegevens hieronder.

Incidenten en veilig­heids­maatregelen

Wij hanteren een algemeen aanvaarde procedure voor incident­beheer en beschik­ken over een gegevens­verant­woorde­lijke in elke juridische eenheid. Ernstige incidenten die een hoog risico inhouden voor de rechten en vrijheden van een fysieke persoon worden zonder node­loze vertraging gemeld aan de gegevens­bescher­mings­autoriteit in Zweden en worden door de Zweedse autoriteit behandeld, ongeacht waar ter wereld het incident heeft plaats­gevonden.

Om de veilig­heid van de gegevens die we ver­zamelen en verwerken te garanderen hebben we diverse veilig­heids­maat­regelen genomen, zowel technische als organisa­torische. QleanAir Scandinavia verplicht wacht­woord­beveiliging op alle mobiele toestellen en maakt gebruik van MDM (Mobile Device Management). Dit betekent dat we de inhoud van mobiele toestellen kunnen ver­wijderen zonder dat we er fysieke toegang toe hebben (van op afstand). Verder hebben we geschikte firewalls en anti­virus­programma’s geïnstalleerd om een passend veilig­heids­niveau te garanderen voor de persoons­gegevens die QleanAir Scandinavia verwerkt en opslaat. Alle communi­catie via het internet wordt versleuteld via SSL (Secure Socket Layer). We beschikken over betrouw­bare back-upprocedures, voeren voort­durend onder­houd uit en gebruiken bedrijfs­zekere werk­methoden.

Websites – we maken gebruik van cookies en soort­gelijke traceer­technieken om u een optimale ervaring te bezorgen. Op onze web­sites kunt u het volledige cookie­beleid lezen en het gebruik van cookies een­voudig accepteren of weigeren. Onze websites kunnen koppe­lingen naar andere web­sites bevatten. Dit gegevens­bescher­mings­beleid geldt alleen voor de website van QleanAir Scandinavia.

Contact met ons opnemen

Als u vragen heeft over de bescherming van uw gegevens voor uw persoon­lijke integriteit, kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres gdpr@qleanair.com of:
QleanAir Scandinavia AB
Box 1178
SE-171 23 Solna
Zweden
Telefoon:  +46 8 545 788 00