Cabin solutions

QleanAir rygekabiner er omkostnings­besparende og mindsker risikoen. En rygekabine kan give store besparelser ved at op­fordre til kortere rygepauser, optimere anven­delsen af inden­dørs­arealer og reducere energi­forbruget. Og med vores brand­sikre aske­håndterings­system er der ingen risiko for, at cigaret­skod kan starte en brand.Vores meget populære SF Line ryge­kabine er den ideelle løs­ning til at und­gå passiv ryg­ning på arbejds­pladsen uden at gå på kompro­mis med kom­fort, design eller sam­vær. Det stærke luft­filtrerings­system er for­bedret og kombi­neret med en endnu mere åben og stadig plads­bespar­ende løs­ning. 


SF Line leveres pt. i 2 størrel­ser, nem­lig SF 4000 og SF 6000. Den mindre SF 4000 model har kapa­citet til 10–15 regel­mæssige rygere, og SF 6000 har kapa­citet til 20–30 regel­mæssige rygere.*


* Kapacitet baseret på rygere, som hver ryger 5–7 cigaretter om dagen, 21 dage om måneden.FÅ SF-LINE MODELLEN TIL JERES BEHOV


SF-Line leveres pt. i 7 modeller med kapacitet til op til 4–6 rygere samtidig.

Hvorfor vælge en rygekabine­løsning?

Vi håndterer alle de negative konsekvenser ved tobaksrøg. En sund, sikker og omkostningseffektiv løsning. Vi beskytter ikke-rygerne, uden at det går ud over rygerne. Vores rygeløsning fjerner lugt og røg 100 %, herunder alle skadelige gasser og lugt. Men det er ikke den eneste grund til at vælge os.

Teknologien bag løsningen


Vores luftrensningssystem gør indemiljøet 100 % røg- og lugtfrit.


1–2  Opfanger røgen

Et røgfrit miljø er kun muligt, når røgen op­fanges, inden den begynder at sprede sig. Det opnås ved hjælp af kraftige luft­strømme, som trækker røgen i den ønskede ret­ning og ind i filtret.

2–3  Bortfiltrering af skadelige gasser

Ved rensning af luften for tobaks­røg er det vigtigt også at få fjernet de aller­mindste partikler. Vores patent­beskyttede filtre fanger 100 % af alle tobaks­specifikke gasser og partikler. Med regel­mæssig vedlige­holdelse garanteres det, at denne effek­tive filtrerings­grad opret­holdes.

4   Fuldt sikker­heds­testet

Vores special­udviklede lugt- og brand­sikre aske­håndterings­system, som anbefales af det svenske Provnings- och Forsknings­institut, bort­skaffer aske og cigaret­skod.

Her gør vi en forskel i dag

Optimer virksomheden med QleanAir Scandinavia!

Klik og se, hvorfor I bør samarbejde med os »