Offentlige steder

Når jeres virksomhed inviterer offentligheden indenfor, er det vigtigt, at forholdene for kunder og gæster er sikre og til­freds­stillende. Dårlig inde­luft­kvalitet kan få mennesker til at føle sig trætte, have det for varmt eller opleve ubehag og irritation. Det påvirker købelysten. Gode, offentlige indemiljøer med helt ren og frisk luft indebærer en lang række fordele ikke blot for virk­som­heder, men også for besøgende og miljøet i det hele taget.

Hospitaler

På hospitaler prioriteres først og fremmest patienternes, personalets og besøgendes velbefindende. I kraft af hospitalers virke udsættes de naturligt for kolossale mængder af bakterier, vira, infektioner og sygdomme hvert eneste minut hver eneste dag.

Kan du nikke genkendende til det?

Høje omkostninger

Dårlig ventilation og luft­til­førsel gør, at det meste af varmen i et lokale be­finder sig i lofts­højde, mens der er kølig luft ved gulvet. Derfor må hospi­taler kompen­sere ved at øge energi­forbruget for at regulere tempera­turen.

Luftbårne partikler

Partikler, som f.eks. støv, pollen, vira, bakterier og andre allergener.

Dårlig ventilation

Forældede ventilations­anlæg ren­ser ikke luften. De flytter blot for­urenet luft fra et sted til et andet.

Spredning af infektioner

Svage patienter, ældre og spæd­børn er særligt ud­satte for at blive smittet af luft­bårne infek­tioner.

Vi har en løsning til jeres virksomhed

Vi tilbyder hospitaler sikre og om­kostnings­effek­tive løs­ninger på disse typ­iske pro­blemer i gange, mod­tage­afdel­inger, patient­stuer, labora­torier, pleje­afdelinger og operations­stuer ved hjælp af vores luft­rensende filtrerings­systemer. Vores patent­beskyttede luft­filtrerings­systemer ren­ser inde­luften og anvender »intelligent luft­til­førsel«, som kan redu­cere udgifterne til varme/køling. Som det vigtigste resulterer bort­filtreringen af luft­bårne ur­enheder via vores HEPA-filtre i et mar­kant fald i spred­ning af infek­tioner.


Vores planmæssige service og miljøansvarlige bortskaffelse af gamle filtre er et yderligere element i den tryghed, som kunder får med vores løsninger. Få mere at vide om vores suveræne »service og garanti« her.


Fordelene ved at have QleanAir løsninger

Sundere
luftkvalitet
Når der er mindre støv og smuds i luften og på over­flader, er det nemmere at støve af. Des­uden redu­ceres aller­gier, som skyldes støv­mider og par­tikler i luft­en og på over­flader, i markant grad.
Opfanger
urenheder
Vores luftrensere op­fanger alle former for luftbårne par­tikler, herunder vira, bak­terier og skimmel­svamp, så der opnås et markant fald i spred­ning af infek­tioner.
Lavere
energiforbrug
Vores luftfiltrerings­systemet an­vender intelligent luft­til­førsel, som stabi­liserer rum­tempera­turen, så der ikke bruges unødig energi til op­varmning eller køling.
Lydsvag
drift
Vores luftrensnings­systemer er lyd­svage, så jeres patienter kan sove, hvile og restituere uforstyrret.

Her gør vi en forskel i dag

Produkter, der renser luften


Se hele vores sortiment af luftrensere og røgfri løsninger, og find den, der passer til jeres behov.

Optimer virksomheden med QleanAir Scandinavia!

Klik og se, hvorfor I bør samarbejde med os »