Erhverv

Ud over at skabe et sundere arbejdsmiljø for medarbejderne beskytter vores løsninger også virksomhedens drift. Undgå nedsat arbejdstempo på grund af dårlig indeluftkvalitet. Undgå typiske forsinkelser med en QleanAir løsning, og spar penge. Lad os hjælpe jeres virksomhed med at få et smartere, renere og mere effektivt arbejdsmiljø.  

Fødevareindustri

For virksomheder inden for fødevareforarbejdning eller -produktion er renlighed et must. Dårlig inde­luft­kvalitet er en vigtig faktor for føde­vare­sikker­heden og for hold­bar­heden af en virk­somheds pro­dukter for at undgå unødige ind­tjenings­tab. Kravene fra myndig­hederne skærpes nærmest dag­­ligt til driften og processerne i føde­vare­industrien. Nye myndigheds­­krav har til hensigt at gøre jeres produk­ter sikre, beskytte offentlig­heden og hjælpe jeres virk­somhed med at und­gå sags­anlæg.

Kan du nikke genkendende til det?

Problemer med produktkvalitet


Dårlig inde­luft kan inde­holde mikro­skopiske mug- og svampe­sporer, som hur­tigt kan for­dærve føde­varer og forringe hold­bar­heden.

Produktionsproblemer


Støv kan for­hindre tæt­slutning af emballage, så ind­holdet risikerer at smage gammelt eller blive for­dærvet.

Dårlig luftventilation


Dårlig luft­tilførsel i produk­tions­anlæg kan resul­tere i et ube­hage­ligt arbejds­klima og højere energi­forbrug.

Allergisymptomer


Luftbårne fødevare­allergener kan slå ud som pollen­allergi hos med­arbejdere, især ved arbejde med røgede fødevarer og krydderier, samt ved ek­sponering for føde­varen i aero­sol­form med øjen­betændelse og luft­vejs­irrita­tion som resultat.

Vi har en løsning til jeres virksomhed

Vi tilbyder 2 typer af løsninger alt efter jeres virks­omheds behov. Den første type er vores luft­­filtrerings­­systemer til inde­miljøer, som ikke er om­fattet af myndig­heds­­krav. Alle vores lofts- og gulv­mon­terede systemer er baseret på vores pris­belønnede, patent­­beskyttede tekno­­logi, der opfanger luft­­bårne partik­ler, som for­urener inde­miljøer, og kun afgiver ren luft. Luft­­for­urenende stoffer, som vores luft­rensere typisk op­­fanger, er bl.a. vira, bakterier, skimmel, luft­­bårne kemi­kalier og aero­soler, støv, mider / mikro­skopiske insekter og hår samt pollen og luft­­bårne irriter­ende stoffer.

Vores anden løsning er ren­rum til produktions­­faciliteter med større behov og højere myndigheds­­krav til pro­dukter og emballage. Vores ren­rum er nøgle­­færdige løs­ninger i for­­skellige størrelser. Se under Pro­dukter for tekniske specifika­­tioner og yder­­ligere produkt­­oplys­ninger og fotos.


Fordelene ved at bruge vores luftrensningssystemer

Færre problemer med allergener Subtext
Medarbejderne får et bedre arbejds­miljø uden svie i øjne eller luft­veje.
Længere produktholdbarhed Subtext
Jeres fødevarer og pro­dukter får bedre mulig­hed for at holde sig længere og se friske ud.
Forbedret produktkvalitet Subtext
Bedre forsegling af embal­lage, bl.a. ingen pro­ble­mer med konta­minerede pro­dukter på grund af mug- / svampe­spore­spredning.
Omkostningseffektivt Subtext
Vores systemer an­vender intelligent luft­til­førsel til at regu­lere tempera­turen og redu­cere ud­gifter til varme og køling.

Her gør vi en forskel i dag

Hør, hvad andre siger

»Vores serviceløsning fungerer perfekt, og både rygere og ikke-rygere melder positivt tilbage, især nu hvor alle kan være mere sammen.«


Hans-Olov Appelgren
projektleder, Arla Foods, Linköping, Sverige
 

FIRMAET


Arla Foods er et inter­na­tionalt andels­selskab, som er baseret i Aar­hus og er Skandi­na­viens største pro­ducent af mejeri­produkter.

UDFORDRINGEN


Ved renovering af drifts­anlægget skulle vi også tage højde for, at omkring 450 af vores an­satte var rygere. Med­arbejd­erne har ikke mul­ig­hed for at gå uden­for og ryge på grund af hygiejne­­beklæd­ningen. Der­for kan de ikke for­lade hygiejne­området uden at skifte.

LØSNINGEN


I dag har Arla Foods flere løs­ninger fra Qlean­Air Scandi­navia, bl.a. en ryge­kabine­løs­ning i pause­lokalet i hygiejne­området.

Produkter, der renser luften


Se hele vores sortiment af luftrensere og røgfri løsninger, og find den, der passer til jeres behov.

Optimer virksomheden med QleanAir Scandinavia!

Klik og se, hvorfor I bør samarbejde med os »