Corporate Governance

Nomination committe
Nomination committee

The nomination committee consists of Magnus Hardmeier (+46 8 4596760) chairman, Oskar Börjesson, Skandia Fonder and Bengt Engström, chairman of QleanAir Holding AB. The nomination committee appoints one of its members as chairman of the nomination committee. The chairman of the board may not be appointed as chairman of the nomination committee. The term of office of the members of the nomination committee continues until a new nomination committee is appointed. The members of the nomination committee shall not receive any remuneration. The nomination committee shall submit a proposal for the chairman of the annual general meeting, proposals for election and remuneration of board members (including the chairman of the board) and auditor and, where applicable, procedural matters for the next nomination committee

Valberedning

Valberedningen består av Magnus Hardmeier (+46 8 4596760) ordförande, Oskar Börjesson Skandia Fonder och Bengt Engström, ordförande QleanAir Holding AB. Valberedningen utser en av medlemmarna till ordförande i valberedningen. Bolagets styrelseordförande får inte utses till ordförande i valberedningen. Mandatperioden för ledamöterna i valberedningen pågår till dess att en ny valberedning utses. Valberedningens ledamöter ska inte erhålla något arvode. Valberedningen ska lämna förslag till ordförande vid årsstämma, förslag till val och arvodering avseende styrelseledamöter (inkl. styrelseordförande) och revisor samt, i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning