Arbejdspladser

Hvad enten det er til et kontor, en skole, et fitnesscenter eller en klinik, kan jeres virk­somhed finde svarene her. Vi leverer smarte og praktiske løsninger til et sundere inde­klima, der tager hensyn til arbejde, undervisning og fritid.

Skoler og læreanstalter

I undervisningssektoren har man i årevis ikke været opmærksom på luften i indemiljøet. På grund af stramme budgetter og manglende information har skoler og læreanstalter ofte ladet sig nøje med ventilationsanlæg med for dårlig virkning. Det er velkendt, at sådanne anlæg ikke cirkulerer indeluften ordentligt, og dermed åbner det en ladeport for spredning af partikler, vira, bakterier, støv, pollen og andre forurenende stoffer i undervisningslokaler, gange og kontorer.

Kan du nikke genkendende til det?

Virusspredning


Omgangssyge, virusser og for­kølelse spreder sig hurtigt over­alt på et under­visnings­sted.

Fravær


Personale og elever/studerende, der er fra­værende på grund af syg­dom, er belastende for arbejd­et og under­vis­ningen, og det kan også be­laste økono­mien.

Pollenallergier


Det er ikke usædvanligt, at både elever og lærere døjer med pollen og astma i løbet af skoledagen, så de føler sig utilpas og måske også irritable.

Energiomkostninger


Almindelige ventilations­anlæg resulterer for det meste i et dår­ligt inde­klima og et højere energi­for­brug på grund af dårlig luft­tilførsel (med varm luft ved loftet/kold luft ved gulvet).

Vi har løsninger til jeres virksomhed

Skoler og læreanstalter har fået øjnene op for fordelene i det lange løb ved at have en løsning, som giver ren luft. Vores luft­filtrerings­systemer op­fanger luft­bårne partik­ler og afgiver ren luft. Uden aller­gener, luft­for­urenende stoffer og bak­terier! Det skyldes vores pris­belønnede, patent­beskyttede filtrerings­­teknologi. Af prak­tiske og plads­bespar­ende hen­syn leveres vores luft­­rens­nings­­enheder i diskrete lofts­modeller og som flyt­bare gulv­enheder.

Fordelene ved at have QleanAir løsninger

Lavere fravær Subtext
Markant lavere fravær blandt elever/ stu­derende og med­arbejdere. Omgangs­syge og andre virus­ser, som er hur­tige til at sprede sig, når ikke at sprede sig over­alt på under­­visnings­stedet.
Allergifri zone Subtext
Allergisymptomer hos studer­ende, under­visere og perso­nale på grund af luft­bårne par­tikler kan redu­ceres mar­kant uanset pollen­tal eller for­urening uden­for.
Nemmere at koncentrere sig Subtext
Når luften er ren, er alle gene­relt mere vågne og opmærk­somme.
Lavere energiforbrug Subtext
På grund af den intel­ligente luft­tilførsel med vores sys­temer opnås mere ensartede og be­hagelige inde­tempera­turer, og det kan give be­sparelser på energi­forbruget.

Hør, hvad andre siger

»Vores medarbejdere oplever ikke længere sundhedsproblemer på grund af dårlig luftkvalitet, og sygefraværet er blevet kraftigt reduceret«


Ralf Dik
Facility koordinator, Royal Dutch Kentalis, Holland

FIRMAET


Royal Dutch Kentalis er en national orga­nisa­tion i Hol­land med speciale i at yde diagno­stik, pleje og ud­dannelse til menne­sker, der er døve, høre­hæmmede eller døv­blinde, samt til menne­sker med al­vor­lige tale-/sprog­ud­fordringer eller autistiske spektrum­for­styrrelser.

UDFORDRINGEN


Problemer med dårlig luft grundet mangel på til­strække­lig ventila­tion. For at få »frisk« luft blev vinduet åbnet, men da skolen ligger rela­tivt tæt på en motor­vej, blev trafik­støjen ganske generende. På grund af den tunge trafik var luften uden­for des­uden dår­lig.

LØSNINGEN


Den vigtigste for­del er vores med­arbejderes og studerendes sund­hed. »Vores med­arbejdere op­lever ikke længere sund­heds­problemer på grund af dår­lig luft­kvalitet, og syge­fraværet er blevet kraftigt reduceret«

Produkter, der renser luften


Se hele vores sortiment af luftrensere og røgfri løsninger, og find den, der passer til jeres behov.

Optimer virksomheden med QleanAir Scandinavia!

Klik og se, hvorfor I bør samarbejde med os »