Cabin solutions

QleanAir rygekabiner er omkostnings­besparende og mindsker risikoen. En rygekabine kan give store besparelser ved at op­fordre til kortere rygepauser, optimere anven­delsen af inden­dørs­arealer og reducere energi­forbruget. Og med vores brand­sikre aske­håndterings­system er der ingen risiko for, at cigaret­skod kan starte en brand.

S-LINE


Brandsikre røgløsninger med inkluderet service

Med S-Line ryge­kabine kan virk­som­heder nu være sikre på, at de til­byder en arbejds­plads, som er maksi­malt be­skyttet mod passiv ryg­ning og skade­lige gasser ved hjælp af en brand­sikker løs­ning.

S-Line an­ven­des over­alt i verden, og som over­holder de højeste brand­sikker­heds­krav ifølge DIN-normer. Denne model er desuden god­kendt af verdens førende test­institut MFPA i Leipzig i Tyskland. Alle kompo­nen­ter­ne til S-Line er nøje ­konstrueret til en ryge­kabine, som er 100 % ubrand­bar. Selv i til­fælde af en brand, der er i fuld ud­vikling omkring en­heden, vil den ikke for­værre branden eller udvikle farlige gasser. Vores ryge­kabiner er des­uden god­kendt til placering ved be­stemte nød­udgange og flugtveje.

Velegnet til:

  • barske produktionsmiljøer
  • mobile arbejdspladser
  • smalle gange
  • kontrolrum og sikkerheds­rum
  • steder, hvor der er høje krav til brandsikring

S-Line leveres pt. i 3 størrelser, nemlig S30, S40 og S60. S30 har kapa­citet til 5–7 regel­mæssige rygere, S40 har kapa­citet til 10–15 regelmæssige rygere, og S60 har kapacitet til 20–30 regel­mæssige rygere.*

* Kapacitet baseret på rygere, som hver ryger 5–7 cigaretter om dagen, 21 dage om måneden.



BRANDSIKKER


FÅ S-LINE MODELLEN TIL JERES BEHOV


S-Line leveres pt. i 5 modeller med kapacitet til op til 2-4-6 rygere samtidig.


Hvorfor vælge en rygekabine­løsning?

Vi håndterer alle de negative konsekvenser ved tobaksrøg. En sund, sikker og omkostningseffektiv løsning. Vi beskytter ikke-rygerne, uden at det går ud over rygerne. Vores rygeløsning fjerner lugt og røg, herunder alle skadelige gasser og lugt. Men det er ikke den eneste grund til at vælge os.

Teknologien bag løsningen


Vores luftrensningssystem gør indemiljøet 100 % røg- og lugtfrit.


1  Røgen indfanges

Et røgfrit miljø kan kun opnås, hvis den forurenede luft er optaget, før den kan sprede sig. Vores luftrensningssystem gør det muligt, og de strategiske placerede luftindtag over bordet sender den forurenede luft ind i vores kraftfulde, multi-trins luftfiltreringssystem.

2  Filtrering af skadelige gasser og partikler

Vores patenterede trinvise filtreringsteknologi ind­fanger og fjerner selv gasser og partikler, der findes i tobaksrøg. Fra det øjeblik installationen er gennemført, garanterer vi, at vi lever op til vores løfter, hvilket blandt andet indebærer regelmæssig vedligeholdelse samt livslang funktionsgaranti.

3  Luftudtag

Når luften er blevet renset for alle skadelige gasser og partikler, slippes renset luft ud i omgivelserne.

4  Brandsikkert askehåndteringssystem

Vores unikke og brandsikre askehåndteringssystem (AHS) tager hånd om aske og cigaretskod. Den lufttætte ventilløsning gør, at man undgår de røg­rester, som er almindelige med traditionelle askebægre.

Her gør vi en forskel i dag

Optimer virksomheden med QleanAir Scandinavia!

Klik og se, hvorfor I bør samarbejde med os »