Cabin solutions

QleanAir rygekabiner er omkostnings­besparende og mindsker risikoen. En rygekabine kan give store besparelser ved at op­fordre til kortere rygepauser, optimere anven­delsen af inden­dørs­arealer og reducere energi­forbruget. Og med vores brand­sikre aske­håndterings­system er der ingen risiko for, at cigaret­skod kan starte en brand.Med den nye S-Line ryge­kabine kan virk­som­heder nu være 100 % sikre på, at de til­byder en arbejds­plads, som er maksi­malt be­skyttet mod passiv ryg­ning og skade­lige gasser ved hjælp af en brand­sikker løs­ning.

S-Line er vores topmodel af ryge­kabiner, som an­ven­des over­alt i verden, og som over­holder de højeste brand­sikker­heds­krav ifølge DIN-normer. Denne model er desuden god­kendt af verdens førende test­institut MFPA i Leipzig i Tyskland. Alle kompo­nen­ter­ne til den nye S-Line er nøje om­konstrueret til en ryge­kabine, som er 100 % ubrand­bar. Selv i til­fælde af en brand, der er i fuld ud­vikling omkring en­heden, vil den ikke for­værre branden eller udvikle farlige gasser. Vores ryge­kabiner er des­uden god­kendt til placering ved be­stemte nød­udgange og flugtveje. 


S-Line leveres pt. i 3 størrelser, nemlig S30, S40 og S60. S30 har kapa­citet til 5–7 regel­mæssige rygere, S40 har kapa­citet til 10–15 regelmæssige rygere, og S60 har kapacitet til 20–30 regel­mæssige rygere.*


* Kapacitet baseret på rygere, som hver ryger 5–7 cigaretter om dagen, 21 dage om måneden.BRANDSIKKER


FÅ S-LINE MODELLEN TIL JERES BEHOV


S-Line leveres pt. i 5 modeller med kapacitet til op til 2-4-6 rygere samtidig.


Hvorfor vælge en rygekabine­løsning?

Vi håndterer alle de negative konsekvenser ved tobaksrøg. En sund, sikker og omkostningseffektiv løsning. Vi beskytter ikke-rygerne, uden at det går ud over rygerne. Vores rygeløsning fjerner lugt og røg 100 %, herunder alle skadelige gasser og lugt. Men det er ikke den eneste grund til at vælge os.

Teknologien bag løsningen


Vores luftrensningssystem gør indemiljøet 100 % røg- og lugtfrit.


1–2  Opfanger røgen

Et røgfrit miljø er kun muligt, når røgen op­fanges, inden den begynder at sprede sig. Det opnås ved hjælp af kraftige luft­strømme, som trækker røgen i den ønskede ret­ning og ind i filtret.

2–3  Bortfiltrering af skadelige gasser

Ved rensning af luften for tobaks­røg er det vigtigt også at få fjernet de aller­mindste partikler. Vores patent­beskyttede filtre fanger 100 % af alle tobaks­specifikke gasser og partikler. Med regel­mæssig vedlige­holdelse garanteres det, at denne effek­tive filtrerings­grad opret­holdes.

4   Fuldt sikker­heds­testet

Vores special­udviklede lugt- og brand­sikre aske­håndterings­system, som anbefales af det svenske Provnings- och Forsknings­institut, bort­skaffer aske og cigaret­skod.

Her gør vi en forskel i dag

Optimer virksomheden med QleanAir Scandinavia!

Klik og se, hvorfor I bør samarbejde med os »