Offentlige steder

Når jeres virksomhed inviterer offentligheden indenfor, er det vigtigt, at forholdene for kunder og gæster er sikre og til­freds­stillende. Dårlig inde­luft­kvalitet kan få mennesker til at føle sig trætte, have det for varmt eller opleve ubehag og irritation. Det påvirker købelysten. Gode, offentlige indemiljøer med helt ren og frisk luft indebærer en lang række fordele ikke blot for virk­som­heder, men også for besøgende og miljøet i det hele taget.

Casinoer / Krydstogtskibe

Jo dårligere indeluft, jo trættere bliver man. Og jo trættere jeres gæster er, jo kortere tid opholder de sig i kasinoet. Få jeres gæster til at spille i længere tid i kasinoet ved at holde dem vågne og godt tilpas. Hvis rygere er nødt til at gå udenfor for at ryge, viser statistikken, at de forlader spilleområdet og kan få andre ikke-rygere til at gå med.

Kan du nikke genkendende til det?

Dårlig luftkvalitet

Jo dårligere inde­luft, jo trættere bli­ver man. Og jo trættere jeres gæster er, jo kort­ere tid op­holder de sig i kasinoet.

Gæster, der går udendørs

Gæster, som har brug for at gå ud og ryge, kan finde på at tage et andet sted hen, og tage andre med.

Sundhedsrisici

Ældre, der besvimer på grund af for høj varme eller ud­mattelse på kasinoer og har brug for læge­hjælp, fore­kommer ofte; som et direkte resultat af dår­lig inde­luft.

Indtjening i baren

Undersøgelser viser, at gæster, der går udendørs for at ryge, bruger færre penge i baren.

Vi har løsninger til jeres virksomhed

Kasinoer og krydstogt­selskaber vælger vores luft­filtrerings­systemer for at få ren inde­luft uden partikler og ur­enheder. Des­uden har de intelligent luft­til­førsel, så stille­stående luft, som er et typisk problem i inden­dørs etablisse­menter, und­gås. Rygende gæster har også den for­del, at de kan op­holde sig tæt på og i spille­området eller baren ved at benytte vores ryge­kabine­løsninger.


I en artikel i New York Times (»Gamblers' doctor makes casino calls«) kunne man læse, hvor ofte ældre besvimer på grund af for høj varme eller ud­mattelse på casinoer og har brug for læge­hjælp. Disse symptomer er et direkte resultat af dårlig inde­luft. Og gæster, der transporteres bort i en ambu­lance, er ikke god reklame for for­retningen. Den gode nyhed er, at flere og flere virk­somheder som jeres investerer i sikrere og mere effek­tive luft­rense­løsninger, ikke blot for at fastholde deres kunder, men også for at skaffe nye!

Med vores ryge­kabine­løsninger kan jeres ryg­ende gæster blive inden­dørs. Hvis rygere er nødt til at gå uden­for for at ryge, viser statistikken, at det kan have flere uheldige konsek­venser: de for­lader spille­området, de kan få andre ikke-rygende til at gå med, og de kan finde på at tage andre steder hen. Med vores QleanAir ryge­kabine­løsninger kan alle jeres gæster opholde sig der, hvor det hele foregår. Der, hvor I vil have dem til at opholde sig. Kasinoer, der har løs­ninger som disse, skaffer flere gæster, og øger om­sætningen.

Fordelene ved at have QleanAir løsninger

Sundere
indemiljø
Gæster og ansatte får mere energi: Ren, frisk luft holder os vågne. Gæster, der føler sig kvikke, bliver i casinoet i længere tid. Og risikoen for, at gæster be­svimer på grund af for høj varme, er markant lavere.
Større omsætning i baren
Nylige udtalelser fra kunder viser, at de har oplevet en øget omsætning i baren i etablissementer, som har rygekabiner.

Gæsterne mærker den ekstra service

Rygere be­høver ikke stå uden­dørs og fryse, eller blive våde i regnen.

Hold gæsterne der, hvor det hele foregår

Både rygere og ikke-rygere kan op­holde sig i eller i nær­heden af spille­området, når der er brug for en ryge­pause. Ikke-rygere kan op­holde sig sammen med rygere i et sikkert og rent inde­miljø.

Hør, hvad andre siger

»Vores serviceløsning fungerer perfekt, og både rygere og ikke-rygere melder positivt tilbage, især nu hvor alle kan være mere sammen.«


Mikael Lindqvist, Restaurantchef – Stena Scandinavica, Stena Line, Sverige

 

FIRMAET


Stena Line Group er et inter­nationalt tran­sport- og rejse­sel­skab med det største rutenet i Europa. Stena Scan­di­navica er en af to færger, som sejler på ruten Göteborg-Kiel. Den af­sejler om aftenen og ankommer næste morgen.

UDFORDRINGEN


En af udfordringerne bestod i, at rejs­ende måtte for­lade restau­ranter­ne og bar­erne for at gå ud og ryge, også i koldt/dårligt vejr, så de i stedet for at gå til­bage til baren gik ned i deres kahyt. En anden ud­fordring var de an­sattes ryge­rum, som ud­gjorde en sikker­heds­risiko, og røg­lugten drev ud i passager­områderne.

LØSNINGEN


Spiseområdet på Stena Scan­dinavica har nu i 3 år været frit for røg og lugt efter in­stalla­tionen af Qlean­Airs ryge­kabiner samt en AirQlean Low luft­renser og et særligt aske­hånd­terings­system i perso­nalets pause­lokale. Ryge­kabinerne har øget om­sæt­ningen i baren, og gæster og personale ud­trykker større til­fredshed.

Her gør vi en forskel i dag

Produkter, der renser luften


Se hele vores sortiment af luftrensere og røgfri løsninger, og find den, der passer til jeres behov.

Optimer virksomheden med QleanAir Scandinavia!

Klik og se, hvorfor I bør samarbejde med os »