Cabin solutions

QleanAir rygekabiner er omkostnings­besparende og mindsker risikoen. En rygekabine kan give store besparelser ved at op­fordre til kortere rygepauser, optimere anven­delsen af inden­dørs­arealer og reducere energi­forbruget. Og med vores brand­sikre aske­håndterings­system er der ingen risiko for, at cigaret­skod kan starte en brand.Med den nye S-Line ryge­kabine kan virk­som­heder nu være 100 % sikre på, at de til­byder en arbejds­plads, som er maksi­malt be­skyttet mod passiv ryg­ning og skade­lige gasser ved hjælp af en brand­sikker løs­ning.

S-Line er vores topmodel af ryge­kabiner, som an­ven­des over­alt i verden, og som over­holder de højeste brand­sikker­heds­krav ifølge DIN-normer. Denne model er desuden god­kendt af verdens førende test­institut MFPA i Leipzig i Tyskland. Alle kompo­nen­ter­ne til den nye S-Line er nøje om­konstrueret til en ryge­kabine, som er 100 % ubrand­bar. Selv i til­fælde af en brand, der er i fuld ud­vikling omkring en­heden, vil den ikke for­værre branden eller udvikle farlige gasser. Vores ryge­kabiner er des­uden god­kendt til placering ved be­stemte nød­udgange og flugtveje. 


S-Line leveres pt. i 3 størrelser, nemlig S30, S40 og S60. S30 har kapa­citet til 5–7 regel­mæssige rygere, S40 har kapa­citet til 10–15 regelmæssige rygere, og S60 har kapacitet til 20–30 regel­mæssige rygere.*


* Kapacitet baseret på rygere, som hver ryger 5–7 cigaretter om dagen, 21 dage om måneden.BRANDSIKKER


FÅ S-LINE MODELLEN TIL JERES BEHOV


S-Line leveres pt. i 5 modeller med kapacitet til op til 2-4-6 rygere samtidig.


Hvorfor vælge en rygekabine­løsning?

Vi håndterer alle de negative konsekvenser ved tobaksrøg. En sund, sikker og omkostningseffektiv løsning. Vi beskytter ikke-rygerne, uden at det går ud over rygerne. Vores rygeløsning fjerner lugt og røg, herunder alle skadelige gasser og lugt. Men det er ikke den eneste grund til at vælge os.

Teknologien bag løsningen


Vores luftrensningssystem gør indemiljøet 100 % røg- og lugtfrit.


1–2  Opfanger røgen

Et røgfrit miljø er kun muligt, når røgen op­fanges, inden den begynder at sprede sig. Det opnås ved hjælp af kraftige luft­strømme, som trækker røgen i den ønskede ret­ning og ind i filtret.

2–3  Bortfiltrering af skadelige gasser

Ved rensning af luften for tobaks­røg er det vigtigt også at få fjernet de aller­mindste partikler. Vores patent­beskyttede filtre fanger alle tobaks­specifikke gasser og partikler. Med regel­mæssig vedlige­holdelse garanteres det, at denne effek­tive filtrerings­grad opret­holdes.

4   Fuldt sikker­heds­testet

Vores special­udviklede lugt- og brand­sikre aske­håndterings­system, som anbefales af det svenske Provnings- och Forsknings­institut, bort­skaffer aske og cigaret­skod.

Her gør vi en forskel i dag

Optimer virksomheden med QleanAir Scandinavia!

Klik og se, hvorfor I bør samarbejde med os »