Corporate Governance

Articles of Association
Adopted on the 2020 AGM on May 13, 2020. N.B. The English text is an unofficial translation and in case of any discrepancies between the Swedish text and the English translation, the Swedish text shall prevail.

BOLAGSORDNING / ARTICLES OF ASSOCIATION

för/for QleanAir Holding AB (org.nr/reg. no. 556879-4548)

 1. § Firma / Name

  Bolagets firma är QleanAir Holding AB. Bolaget är publikt (publ).

  The name of the company is QleanAir Holding AB. The company is a public company (publ).

 2. § Säte / Registered office

  Styrelsen har sitt säte i Solna kommun i Stockholms län.

  The board of directors’ registered office is in Solna municipality in Stockholm county.

 3. § Verksamhetsföremål / Object of the company's business

  Bolagets har till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt genom dotterföretag, bedriva utveckling, produktion och försäljning av energibesparande produkter, luftreningsanläggningar och tekniska system för främjande av miljö jämte därtill hörande service- och underhållsverksamhet, bedriva konsultverksamhet och utbildning inom nämnda verksamhetsområden samt bedriva information och affärsutveckling även som äga och förvalta fast och lös egendom samt annan därmed förenlig verksamhet.

  The objects of the company’s business are to, directly or indirectly through subsidiaries, conduct development, production and sales of energy saving products, clean air solutions and technical systems for environmental enhancement and thereto related service and maintenance, provide consultancy services and education within the aforementioned and conduct information and business development activities own and manage real property and movables as well as other activities compatible therewith.

 4. § Aktiekapital / Share capital

  Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 6 500 000 kronor och högst 26 000 000 kronor.

  The company's share capital shall be not less than SEK 6,500,000 and not more than SEK 26,000,000.

 5. § Aktier / Shares

  Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 13 000 000 och högst 52 000 000.

  The number of shares in the company shall be no less than 13,000,000 and no more than 52,000,000.

 6. § Styrelse / Board of directors

  Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) styrelseledamöter utan suppleanter.

  The board of directors shall consist of not less than three (3) and not more than seven(7) members without deputy members.

 7. § Revisor / Auditor

  Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

  The company shall have not less than one (1) and not more than two (2) auditors with not more than two (2) deputy auditors. The auditor(s), or deputy auditor(s) (as applicable), shall be an authorized public accountant or a registered public accounting firm.

 8. § Kallelse till bolagsstämma / Notice of general meetings

  Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

  Notices of general meetings shall be made by announcement in the Swedish Official Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) and by making the notice available on the company’s website. At the same time as notice is given it shall be announced in Dagens Industri that a notice has been made.

  Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om han eller hon anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämma.

  Shareholders wishing to participate in general meetings must notify the company no later than the date specified in the notice of the general meeting. A shareholder may be accompanied by advisors at a general meeting only if he or she notifies the company of the number of advisors in accordance with the procedure prescribed for in respect of notice of attendance to be made by a shareholder.

 9. § Ärenden på årsstämman / Matters to be addressed at the annual general meeting

  Vid årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

  1. Val av ordförande vid stämman;
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
  3. Godkännande av dagordningen;
  4. Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner;
  5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
  6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
  7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
  8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
  10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter;
  11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer;
  12. Val av styrelseledamöter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter; samt
  13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

  The following matters shall be addressed at the annual general meeting:

  1. Election of chairman of the meeting;
  2. Preparation and approval of the voting list;
  3. Approval of the agenda;
  4. Election of one (1) or two (2) persons who shall approve the minutes of the meeting;
  5. Determination of whether the meeting has been duly convened;
  6. Submission of the annual report and the auditors' report and, where applicable, the consolidated financial statements and the auditors' report on the group;
  7. Resolution in respect of adoption of the profit and loss statement and the balance sheet and, where applicable, the consolidated profit and loss statement and the consolidated balance sheet;
  8. Resolution in respect of allocation of the company's profit or loss according to the adopted balance sheet;
  9. Resolution in respect of the members of the board of directors’ and the managing director’s discharge from liability;
  10. Determination of the number of members of the board of directors and the number of auditors and, where applicable, deputy auditors;
  11. Determination of fees payable to the members of the board of directors and the auditors;
  12. Election of the members of the board of directors, auditors and, where applicable, deputy auditors; and
  13. Other matters which are set out in the Swedish Companies Act or the company's articles of association.

 10. § Fullmaktsinsamling och poströstning / Collection of proxy forms and postal voting

  Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen. Styrelsen får även, inför en bolagsstämma, besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § andra stycket aktiebolagslagen.

  The board of directors may collect proxies at the company’s expense pursuant to the procedure stated in Chapter 7, section 4, second paragraph of the Swedish Companies Act. The board of directors may also, prior to a general meeting, resolve that shareholders shall have the option to exercise their voting rights by means of postal voting pursuant to the procedure stated in Chapter 7, section 4 a, second paragraph of the Swedish Companies Act.

 11. § Räkenskapsår / Financial year

  Bolagets räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

  The company's financial year is 1 January – 31 December.

 12. § Avstämningsförbehåll / CSD clause

  Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

  The shares of the company shall be registered in a CSD register in accordance with the Central Securities Depositaries and Financial Instruments Accounts Act (Sw. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument).