Cabin solutions

QleanAir rygekabiner er omkostnings­besparende og mindsker risikoen. En rygekabine kan give store besparelser ved at op­fordre til kortere rygepauser, optimere anven­delsen af inden­dørs­arealer og reducere energi­forbruget. Og med vores brand­sikre aske­håndterings­system er der ingen risiko for, at cigaret­skod kan starte en brand.Vores meget populære SF Line ryge­kabine er den ideelle løs­ning til at und­gå passiv ryg­ning på arbejds­pladsen uden at gå på kompro­mis med kom­fort, design eller sam­vær. Det stærke luft­filtrerings­system er for­bedret og kombi­neret med en endnu mere åben og stadig plads­bespar­ende løs­ning. 


SF Line leveres pt. i 2 størrel­ser, nem­lig SF 4000 og SF 6000. Den mindre SF 4000 model har kapa­citet til 10–15 regel­mæssige rygere, og SF 6000 har kapa­citet til 20–30 regel­mæssige rygere.*


* Kapacitet baseret på rygere, som hver ryger 5–7 cigaretter om dagen, 21 dage om måneden.FÅ SF-LINE MODELLEN TIL JERES BEHOV


SF-Line leveres pt. i 7 modeller med kapacitet til op til 4–6 rygere samtidig.

Hvorfor vælge en rygekabine­løsning?

Vi håndterer alle de negative konsekvenser ved tobaksrøg. En sund, sikker og omkostningseffektiv løsning. Vi beskytter ikke-rygerne, uden at det går ud over rygerne. Vores rygeløsning fjerner lugt og røg, herunder alle skadelige gasser og lugt. Men det er ikke den eneste grund til at vælge os.

Teknologien bag løsningen


Vores luftrensningssystem gør indemiljøet 100 % røg- og lugtfrit.


1–2  Opfanger røgen

Et røgfrit miljø er kun muligt, når røgen op­fanges, inden den begynder at sprede sig. Det opnås ved hjælp af kraftige luft­strømme, som trækker røgen i den ønskede ret­ning og ind i filtret.

2–3  Bortfiltrering af skadelige gasser

Ved rensning af luften for tobaks­røg er det vigtigt også at få fjernet de aller­mindste partikler. Vores patent­beskyttede filtre fanger alle tobaks­specifikke gasser og partikler. Med regel­mæssig vedlige­holdelse garanteres det, at denne effek­tive filtrerings­grad opret­holdes.

4   Fuldt sikker­heds­testet

Vores special­udviklede lugt- og brand­sikre aske­håndterings­system, som anbefales af det svenske Provnings- och Forsknings­institut, bort­skaffer aske og cigaret­skod.

Her gør vi en forskel i dag

Optimer virksomheden med QleanAir Scandinavia!

Klik og se, hvorfor I bør samarbejde med os »