Offentlige steder

Når jeres virksomhed inviterer offentligheden indenfor, er det vigtigt, at forholdene for kunder og gæster er sikre og til­freds­stillende. Dårlig inde­luft­kvalitet kan få mennesker til at føle sig trætte, have det for varmt eller opleve ubehag og irritation. Det påvirker købelysten. Gode, offentlige indemiljøer med helt ren og frisk luft indebærer en lang række fordele ikke blot for virk­som­heder, men også for besøgende og miljøet i det hele taget.

Hoteller

Uanset hvor stor en omhu og indsats ejeren, direktøren og det hårdt arbejdende personale gør på et hotel, er der et afgørende aspekt og klagepunkt set fra gæsternes synsvinkel, som typisk overses og er en stor årsag til, at hoteller mister kunder og ikke får bedre anmeldelser. Hvis luft­kvaliteten indendørs er dårlig. Vores indendørs luft­rensere nøjes ikke bare med at filtrere luften. De opfanger luftbåret forurening, som f.eks. lugt, støv, hår, røg, allergener, virusser og bakterier.

Kan du nikke genkendende til det?

Dårlig ventilation

Typiske ventilationsanlæg er dår­ligt fungerende, antikverede an­læg med til­stoppede filtre, der ud­spyr for­urenet luft fuld af mider, partik­ler, virusser, hår, støv, aller­gener, skimmel­svamp mv.

Støv og snavs

På hoteller er der for det meste faste og løse tæpper, som suger støv og lugt til sig. Så snart der gås på tæpperne, hvirv­les støv­partikler og aller­gener i dem op i luft­en.

Snavsede og lugtende indgange

Cigaretskod smidt uden for ind­gangen er et uskønt syn for de fleste gæster, især for ikke-rygere.

Lugt

Røg, parfume, inde­lukket luft, mugne tæpper og des­infektions­midler kan genere gæster og med­arbejd­ere ved at irri­tere øjnene og næse­kanal­erne og give aller­giske reak­tioner.

Vi har løsninger til jeres virksomhed

Ifølge toprangerede hoteller er den bedste måde at opnå bedre be­dømmel­ser fra gæster på ved hjælp af en »høj ren­lig­heds­standard og service«. Disse hoteller roser sig af ikke blot at holde en høj standard, når det gælder rene over­flader og en ren duft, men også at have »ren luft«. Vi men­ne­skers lugte­sans er direk­te for­bundet med vores op­fattel­se og op­levelse af om­givelserne. En stor fordel for mange af disse hoteller er, at de har vores luft­rensnings­systemer.


Jeres gæster lægger mærke til det, og de får et bedre og sikrere ophold. Desuden behøver jeres medarbejdere ikke rengøre så meget, fordi der ikke aflejres så meget støv på overfladerne. Ud over et neutralt, uparfumeret og sikrere indemiljø kan jeres virksomhed også spare på energiforbruget på grund af vores filtres »intelligente lufttilførsel«, der hjælper med at regulere temperaturen jævnt, så al varmen ikke er ved loftet og al kold luft ved gulvet.

For at tage hensyn til rygende gæster og ansatte har vi desuden vores populære ryge­kabine­løsninger, som leveres i forskellige størrelser og modeller alt efter kundens specifikke behov og placering.

Fordelene ved at have QleanAir løsninger

Bedre bedømmelser og anmeldelser

I dag bruger rejs­ende online tjenester som Trip Advisor til at lede efter hoteller med de bedste be­dømmel­ser og til­bud. Med vores løs­ninger, som giver ren luft, kan jeres hotel opnå be­tydeligt bedre mulig­heder for at få bedre be­dømmel­ser og an­mel­del­ser.

Omkostnings-
effektivt
Spar på energi­forbruget med den »intelligente luft­tilførsel« i vores luft­rensnings­systemer.
Kortere
rengøringstid
Fordi vores filtrerings­enheder op­fanger det meste af støvet, aflejres der min­dre støv i om­givelserne, så ren­gørings­tid­en bliver kortere. Jeres hotel vil ikke bare se renere ud, men også være reelt ren­ere på grund af luft­filtreringen.
Sundere
arbejdsmiljø
Ud over jeres gæster vil med­arbejderne heller ikke være så til­bøjelige til at blive for­kølede eller blive smittet af luft­bårne virusser, hvilket be­tyder færre syge­dage; når alle er på arbejde, giver det min­dre stress.

Hør, hvad andre siger


»Jeg mener, at det er en god løsning til de fleste hoteller. Jeg kunne virkelig godt lide, at vi kunne få en rygekabine, der ser ud, som om den er indbygget. Det ser rigtig godt ud.«


Rogier M. Hurkmans, Administrerende direktør, Crowne Plaza Brussels – Le Palace, Bruxelles (Belgien)  

FIRMAET


Hotellet Crowne Plaza Brussels – Le Palace er et histo­risk hotel i Bruxelles' by­centrum. Hotellet, der er bygget i 1908, er komplet reno­veret med top­moderne hotel- og kon­ference­faci­litet­er.

UDFORDRINGEN


Ubehagelig røg­lugt fra ryge­rummet pas­serede ind i bistro­en. Det gamle ryge­rum var ind­rettet med stole, så personalet tog for lange pauser, og gæster­ne kunne lugte røg­en fra per­sonalets tøj.

LØSNINGEN


Installation af en Qlean­Air ryge­kabine i en korri­dor mellem to hotell­er med den sam­me ejer, så begge hotell­er har glæde af den­ne løs­ning.

Her gør vi en forskel i dag

Produkter, der renser luften


Se hele vores sortiment af luftrensere og røgfri løsninger, og find den, der passer til jeres behov.

Optimer virksomheden med QleanAir Scandinavia!

Klik og se, hvorfor I bør samarbejde med os »