Erhverv

Ud over at skabe et sundere arbejdsmiljø for medarbejderne beskytter vores løsninger også virksomhedens drift. Undgå nedsat arbejdstempo på grund af dårlig indeluftkvalitet. Undgå typiske forsinkelser med en QleanAir løsning, og spar penge. Lad os hjælpe jeres virksomhed med at få et smartere, renere og mere effektivt arbejdsmiljø.

Tungindustri

Vi kender de udfordringer, som virksomheder inden for tungindustri, f.eks. bilindustri, pro­ducenter af husholdnings­maskiner og -apparater, leverandører af værktøjs­maskiner mv., står over for hver dag på grund af dårlig indeluft og problemer med at tage hensyn til både rygere og ikke-rygere blandt med­arbejderne. Disse udfordringer kan være en stor byrde, som griber for­styrrende ind i en virksomheds i forvejen travle og komplicerede pro­duktions­planer. Se vores løsninger, som hjælper med at beskytte jeres medarbejdere, produkter og processer.

Udfordringer med rygning

Sikkerhedsproblemer

Åbne døre, der ikke bør åbnes, med­arbejdere, der ryger, hvor de ikke bør, pro­blem­er med brand­sikker­hed og passiv ryg­ning.

Manglende effektivitet

Medarbejdere, der holder unød­ige, læng­ere pauser, for­di de først er nødt til at finde et sted, hvor de kan ryge.

Usunde pauselokaler

Mange pauselokaler er ikke om­fattet af myndigheds­krav; luft­en kan være for­urenet, og der kan være lugt og skjolder efter røg og niko­tin. Det er næppe et hverken af­slapp­ende eller rart miljø at op­holde sig i.

Manglende hensyn til medarbejderne

Hvis medarbejderne enten kun må ryge be­stemte steder eller er tvunget til at ud­sætte sig for pas­siv ryg­ning, mangler de et »sikkert« fælles­område, hvor både rygere og ikke-rygere kan holde pause og op­holde sig sammen.

Virksomhedsudfordringer

Myndighedskrav

Miljølovgivning samt bære­dygtig drift kan være dyrt for produk­tions­firmaer.

Produktionsstilstand

Det er en stor ud­ford­ring at få drift­en til at balan­cere mel­lem vedlige­holdel­se og pro­duk­tion: Maskineri skal vedlige­holdes ofte på grund af til­stop­ning og over­ophed­ning ved ind­sug­ning af støv, sod og andre partik­ler og uren­heder i luften.

Sundhed og sikkerhed

De fleste eksisterende ventila­tions­anlæg renser ikke luften. De flytter blot luft­partikler fra et sted til et andet. Den for­urenede luft kommer hoved­sagelig ude­fra i form af affalds­produkter fra pro­duk­tion eller sod og ur­en­heder fra læsse­områder. Det resul­terer i dår­lig inde­luft­kvalitet, som gør det vanske­ligt og farligt at arbejde og trække vej­ret.

Unødige omkostninger

Spild af penge til energi­forbrug på grund af dår­lig luft­til­førsel, som an­vendes til styr­ing af rum­temp­era­tur og drift (varme ved loftet, af­kølet luft ved gulvet).

Vi har løsninger til jeres virksomhed

QleanAir har udviklet teknologi og løsninger specifikt til jeres virksomheds behov til at holde driftsomkostningerne nede, bidrage til at fremtidssikre virksomheden og beskytte jeres medarbejdere, produkter og processer. Se nærmere på de meget store fordele, virksomheder som jeres får med vores rygekabineløsninger og luftfiltreringssystemer. Vores luftrensere opfanger alle typer af luftpartikler og urenheder i omgivelserne og afgiver ren luft. Se under Produkter og få mere at vide om disse løsninger, bl.a. tekniske specifikationer og modeller.

Fordelene ved at have vores rygekabineløsninger

Pladsbesparende
Med vores forskellige, strøm­linede modeller af ryge­kabiner kan I spare plads. Det kræver blot en stik­kontakt!
De er des­uden flyt­bare, hvis I be­slutter jer for at ændre in­dret­ningen.
Sikkert
Vores rygekabiner opsuger og fast­holder røg og lugt, som ikke fri­gives i inde­miljøet igen. Vores ryge­kabine­løs­ning­er er des­uden brand­sikre og har et special­system til aske­hånd­tering og bort­skaffelse af cigarets­kod.
Hensyn til medarbejderne
Nu kan rygere og ikke-rygere holde pause og opholde sig i det samme område.
Effektivt
Medarbejderne spilder ikke arbejds­tid på at gå andre steder hen for at holde pause og ryge. Med­arbejdere, der be­finder sig tættere på arbejds­stedet, er mere produk­tive.

Fordelene ved at have vores luftrensningsløsninger


Fremtidssikring
Ved at investere i vores patent­beskyttede luft­rens­ende filtrerings­systemer hjælper det jeres virks­om­hed med al­tid at være på for­kant med de seneste myn­dig­heds­krav til sikker­hed og drift.
Sundere
arbejdsmiljø
Et miljø med renere inde­luft øger med­arbejder­nes trivsel, så de kan arbejde mere pro­duk­tivt, har mindre fra­vær og sjældnere klager over allergi og luft­kvaliteten. Et sundt arbejds­miljø fast­holder des­uden med­arbejderne i læng­ere tid.
Lavere drifts­omkost­ninger
Med intelligent luft­tilførsel op­nås den ideelle rum­temp­era­tur til gavn for et lavere energi­for­brug og stabili­sering af be­stemte produk­tions­pro­cesser.
Strømlinede processer
Uplanlagt produktions­stil­stand og ved­lige­holdelse ud over den plan­mæssige ved­lige­holdelse bliver re­du­ce­ret ekspo­nentielt. Jeres maski­neri får et renere drifts­miljø uden risiko for til­stop­ning på grund af luft­partikler og støv.

Hør, hvad andre siger


»Nu kan rygerne og ikke-rygerne blandt vores medarbejdere være samme sted.«


Horst Berndroth
Formand og medlem af samarbejdsudvalget, Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG (KMW), Tyskland  

FIRMAET


Kraftwerke Mainz-Wies­baden AG (KMW) er et firma, som primært be­skæftiger sig med el- og fjern­varme­produktion.

UDFORDRINGEN


For nogle år siden bliver der ind­ført et generelt ryge­forbud over­alt på kraft­værket. Det krævede en alter­nativ løs­ning, for at med­arbejd­erne kunne ryge, og for at deres ikke-rygende kolleger kunne slippe for røgen.

LØSNINGEN


Ved at installere en ryge­kabine i kontrol­rummet fik de med­arbejd­ere, som ikke må for­lade deres plads i kontrol­rummet, mulig­hed for at ryge. Det har des­uden haft den virk­ning, at ikke-rygere også søger derind for at drikke kaffe sam­men med ryg­erne, så både rygere og ikke-rygere nu er sammen igen.

Her gør vi en forskel i dag

Produkter, der renser luften


Se hele vores sortiment af luftrensere og røgfri løsninger, og find den, der passer til jeres behov.

Optimer virksomheden med QleanAir Scandinavia!

Klik og se, hvorfor I bør samarbejde med os »