Arbejdspladser

Hvad enten det er til et kontor, en skole, et fitnesscenter eller en klinik, kan jeres virk­somhed finde svarene her. Vi leverer smarte og praktiske løsninger til et sundere inde­klima, der tager hensyn til arbejde, undervisning og fritid.

Kontorer

Hvor det hele mødes i erhvervslivet. Kontoret er det sted, hvor medarbejdere, kunder, produktion og leveringsfrister mødes, og hvor alt har lige stor be­tyd­ning. Medarbejder­fravær på grund af sygdom, stilstand på grund af maskin­vedlige­holdelse, for højt energi­forbrug til varme/køling, dårlig indeluft og behov for, at medarbejderne føler sig veltilpas, er ud­ford­ringer, som alle virk­som­heder har, og som belaster deres økonomi og arbejdsgange. Se her, hvilke løsninger vi kan tilbyde, og hvor mange virksomheder der vælger dem i dag!

Kan du nikke genkendende til det?

Dårlig luftkvalitet

Lige fra dårlig lugt udefra til »stille­stående«, inde­lukket luft, der enten er for varm eller for kold, gør arbejds­miljøet ube­hage­ligt og redu­cerer produk­tionen.

Sikkerhed og tidsforbrug

I kontorbygninger må rygere nogle gange bevæge sig flere etager ned bare for at holde en ryge­pause, så de kommer til at bruge meget tid på det. Des­uden ud­gør det en sikker­heds­risiko, når med­arbejd­ere ryger steder, hvor det ikke er tilladt.

Støv/allergi/forkølelse

Dårlig luftkvalitet kan få for­kølelser og in­fluenza til at spredes mere, så syge­fraværet blandt med­arbejd­erne stiger. Og støv og pollen kan give aller­gi og astma.

Dårlig ventilation

Mange kontorer har antikverede ventilations­anlæg, som ikke renser luften, men blot flytter for­urenet luft fra et sted til et andet på kontoret.

Vi har løsninger til jeres virksomhed

De fleste af vores kunder og samarbejds­partnere, som arbejder på kontorer, har på et tids­punkt døjet med disse og andre symp­tomer på grund af dårlig inde­luft. Heldig­vis har de fundet en reel løs­ning på problemerne. Alle vores luft­filtrerings­systemer er baseret på vores pris­belønnede, patent­beskyttede tekno­logi, som renser inde­luften for ur­enheder, partikler og virusser. Vores lofts- og gulv­modeller gør desuden luften i inde­miljøet frisk og neutralt duft­ende.


Et andet populært produkt til kontor­bygninger er vores ryge­kabiner, som løser problem­erne med sikker­hed i for­hold til ryge­steder, luft­forurening og ren­holdelse/ren luft. Des­uden giver det ikke-rygere og rygere et sted at op­holde sig sammen under sikre for­hold. Og i højhuse redu­ceres ryge­pauser, fordi med­arbejderne ikke behøver bevæge sig langt væk for at ryge. Se vores pro­dukter på web­stedet, og få mere at vide om vores ryge­kabiner og om, hvor­dan de passer ind i for­hold jeres plads­krav og budget.

Fordelene ved at have QleanAir løsninger

Hensyn til medarbejderne
Giv både rygere og ikke-rygere blandt med­arbejderne mulig­hed for at holde pauser sammen i et inde­miljø med ren luft. Slut med inde­miljøer med inde­lukket luft eller lugt.
Mindre
støv
Rengøringsbehovet på kon­tor­er og i show­rooms redu­ceres, fordi støv har sværere ved at af­lejre sig på over­flader.
Lavere energiudgifter
Energiforbruget til varme /køling kan blive mar­kant mindre på grund af sys­tem­ets intelli­gente luft­til­førsel.
Mere produktive medarbejdere
Ren luft uden partikler gør med­arbejderne mere vågne og produk­tive, og det giver be­tydeligt færre syge­dage på grund af for­kølelse eller allergi.

Hør, hvad andre siger


»Vi er sluppet for al lugt og har fået ren luft, selvom vi kun har haft luftrenseren kørende på halv hastighed.«


Jonas Jonsson, CEO, Initiativ, Stockholm
 

FIRMAET


Initiativ er et event­bureau, som er be­skæftiget med ud­vikling ind­en for projekt­ledel­se, pro­duk­tion og til­veje­bringelse af events.

UDFORDRINGEN


På et kontor be­ligg­ende i et by­område med stor træng­sel, luft­for­urening og stank fra uden­dørs skral­despande blev kontor­arbejdet generet på grund af de om­givende for­hold.

LØSNINGEN


Initiativ valgte en Qlean­Air luft­renser med lidt større kapa­citet, nemlig en AirQlean Low 115. Den har nu fjer­net al lugt inden­dørs, og de har fået ren luft på kon­toret, selvom luft­ren­seren kun kører på halv hastig­hed.

Her gør vi en forskel i dag

Produkter, der renser luften


Se hele vores sortiment af luftrensere og røgfri løsninger, og find den, der passer til jeres behov.

Optimer virksomheden med QleanAir Scandinavia!

Klik og se, hvorfor I bør samarbejde med os »